Handläggare
Direkt telefon
Vår beteckning
Mikael Andersson
0455-304068
Frågor och svar
Er beteckning
Datum
2011-04-26
Frågor och svar
Publicerad 2011-04-26
Här kommer ett antal frågor samt önskemål om förtydligande.
Karlskrona kommun skall ha rätt att skriva in data till systemets samtliga databaser via
import från externa datakällor för vidare databehandling.
Karlskrona kommun skall ha rätt att läsa ut och skriva in data via dubbelriktad integration
mot systemets samtliga databaser.
Ut eller inläsning av data via Import/Export eller dubbelriktad integration ur systemets
samtliga databaser skall vara kostnadsfri för Karlskrona kommun.
Med anledning av ovanstående skall-krav i föreliggande upphandlingsunderlag
önskar vi svar på följande frågor.
Fråga: Vi får uppfattningen att Karlskrona kommun har för avsikt att på egen hand skriva
in data till systemets databaser utan leverantörens medverkan, är det rätt uppfattat?
Svar: Nej, kommunen avser inte att på egen hand hämta eller lämna information utan
leverantörens medverkan. Kommunen avser att göra detta tillsammans med leverantören.
Kommunen vill hämta/lämna INFORMATION via väl definierade gränssnitt t.ex. via web
service eller via fil. Leverantören ska kunna lämna ifrån/ta emot verksamhetsrelaterad
information.
Fråga: På vilket sätt anser ni en sådan tillämpning skall påverka ansvarsfördelning och
garantier? Betyder detta att era kommersiella villkor kommer att friskriva leverantören från
allt ansvar för felaktigheter som kan uppstå i samband med integrationerna?
Svar: Nej, integrationerna görs i samverkan för att säkerställa integrationen.
Serviceförvaltningen
Postadress
371 83 Karlskrona
Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B
Telefon
0455-30 30 00 vx
Telefax
0455-30 30 30
E-postadress
[email protected]
Fråga: Vilka integrationer, ut och inläsning av data, är aktuella idag och vilka integrationer
kan Karlskrona kommun se behov av under avtalsperioden?
Svar: Integrationer avser i första hand metadata från och till kommunens metakatalog.
Kan även innefatta annan integration där relevant verksamhetsrelaterad information
finns.
Fråga: Karlskrona kommun yrkar på att integrationen skall var kostnadsfri, vad menas
med att den ska vara kostnadsfri?
Svar: Funktionaliteten för integration ska ingå i systemet och därav vara fri för kunden att
hämta och lämna metadata, relevant verksamhetsrelaterad information via web service
eller fil.
Fråga: Betyder det att inga behov av anpassningar och dokumentation kommer att ställas
på leverantören?
Svar: Dokumentation ingår i det levererade systemet. Eventuella specifika
kundanpassningar som tillkommer utöver upphandlat system ska offereras kund.
Fråga: Anser den upphandlande myndigheten att ovanstående krav är förenliga med
Proportionalitetsprincipen i LOU, där lagstiftaren bland annat har menat att det måste
finnas rimliga förhållande mellan det eftersträvade målen och de vidtagna åtgärderna?
Svar: Ja.
Dessutom önskar vi förtydligande avseende nedanstående krav:
1.4.1 Behörighet och administration
Det bör finnas möjlighet att automatiskt importera användare till systemet och koppla
dessa till roller och grupper. Beskriv vilka importformat som stöds.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni menar med ”användare” och automatiskt
importera, gäller det alla aktörer som nyttjar systemet exempelvis vårdnadshavare?
Svar: Med användare avses personer som har registrerat konto i Karlskrona kommun.
Som administratör av Systemet skall man ha full behörighet.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni menar med att alla administratörer ha full
behörighet och till vad?
Svar: Som administratör ska man ha fulla rättigheter i verksamhetssystemet.
Det skall vara möjligt att nyttja Microsoft Active Directory (AD) för att behörighetsklassa
användarna av systemet.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni menar med ”behörighetsklassa”
användarna?
Svar: Att kunna ge en användare olika roller eller rättigheter.
Det skall vara möjligt att nyttja Microsoft Forefront Identity Manager ( FIM) för att
behörighetsklassa användarna av systemet.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni menar med ”skall vara möjligt”, är det en
färdig funktion i systemet eller en kundanpassad integration?
Svar: Kundanpassad metaintegration.
Det skall finnas automatisk inloggning via Microsoft Active Directory, ”Single Sign On”.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vilka klienter (webbläsare, windowsklient,
handdator) som skall stödja detta och från vilka platser?
Svar: Single sign on (SSO) bygger inte på klientplattform utan på användarkonto.
1.5.1 Allmänt om systemet
Användargränssnittet bör följa Windows standards, vad gäller snabbtangenter, val och
multival i listor mm.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vilka klienter som skall stödja detta?
Svar: Börkravet har ej någon koppling till klienthårdvara.
1.6.1 Integration
Systemet skall kunna vara integrerat via LDAP-koppling till katalogtjänsten (Active
Directory) och kunna hämta in nya eller förändrade användaruppgifter.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vilka klienter som skall stödja detta och vilka
användaruppgifter?
Svar: Kravet har ingen koppling till klienthårdvara.
Systemet skall kunna importera användare från flera AD-domäner samtidigt
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni menar med importera användare?
Svar: Med importeras menas att systemet ska kunna kopplas mot flera AD-domäner.
Systemet skall ha funktion för Export/Import av data via fil. Ange vilka filformat som stöds.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni med data, vilken typ av information gäller
det?
Svar: Se tidigare svar om relevant verksamhetsinformation.
1.6.2 Drift/Systemkrav
Systemet bör kunna köras på – Microsoft SQL Server eller senare.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni med eller senare
Svar: Systemet bör kunna köras på Microsoft SQL Server.
Meddelandefunktionen skall kunna köras mot Microsoft Exchange 2010 eller senare.
Fråga: Kan ni beskriva mer detaljerat vad ni med köras mot?
Svar: Eventuella E-post funktioner ska stödja Microsoft Exchange 2010 eller senare.