Etnisk diskriminering i affärer

advertisement
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
SEKTIONEN FÖR MANAGEMENT
VT 2010
Etnisk diskriminering i
affärer
– En kvalitativ studie i hur några kunder med
annan etnicitet än svensk upplever affärsanställdas
bemötande
C - UPPSATS, SOCIOLOGI
Författare: Antigona Ibishi
Handledare: Kerstin Arnesson
Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för Management
Arbetets art:
C-uppsats, 15p
Sociologi 61-90p
Titel:
”Etnisk diskriminering i affärer”. En kvalitativ studie i hur några kunder
med annan etnicitet än svensk upplever affärsanställdas bemötande
Författare:
Antigona Ibishi.
Handledare:
Kerstin Arnesson.
Abstract
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan etnicitet än
svensk upplever bemötandet av affärsanställda. Fokus riktas mot affärsanställdas bemötande
av kunder med annan etnicitet än svensk när de ska handla dagligvaror eller kläder.
För att kunna uppfylla syftet med studien, genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra
invandrare, två kvinnor och två män. Informanterna var i åldrarna mellan 22 till 57 år gamla
och kom till Sverige från Afghanistan, Kosova och Portugal för mellan två till 16 år sedan.
Begrepp som omnämns i studien upprepade gånger är diskriminering och fördomar, vilka
också definieras utförligt och behandlas i arbetet. Den tidigare diskrimineringsrapport som det
tagits del av i föreliggande studie handlar bland annat om hur ungdomar och unga vuxna med
afrikans bakgrund upplever diskriminering och rasism i Sverige. Dessa vittnar om dagliga
kränkningar baserade på stigmat mörkare hudfärg/utseende. Diskriminering och rasism
upplevs av de intervjuade genom att de utsätts för ifrågasättning att vistas på vissa platser och
områden via rasistiska skällsord och övervakning. Effekten av dessa blir att de färgas av sina
erfarenheter, ”de färgas av Sverige” och utvecklar rädslor av olika slag.
Denna uppsats empiri analyserades utifrån studiens bakgrund och teori som utgörs av
Elias Norberts och John L Scotsons ”Etablerade och Outsiders”. Denna teori beskriver hur
etablerade maktförhållanden vidmaktshålls av dem som utövar makten och hur en person
stämplas eller etiketteras som avvikare. Resultatet analyserades också utifrån Erwing
Goffmans stigmatiseringsteori som beskriver hur stigmatiserades livs potentialer eller
möjligheter minskas av de ”normala”. Analysen bidrog till att vissa slutsatser kunde dras. I
likhet med den tidigare forskning som jag har tagit del av, visade studien bland annat att
informanterna upplevde att de inte blir bemötta på samma vis som svenska kunder när de
handlar i butiker/affärer. De upplever att de diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet
och stigmatiseras för att de blir behäftade med ett stigma som inskränker deras
handlingsutrymme i det offentliga, i butiker/affärer och även andra områden.
Nyckelord
Stigma, Invandrare, Etablerade, Outsiders, Affärsanställda,
Stigmatisering, Svenska anställda, Butikanställda, Diskriminering, Etnicitet
Förord
Avslutandet av denna uppsats genererar i en filosofie kandidatexamen i sociologi. Vägen hit
har varit lång och kämpig, men också mycket lärorik. Att skriva uppsatsen har varit en
berikande upplevelse där kunskaper vunnits i flera avseenden. Det finaste med denna resa var
dock möjligheten att upptäcka flera människors behagliga och omtänksamma sinnelag. Främst
känner jag ett behov att rikta ett stort tack till studiens informanter utan vars hjälp jag hade
haft svårt att genomföra studien. Min handledare Kerstin Arnesson har varit mycket
tillmötesgående och effektiv i sitt arbete. Tack Kerstin för all hjälp och för alla goda råd!
Ett särskilt tack till mina föräldrar Hajrullah och Sevdi Bahtiri för all kärlek och visdom
under hela mitt liv, men framförallt stort tack för Ert engagemang under min studietid. Att
veta att ni tror på mig och på min prestationsförmåga värmde om hjärtat, i synnerhet när
motivationen ibland vacklade. Speciellt tack för att Ni lärt mig att jag aldrig ska ge upp! Även
mina syskon Shqipe, Merita, Fitim, Fitore, Kujtim, Leonora och Nderim har spelat en stor roll
i detta sammanhang, varför jag uttrycker min tacksamhet här. Tack alla! Tack för all tid ni
spenderade med att uppmuntra och sporra mig att fortsätta kämpa även i svårare situationer!
En enorm och varm tacksamhet vill jag rikta till min man för all kärlek och hans aldrig
gungande stöd under vårt hittills 4-åriga äktenskap och i synnerhet för all uppmuntran och
uppiggning under mitt uppsatsarbete. Tack Fatmir!
Således framgår att denna uppsats har krävt mycket arbete, ibland både dagtid och
kvällstid. Därför vill jag tacka min ögonsten och underbara dotter Blina för att hon älskar mig
och tror på mig. Tack Blina för att du tolererat all min frånvaro och upptagenhet! Du är det
klaraste ljuset i mitt liv!
Karlskrona i maj 2008,
Antigona Ibishi.
Bilaga 1
Hej!
Mitt namn är Antigona Ibishi och jag studerar sociologi vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag
skriver just nu en uppsats på C-nivå som handlar om hur invandrare upplever bemötandet av
svenska anställda i affärer och butiker som de handlar i. Svaren du ger mig kommer att ligga
till grund för utformningen av min uppsats, därför är jag mycket tacksam över att du ställer
upp och hjälper mig. I presentationen av mitt arbete kommer jag inte på något sätt avslöja din
identitet, jag värdesätter att du hålls anonym. Det är endast dina personliga åsikter och tankar
kring min uppsats tema som ligger till intresse för mitt arbete.
Nedan följer några av de frågor som vi ska prata om vid vårt kommande
intervjutillfälle:
Hur upplever du bemötandet av svenska anställda i affärer/butiker?
Upplever du att du blir bemött på samma sätt som alla andra kunder när du ber om hjälp att
exempelvis hitta en vara i affären?
Tack på förhand!
Antigona Ibishi
Tel: 0701-70 91 93
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards