Så här kommer vi att arbeta

advertisement
KURSBESKRIVNING – MATEMATIK
ARBETSOMRÅDE: TAL ÅK 7
Mail: [email protected]
www.mattemede.se
Kort fakta om tal:
De första ”talen” som forskare har hittat är inristade på benrester eller andra föremål. Antagligen använde man
dem för att mäta exempelvis tid (hur många dagar som gått) eller egendom (hur många djur man har).
En siffra är en symbol som används för att beteckna ett tal. I svenskan
används de så kallade arabiska siffrorna (som egentligen kommer från
Indien).
En googol är produkten av 100 st tior. Härifrån har internetföretaget
Google tagit sitt namn.
Arbetsområdets innehåll




Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
Centrala metoder för beräkningar med tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar
med skriftliga metoder.
Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika
historiska och kulturella sammanhang.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer
och inom andra ämnesområden.
Förmågor som du ska träna på


Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Så här kommer vi att arbeta
I början av terminen genomförs DIAMANT-diagnoser i addition och subtraktion, multiplikationstabellen,
skriftlig multiplikation och division.
På lektionerna kommer vi att ha ett varierat arbetssätt som innefattar genomgångar, diskussioner i helklass och
i mindre grupper, problemlösning enskilt samt två och två, arbete med rutinuppgifter i läroboken.
Detta kommer att bedömas
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:


Använder dig av matematiska begrepp och uttrycksformer
Väljer och använder matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
När arbetsområdet är avslutat ska du
Mål
Exempel
Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
Vårt talsystem heter tiosystemet. Det innebär att mellan varje
värde på en siffra skiljer det tio delar. Ex: Det går tio
hundradelar på en tiondel. Det går tio tiondelar på en hel. Det
går tio ental på ett tiotal osv.
Egyptiska talsystemet – här använde man bilder för att skriva
tal.
Romerska talsystemet – här använde man bokstäver som
tecken för tal. På många klockor används fortfarande dessa
tecken. T.ex. V = 5
Kinesiskt talsystem – för ca 3000 år sedan användes
bambustavar för att symbolisera tal.
Mayafolkets talsystem – här användes 20 som bas i stället för
10 som vi använder.
Kunna ställa upp och göra beräkningar i addition ,subtraktion,
multiplikation och division.
Lösa problem som t.ex.
Ha kunskap om olika historiska talsystem
Kunna räkna med de fyra räknesätten
och använda de matematiska begrepp
som hör ihop med dessa
Beräkna produkten av faktorerna 4 och 8.
4 ∙ 8 = 32
Ex: Avrunda till närmaste tiotal talet 4573 ≈ 4570
Avrunda till närmaste tiondel talet 3,47 ≈ 3,5
Ex: Du ska köpa ett par byxor dom kostar 495 kr och en tröja
som kostar 145 kr. Ungefär hur mycket får du betala?
495 kr ≈ 500 kr och 145 kr ≈ 150 kr
500 kr + 150 kr = 650 kr
Vilka tal som är jämnt delbara med 2, 3, 5 och 10.
Kunna avrunda tal och göra
överslagsberäkningar
Kunna delbarhetsreglerna
Ex: Alla tal som slutar på en jämn siffra är delbara med 2.
Veta vad primtal och sammansatta tal är
och kunna faktorisera dem i
primtalsfaktorer
Primtal – är ett heltal som är större än 1 och endast är delbart
med 1 eller sig självt.
Sammansatta tal – tal som kan delas upp i flera faktorer än 1
och talet självt. T.ex. Talet 16 är sammansatt och kan delas upp
i 16 = 8∙2 och 16 = 4∙4
Med primtalsfaktorer blir 16 = 2∙2∙2∙2
Multiplicera och dividera med 10, 100
och 1000
10∙2,5 = 25
45
100
Känna till och förstå begreppen som hör
till området
= 0,45
Se begreppen på sid 6
Ta gärna hjälp av sammanfattningen på sid 52-53
KURSBESKRIVNING – Matematik Sida 2
Planering
Vecka
33
Lektion Innehåll
1
2
3
De fyra räknesätten
4
Delbarhet
1
Delbarhet
2
Primtal och sammansatta tal.
3
Faktorträd
4
Tal i decimalform
1
Tal i decimalform
2
3
Multiplicera med 10,100 och
1000
Dividera med 10,100 och 1000
4
Avrunda heltal
1
Avrunda decimaltal
2
Överslagsräkning
3
4
E-prov
Mer om primtal och
sammansatta tal
Faktorisering
Beräkna med överslagsräkning
Repetition. Öva på förmågorna
AC-prov
2
34
35
36
37
38
Uppgift
Introduktion. Dela ut böcker.
Matematikens fem förmågor
Problemslösningsuppgift
decimaltal
Problemlösningsuppgift
decimaltal fortsättning.
Tiosystemet
1
1
2
3
4
DIAMANT-diagnos
DIAMANT-diagnos
DIAMANT-diagnos
Gröna uppgifter sid 10
Blå uppgifter sid 30
Gröna uppgifter sid 11
Blå uppgifter sid 31
Gröna uppgifter sid 12-13
Blå uppgifter sid 32
Gröna uppgifter sid 12-13
Blå uppgifter sid 32
Gröna uppgifter sid 14-15. Arbetsblad
Blå uppgifter sid 33
Gröna uppgifter sid 14-15. Arbetsblad
Blå uppgifter sid 33
Gröna uppgifter sid 16-19
Blå uppgifter sid 34-37
Gröna uppgifter sid 16-19
Blå uppgifter sid 34-37
Gröna uppgifter sid 20
Blå uppgifter sid 38
Gröna uppgifter sid 20
Blå uppgifter sid 38
Gröna uppgifter sid 22
Blå uppgifter sid 39
Gröna uppgifter sid 23
Blå uppgifter sid 39
Gröna uppgifter sid 24-25
Blå uppgifter sid 40
Röda uppgifter sid 44
Röda uppgifter sid 45
Röda uppgifter sid 47
Uppslaget sid 26-27, 41 och49
För elever som behöver en extra utmaning kommer fördjupningsuppgifter inom området att erbjudas.
KURSBESKRIVNING – Matematik Sida 3
Check!
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards