Kemi, syror, baser och salter åk 7, vt 17

advertisement
Kemi, syror, baser och salter åk 7, vt 17
Detta arbetsområde behandlar följande delar av läroplanens centrala innehåll för kemi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom
kemiska reaktioner.
Syror och baser samt pH-värde.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika,
färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Detta kommer att bedömas:
Kunskapskrav för betyget E
Du ska ha grundläggande kunskaper om de kemiska begrepp som området behandlar.
Du ska kunna kemiområdets påverkan på miljön med enkla motiveringar.
Du ska kunna kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du ska kunna göra enkla dokumentationer av områdets laborationer.
Kunskapskrav för betyget C
Du ska ha goda kunskaper om de kemiska begrepp som området behandlar.
Du ska kunna kemiområdets påverkan på miljön med utvecklade motiveringar.
Du ska kunna kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du ska kunna göra utvecklade dokumentationer av områdets laborationer.
Kunskapskrav för betyget A
Du ska ha mycket goda kunskaper om de kemiska begrepp som området behandlar.
Du ska kunna kemiområdets påverkan på miljön med välutvecklade motiveringar.
Du ska kunna kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du ska kunna göra välutvecklade dokumentationer av områdets laborationer.
Detta ska vi göra:
Under arbetet kommer vi ha föreläsningar, diskussioner, se filmer, laborera, skriva labbrapporter och göra
hemlaboration. Arbetet och läxorna följer planeringen.
17
måndag
läxa till onsdag
onsdag
onsdag
läxa till måndag nästa vecka
repetition av astronomi och kraft
18
måndag
läxa till onsdag
onsdag
onsdag
läxa till måndag nästa vecka
4.2 syror
4.2 syror
4.3 baser
neruralisation
4.3 baser
19
måndag
läxa till onsdag
onsdag
onsdag
läxa till måndag nästa vecka
4.3 - 4.4 starka syror, baser och supersyror
4.3 - 4.4 starka syror, baser och supersyror
5.1 joner, salter
måndag
läxa till onsdag
onsdag
onsdag
torsdag
försurning s 68, 114-115
anteckningar
genomgång inläsningsblad
MATTE (prov på matten på torsdag)
KEMIPROV (på matten)
20
4.1
lab, vad är surt och basiskt
4.1
5.1, gör din egen indikator, filma och visa Kristina
Arbetsområdet avslutas med ett prov. Gör på följande sätt när du läser på inför provet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
! Samla ihop allt material du behöver (kemiboken, anteckningar, detta blad och något att anteckna i).
! Läs sammanfattningarna på sidan 119 och sidan 135 (5.1) samt s 68.
! Läs/lyssna på all text i häftet (s 104-135)
! Läs dina anteckningar noga. Om du har varit frånvarande på någon lektion måste du skriva av någons
anteckningar.
!Skriv svar på frågorna nedan.
!Lär dig svaren på frågorna på detta inläsningsblad.
!Be någon förhöra dig på inläsningsbladet.
1 I vilka vardagsämnen finns syror?
2 I vilka vardagsämnen finns baser?
3 Namnge de tre starkaste syrorna och skriv deras kemiska beteckning.
4 Namnge tre svaga syror.
5 Namnge två starka baser och deras kemiska beteckningar.
6 Namnge två svaga baser.
7 Vad är det som gör att ett surt ämne är surt?
8 Vad är det som gör att ett basiskt ämne är basiskt?
9 Vad är en indikator?
10 Nämn fyra olika indikatorer och hur de fungerar.
11 Vilket är farligast syror eller baser, förklara?
12 Vad innebär det att något är neutralt?
13 Hur gör man för att neutralisera?
14 Beskriv pH –skalan.
15 Förklara orden atom och jon.
16 Rita tre atomer (ni ska kunna detta med hjälp av periodiska systemet).
17 Rita tre joner. (ni ska kunna detta med hjälp av periodiska systemet)
18 Vad är speciellt med vätejonen?
19 Rita en vätejon och en hydroxidjon (för högre betyg).
20 Vad är det för skillnad på en stark och en svag syra?
21 Vad är det för skillnad på en koncentrerad och en utspädd syra?
22 Vad kan man ha för medicinsk nytta av en bas?
23 Vad innebär en buffert?
24 Hur uppkommer försurning och vad gör man åt det?
25 Vad innebär SIV?
26 Kan man späda ut något tills det blir neutralt, förklara?
27 Kan man neutralisera en syra med socker, förklara?
28 Vad använder man följande ämnen till i ”verkligheten”?
a. SVAVELSYRA
b. SALTSYRA
c. SALPETERSYRA
d. SVAVELSYRA
e. KOLSYRA
f. ÄTTIKSSYRA
29 Vad är ett salt?
30 Förklara hur ett salt kan bildas (s 124).
31 Ge exempel på olika salter och vad man använder dem till.
32 Vad är en metalloxid?
33 Beskriv det som händer när en metall reagerar med syre.
g. NATRIUMHYDROXID
h. AMMONIAK
Download