Ledarskap för ämneslärare
Skriftlig tentamen 28 okt 2011
Tid 14.00 – 18.00
Ange din kod på samtliga papper!
1. Vilka fem olika typer av regler särskiljer Thornberg. Ge ett konkret exempel på vardera typ av
regel. (5p)
2a. Vad är utmärkande för en grupps olika utvecklingsfaser (Tuckman)? (4p)
2b. Hur bör läraren/ledaren anpassa sin ledarroll i respektive fas? (2p)
3. Hur kan man som lärare motverka s.k. åskådareffekter i mobbningssituationer? Utveckla. (4p)
4. Hur bör en kartläggning av den egna skolans verksamhet, med syfte att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, vara utformad (Skolverkets allmänna råd och
kommentarer)? (5p)
5. Definiera termerna och ge ett konkret exempel:
a. Positiv förstärkning (1p)
b. Negativ förstärkning (1p)
c. Positiv bestraffning (1p)
d. Negativ bestraffning (1p)
e. Utsläckning (1p)
f. Differentiell förstärkning av inkompatibla beteenden (DRI) (1p)
g. Intermittent förstärkning (1p)
6. En elev i din klass pratar ofta i klassrummet utan att vänta på att få ordet. Detta stör
undervisningen. Som lärare har du försökt med att vädja till eleven och resonerat med eleven. Inget
fungerar. Du väljer därför att formulera ett beteendemål (behavioral objective). Ge exempel på hur
detta beteendemål kan formuleras. (4p)
7. Vilka nackdelar finns med positiv bestraffning? (2p)
8. Ge två exempel på hur du som lärare kan lära en elev att ta kontroll över sitt eget beteenden. (2p)
9. Jämför de behavioristiska och de utvecklingspsykologiska grundantagandena. Vilka styrkor och
svagheter finns inom respektive grundantagande när det gäller att förklara mänskligt beteende? Ta
sedan ställning för ett av de fyra grundantagandena som presenteras i Alberto och Troutmans bok
och motivera varför du föredrar detta. (5p)
Tentamen fortsätter på baksidan!
10. Du är på fest hos en kompis. Din bordsgranne X förstår av ert samtal att du är lärare på
Dalagymnasiet. Mitt i en dans tar X dig därför avsides och ber att få prata ”om en viktig sak”:
-Vet du vem Lisa Eriksson är ? En tjej som går på din skola, i åk.1 tror jag?
-Ja, hon går i min mentorsgrupp, svarar du.
X visar sig vara granne med Erikssons. X har sedan länge oroat sig för familjen, hört våldsamma bråk
och sett Lisa hastigt komma ut genom porten sent på kvällar och bli sittande i trappan, i kyla och
mörker. X har brytt sig om flickan – gick en gång ut och frågade om hon ville komma in? Lisa svarade
inte utan smet iväg ut, utan ytterkläder. Det såg ut som att hon fått ett rejält slag på kinden.
Svara på nedanstående frågor resonerande, argumenterande och stöd med citat ur lagen. (4p)
A.
B.
Hur reagerar du, kortsiktigt, långsiktigt? Ange ev. lagrum som stöd för ditt svar.
Hur bedömer du grannens ”agerande” och vad svarar du X ? ( ange lagrum )
11. Vid ett möte på din skola visar det sig att några kollegor har helt olika uppfattningar om vad som
gäller beträffande så kallad tystnadsplikt/sekretess i skolan. Vi föreställer oss att du som gått kurs
begär ordet och reder ut frågan. Tala om vad som gäller i huvuddrag och vilket lagrum du stödjer dig
på. Formulera dig kortfattat, i punktform och så enkelt som möjligt. Använd begreppen: generalklausul, samtycke och kontakt med hemmet/förälder/vårdnadshavare. (4p)
12. Enligt Stensmo bör en lärare ha tre typer av kompetenser. Ange kompetenserna och definiera
dem. (3p)
13. Stensmo skriver om Pygmalioneffekten. Vad innebär beteckningen och vilka slutsatser kan vi dra
av studien av Rosenthal och Jacobson? (2p)
14. Vilken är den huvudsakliga skillnaden mellan Classroom Management (Ledarskap i klassrummet)
och Applied Behavior Analysis (Tillämpad beteendeanalys)? (1p)
15. Stensmo menar att det finns fem typer av individualisering. Redogör för dessa och formulera en
slutsats om vilka konsekvenser detta får för din undervisning. (6p)