THR informationsblad - Malung

advertisement
TRYGGHETSRÅDETS REPRESENTANTER
Rektor Nils-Åke Andersson
[email protected]
Catta Hjort Tolstoy
Eva-Lena Landmark
Mari-Louise Lifvendahl
Lina Samuelsson
(1-5): [email protected]
(3-5): [email protected]
(fritids): [email protected]
(F-2): [email protected]
Vid behov kallar THR in
kurator Emelie Fjällborg och skolsköterska Ann-Christin Flyrén
SÄLENS SKOLA
Trygghetsråd
(THR)
2016/2017
THR arbetar för att motverka kränkande
behandlingar på skolan och med att utreda
mobbing.
Utredning och åtgärder…
THR har möten var fjortonde dag där aktuella fall av kränkande
behandling tas upp via incidentrapporter. Vi kontrollerar att
incidenterna är utredda och vi följer upp ärenden. Vi kartlägger
och utvärderar läsårets händelser för att på så sätt kunna planera
förebyggande åtgärder.
Om det på skolan uppkommer problemområden arbetar THR för
att hitta lösningar, till exempel planera teman för att öka kunskap
och förståelse.
Förebyggande arbete…
THR för elever och vårdnadshavare
THR är med och utvecklar och uppdaterar skolans Plan mot
diskriminering och annan kränkande behandling. I planen står vad
hela skolan gör för att förebygga, utreda och åtgärda kränkande
behandlingar, där THR har en framträdande roll.
Elever och vårdnadshavare kan kontakta någon i THR om
kännedom kring någon kränkande behandling har framkommit.
Du som vårdnadshavare skickar då ett mail till någon av oss, så
hör vi av oss så fort vi kan. Adresser finns på baksidan av detta
informationsblad.
På skolan arbetar vi med värdegrundsfrågor som fokuserar på
kamratskap och människors lika värde under hela läsåret. Läsåret
inleds med att samtliga elever genomför en trygghetsvandring på
skolans område och avslutas med en trivselenkät. Utifrån det kan
vi, elever och personal, medvetet arbeta med att trygga elevernas
tillvaro på skolan.
Vid minst fyra tillfällen/läsår arbetar klasserna med gruppsamtal.
Samtalen handlar om att lära sig att hantera konflikter samt en
möjlighet att ventilera sina känslor i en trygg miljö. De lär sig även
att ta ansvar för sina handlingar. Målet med samtalen är att
förebygga kränkande behandling.
”Alla elever och vårdnadshavare
ska känna sig trygga och veta vilka
vi är och vad vi finns till för.”
Download