Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande

advertisement
Skolgårda skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling
2016-17
Årsagenda för Skolgårdas arbete mot diskriminering och kränkande behandling
December
- Elevsamordnare
genomför intervjuer med
elevråd,
elevskyddsombud och
kamratstödjare
November
- Trygghetsvandring
- Central elevenkät år 2, 5
och 8
- Information till
skolrådet om planens mål
Oktober
- Elevenkäter
sammanställs av
trygghetsgruppen
- Trygghetsdag F-9
med bl a klassens
handlingsplan
Januari
- Kartläggning personal,
ansvar rektor
Dec
Februari
- Central föräldraenkät
år 2, 5 och 8
-personal,elever
delges kartläggningen,
nya mål tas fram
Jan
Feb
Nov
Mars
Okt
Skolgårda
skola
Årsagenda
Apr
Sep
September
- Mentorer informerar
om planen på
föräldramöten
- Kartläggning(enkät)
påbörjas
Augusti
- Förväntansdokument
och reviderade
ordningsregler till
hemmen, ansvar:rektor
- Rektor informerar
personal om planen
- Mentorer informerar
elever om planen
Aug
Mars
- Trygghetsdag F-9
där bl a klassens
handlingsplan
utvärderas
April
-Skolrådet arbetar med
planen
Maj
Jul
Jun
Juni
- Arb.lag utvärdering
av
förväntansdokument,
ordningsregler
Maj
-Elevråd,
kamratstödjare,
elevskyddsombud
utvärderar,förväntansd
okumnet, tidigare mål
och ordningsregler
-Rektor informerar om
planen för nya F och
6C föräldrar
Lagen
Från 2009-01-01 gäller Diskrimineringslagen (2008:567) och den omfattar all form av
utbildningsanordnare.
Enligt diskrimineringslagen är all diskriminering som har samband
med:
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionshinder
• sexuell läggning
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• ålder
förbjuden i all verksamhet med barn, ungdomar och vuxenstuderande. Diskrimineringen är
förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av om det är fråga om direkt
eller indirekt diskriminering. Diskrimineringsersättning kan utdömas som påföljd för
överträdelse av diskrimineringsförbudet eller brister i skyldigheten att utreda och vidta
åtgärder mot trakasserier.
Andra bestämmelser som Skolgårda skolas plan mot diskriminering och
kränkande behandling utgår från:
En viktig grund finns i Barnkonventionen. Skolans skyldighet att motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling regleras också i skolförfattningarna (Skollagen,
1985:1100, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, LGR11, och arbetsmiljölagen (AML,
1997:1160) med tillhörande föreskrifter som reglerar arbetet mot kränkande behandling i
skolan. Socialtjänstlagen och reglerna i brottsbalken kan dessutom behöva tillämpas.
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen är F-9 och fritidshem.
Ansvariga för planen:
Linda Hellberg - Fritidshem och F-6
Annelie Linnér - år 7-9
Vår vision: Att alla elever och vuxna känner sig trygga när de är på Skolgårda skola. Att
ingen blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Planen gäller: 2016-08-17 till 2017-08-01
Elevernas delaktighet: Genom kartläggning, enkäter, intervjuer, revidering av ordningsregler
och förväntansdokument är eleverna delaktiga i upprättande av planen. Uppföljningen av
planen sker genom elevråd, elevskyddsombud och kamratstödjare samt på mentorstid. På
mentorstiden ska klassen fortlöpande arbeta med skolans värdegrund utifrån klassens behov.
Vårdnadshavarnas delaktighet: Genom skolråd och på föräldramöten på informeras
föräldrarna om planen. Skolrådet deltar i kartläggningen och är delaktiga i upprättandet av
nya mål. En centralt utformad föräldraenkät genomförs i år 2, 5 och 8.
Personalens delaktighet: Personalen är med och planerar, genomför temadagar på skolan.
Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas i
personalgruppen. Skolans personal deltar i kartläggningen och är delaktiga i upprättandet av
nya mål.
Vem ansvarar?



Rektor ansvarar
 för att Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling finns
på Skolgårda skolas hemsida
 för att skolrådets medlemmar blir informerade och delaktiga i Skolgårda skolas
plan mot diskriminering och kränkande behandling
 för att informera blivande förskoleklass- och Karlslundsklassens föräldrar om
Skolgårda skolas planen
 informera nyanställd personal om planen
 informerar all personal om planen och rutiner vid varje läsårs start
Arbetslaget
 informerar föräldrar om Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande
behandling vid första föräldramötet
 informerar nytillkomna elever/föräldrar om planen
Trygghetsgruppen
 planerar gemensam trygghetsdag F-9, kartläggning, sammanställning
Utvärdering
Föregående plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderades i
personalgruppen och i trygghetsgruppen. Med eleverna gicks förra planen igenom via
elevrådet, kamratstödjare och elevskyddsombud. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
var skolledningen, personal, elever och vårdnadshavare i skolrådet.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan:
Att motverka förekomsten av kränkande behandling
 F-6 har rastvärdar varje rast enligt gällande rastvaktsschema och utifrån kartläggning
av otrygga platser
 F-1 arbetar aktivt med fadderverksamhet
 7-9 har rastvärdar enligt gällande rastvaktsschema och utifrån kartläggning av otrygga
platser. Cafeteria och korridorer bemannas under lunch och gemensamma raster
 Vuxna reagerar när oacceptabelt språk används
 Idrottslärarna har förlagt sin rastvakt vid vissa tillfällen i omklädningsrummen
Förebygga diskriminering på grund av kön/ålder
 7-9 har påbörjat diskussioner om ämnet men arbetet måste fortgå även nästa läsår
genomfört
Att motverka förekomsten av kränkande behandling
 Barncentrum har besökt 7-9 och pratat om internet
 Elevhälsan och klasslärare har arbetat i årskurs 5 med internetfrågor
Att förebygga förekomsten av kränkande behandling
 På arbetslagsträffarna tas punkten elevvård upp
Främjande insatser
Förankring av planen: Arbetslaget har ansvar för att eleverna görs delaktiga i planen,
mentorer ska tillsammans med eleverna arbeta med delarna för värdegrundsarbetet under
läsåret. Detta arbete utvärderas vid terminsslut.
Främja likabehandling genom kamratstödjare år 6-9
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning Att i enlighet med skolans värdegrund verka för gott kamratskap och
trygghet, företrädesvis i den egna klassen men också i den övriga skolan.
Insats Det ska finns två kamratstödjare per klass i år 6-9. Kamratstödjarna får en gång per
läsår ändamålsenlig utbildning. En gång i månaden träffas varje arbetslags kamratstödjare
tillsammans med sin handledare för att gå igenom hur situationen ser ut i arbetslaget vad det
gäller kränkningar och likabehandling. De arbetar efter en dagordning och
minnesanteckningar skrivs av handledaren vid varje tillfälle. De tilldelas även vid behov
speciella uppdrag. Kamratstödjarna är delaktiga i det fortlöpande likabehandlingsarbetet som
bedrivs på skolan.
Ansvarig Elevsamordnare är ansvarig.
Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret
Främja likabehandling genom elevskyddsombud
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning: Att bevaka elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Detta sker
en gång per månad vid möte med elevsamordnare.
Insats: Två elever per årskurs från årskurs 7-9 bevakar den fysiska och den psykosociala
arbetsmiljön. Elevskyddsombuden representeras även vid skolans skyddsronder. Rektor kallar
till skyddsronden. Elevskyddsombuden deltar fortlöpande i skolans arbete mot kränkande
behandling och diskriminering. De träffar elevsamordnaren en gång per månad för att gå
igenom situationen vad det gäller arbetsmiljön. En gång per termin får elevskyddsombuden
utbildning som hålls av huvudskyddsombuden i kommunen.
Ansvarig Elevsamordnare och rektor
Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret
Främja likabehandling genom elevråd/klassråd
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning: Elevrådet arbetar med frågor som rör kränkande behandling och
likabehandling och de sätter upp ett mål de kan arbeta med under året som gäller
likabehandling eller arbetet mot kränkande behandling. Klassråden arbetar med gemenskapen
i klassen. Elevsamordnare 6-9 och ansvarig lärare elevrådet F-5 ansvarar för elevråden
tillsammans med rektor.
Insats Elevrådet har på sin dagordning en punkt som rör kränkande behandling och
likabehandling. Som stående punkt på klassrådet finns bl a stämningen i klassen. Elever som
tillkommer under läsåret välkomnas av elevrådet som informerar, visar runt etc. Expeditionen
meddelar elevsamordnaren när nya elever tillkommer.
Ansvarig: Rektorer, elevsamordnare, lärare för elevrådet F-5 och mentorer
Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret
Främja arbetet mot kränkande behandling och likabehandling
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning: Implementera skolans värdegrund genom att arbeta med
värdegrundscirkeln. Varje klass upprättar en klassens handlingsplan som utvärderas, enligt
årsagenda. Riktade frågor i elevenkät.
Insats Genomföra två halvdagar, från förskoleklass till år 9, där personal och elever arbetar
tillsammans med värdegrundsfrågor.
Ansvarig: Rektorer, trygghetsgruppen och mentorer
Datum när det ska vara klart: Enligt årsagenda
Främja arbetet mot kränkande behandling och likabehandling genom
förväntansdokument
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning: Informera om vad vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av
skolan och vad skolan förväntar sig av elever och vårdnadshavare.
Återkoppling genom påskriven blankett.
Förväntansdokumentets punkter
Den här överenskommelsen har tagits fram för att det ska vara tydligt vilka roller skolan, elever och
vårdnadshavare har i arbetet kring elevernas studier och vilka förväntningar vi kan ha på varandra.
Hur dessa punkter hanteras har stor inverkan på studiemiljö och därmed studieresultat.
Förväntansdokument F-9 läsåret 2016-2017
Elever










Kommer i tid till lektioner och har med sig rätt materiel
Har gjort sina läxor
Respekterar allas olikheter, behandlar andra som du själv vill bli behandlad
Meddelar en vuxen om man upptäcker kränkningar och diskriminering
Använder ett vårdat språk
Står för det man har gjort och skyller inte på andra
Följer regler och tillsägelser från all personal
Är rädd om skolans miljö och egendom
Förvarar mobiler i mobilhotellen eller i elevskåp under lektion
Kastar inte snöboll inom skolans område
Vårdnadshavare








Ser till att ditt barn/ungdom kommer till skolan, i tid och är mätt och utvilad
Ser till att ditt barn/ungdom har med sig rätt materiel till skolan och att läxorna är gjorda
Kontaktar skolan vid frågor, funderingar och synpunkter. Vid frågor som rör undervisningen
kontakta undervisande lärare
Talar väl om skolan och personalen med sitt barn/ungdom
Förväntar sig att skolan alltid vill elevens bästa, då vi följer skolans värdegrund
Frånvaroanmäler sitt barn/ungdom vid sjukdom dagligen på Dexter eller till expeditionen 22
55 94
Kontrollerar regelbundet sitt barns/ungdoms frånvaro på Dexter
Stödjer skolans personal i arbetet mot kränkande behandling
Skolans personal


Värnar om att ditt barn/ungdom är trygg i skolan
Alltid vill elevens bästa, då vi följer skolans värdegrund




Accepterar inga former av kränkningar och agerar alltid skyndsamt och kraftfullt, enligt
planen, när något inträffar
Arbetar för ett inspirerande lärande med varierande undervisningssätt och metoder
Arbetar kontinuerligt med frågor kring värdegrund, och betonar alltid allas lika värde
Arbetar för att elever, föräldrar och personal ska vara stolta över vår skola
Insats: Vid läsårets början skickas förväntansdokument till vårdnadshavare.
Ansvarig: Rektorer och mentorer
Datum när det ska vara klart: Vid läsårets början.
Främjande arbete genom fortbildning
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning: Allas lika värde
Insats All personal utbildas i En skola för alla med fortbildningarna ICDP och NPF.
Ansvarig: Rektorer
Datum när det ska vara klart: Våren 2017
Främjande arbete genom ordningsregler
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning: Enkla och tydliga ordningsregler som följs av vuxna och elever på
skolan. Elever, personal reviderar reglerna varje läsår.
Insats I slutet av läsåret reviderar klasserna skolans ordningsregler.
De reviderade reglerna förankras vid läsårsstart.
Ansvarig: Rektorer och mentor
Datum när det ska vara klart: Enligt årsagenda
Skolans ordningsregler:
På Skolgårda skola:
 Uppträder vi artigt, hänsynsfullt och kamratligt
 Är vi rädda om varandra
 Följer vi tillsägelser från all personal
 Passar vi tider
 Använder vi ett vårdat språk
 Är vi aktsamma om vårt materiel och vår skola
Särskilda regler finns för olika områden i skolan. En del finns återgivna i häftet ”Välkommen
till Skolgårda skola 2016-2017” som delas ut till alla elever och föräldrar.
Främjande arbete genom rastaktiviteter, F-6
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling
Mål och uppföljning: Att alla elever ska känna sig trygga på rasterna.
Riktade frågor i enkät/trygghetsvandring
Insats: Att aktualisera "kompisträdet" på skolgården dit alla elever som önskar kan komma.
Vi genomför planerade rastaktiviteter. Varje rastvakt har ett område att ansvara för.
Ansvarig: Rektor och rastvärd
Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret
Främjande arbete genom fadderverksamhet
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling
Mål och uppföljning: Faddersystemet ska främja gemenskap och ansvar mellan elever.
Insats: F-3. Eleverna är indelade i faddergrupper. Grupperna deltar i olika typer av
aktiviteter.
Ansvarig: Arbetslaget
Kartläggning
Kartläggningen genomförs i samtliga årskurser, med föräldrar i skolrådet och all personal på
skolan. Trygghetsvandring sker och enkät görs i alla årskurser. Intervjuer med elevråd,
elevskyddsombud och kamratstödjare. Central enkät besvaras i år 2,5 och 8 av föräldrar och
elever.
Områden som berörs i kartläggningen: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder
Resultat och analys: Genom kartläggningen ser vi att de allra flesta eleverna upplever att
skolan känns bra och trygg. Det finns dock flera platser på skolan samt områden där elever,
personal och föräldrar upplever otrygghet för eleverna: bakom idrottshuset, i omklädningsrum
och i vissa korridorer, på tjejtoaletten i omklädningsrummet(låset fungerar inte), fotbollsplanen,
cafeterian, om det kommer elever hit från andra skolor, sociala medier, simhallen och vissa lektioner
med lärare på högstadiet, integration, verbala kränkningar.
Vid analys av kartläggningen har vi kommit fram till att det är tre områden som vi ska arbeta mer med
under kommande läsår: integration, arbete med skolans värdegrund och kränkningar på nätet.
Förebyggande åtgärder
Att förebygga förekomsten av kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling
Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma kränkande behandling i verksamheten. Vi
aktualiserar skolans värdegrund.
Åtgärder:
Rastvärdar F-6 finns bland barnen på raster och varje rastvakt har ett specifikt ansvarsområde
t ex fotbollsplan.
F-3 har fadderverksamhet
Personal finns med i omklädningsrum vid simhallsbesök för elever år 1-4
Cafeterian och korridorer bemannas under lunch och gemensamma raster i 7-9.
Alla vuxna ska vara observanta på elevernas språkbruk och reagera när ett oacceptabelt språk
används.
Under en period arbetar vi extra mycket med att uppmärksamma språkets betydelse och
vikten av ett vårdat språk i mötet med andra.
Vaktmästare lagar låset på toaletten i tjejernas omklädningsrum.
Idrottslärarna F-9 förlägger sin rastvakt i anslutning till omklädningsrummen.
Elever som går på annan skola får inte uppehålla sig på skolan, om man ska besöka skolan
anmäler man sig till expeditionen för att få besöksbricka.
Kamratstödjare i årskurs 6 anordnar en gemensam halvdag för elever i år 6. Detta för att lära
känna varandra bättre nu när vi fått nya elever hit samt inför kommande delning av klasserna
inför år 7.
Motivering: Trygghetsvandringen och elevenkäten har visat att elever uppfattar olika
områden i skolan som otrygga.
Ansvariga: Cafeteria, korridorer och skolgård; Rastvaktande lärare. Språkbruk: all personal.
Omklädningsrum: idrottslärare, vaktmästare
Datum när det ska vara klart: Pågående under läsåret
Förebygga diskriminering på grund av kön/ålder.
Områden som berörs av åtgärden: Kön och Ålder
Mål och uppföljning: Elever ska inte särbehandlas pga kön eller ålder. I elevenkäten ställs
riktade frågor som handlar om diskriminering.
Åtgärd F-9 - Diskussionspunkt på arbetslagen: Hur förhåller vi oss till våra elever utifrån ett
normkritiskt förhållningssätt? Behandlar vi pojkar och flickor olika? Behandlar vi elever
felaktigt utifrån deras ålder? Har vi olika krav/förväntningar på dem?
Motivering: I elevenkäten har det även detta år framkommit att elever, i år 7-9, tycker att de
behandlas olika beroende på kön.
Ansvarig Arbetslagsledare
Datum när det ska vara klart: vårtermin 2017
Att motverka förekomsten av kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling
Mål och uppföljning: Att medvetandegöra eleverna om riskerna för kränkningar på internet.
Åtgärd: Kamratstödjare 7-9 ska träffa elever i årskurs 4-6 för att diskutera vad händer på
sociala medier och hur man kan agera. Personalen ska arbeta med att medvetandegöra
eleverna om hur de uppträder på nätet, särskilt i samband med att de får sina iPad.
Motivering: På internet förekommer kommentarer som gör att elever kan känna sig utsatta
och kränkta. De tar ibland med sig konflikterna till skolan och konsekvenserna kan bli
omfattande.
Ansvarig: Handledarna för kamratstödjare
Datum när det ska vara klart: vårterminen -17
Att förebygga förekomsten av kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling
Mål och uppföljning: Skapa mer gemenskap och förståelse för varandra.
Åtgärd
Temadagarna F-9 inriktas på integration och ömsesidigt utbyte när det gäller samspel, språk
och kultur. Vi gör saker tillsammans för att skapa mer gemenskap och förståelse för varandra.
Främjande för integration: Arbeta i år 7-9 mer ämnesövergipande tillsammans med
förberedelseklass
Språkcafé 7-9, en klass är extra ansvarig.
Språkkompis, elevrådet har som mål att elever i FBK får en språkkompis.
Förberedelseklassen representeras i elevråd 6-9.
Motivering Det har förekommit vid kartläggningen att elever, personal och föräldrar upplever
att vi behöver arbeta mer med integration.
Ansvarig Alla på skolan, trygghetsgruppen planerar trygghetsdagar i oktober och mars.
Datum när det ska vara klart Fortlöpande, under läsåret.
Rutiner för akuta situationer
Alla skall känna sig trygga när de är på Skolgårda skola. Ingen skall bli utsatt för
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla skall agera och reagera
vid händelser som rör diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling:
F-5: Rastvakt på alla raster. Vuxna försöker lösa konflikten oavsett vilken klass eleverna går
i. Vi arbetar med de gemensamt framtagna reglerna som finns på Skolgårda skola.
6-9: Utlagt rastvaktsschema bland vuxna, som rör sig på områden där eleverna har sagt sig
känna sig otrygga. Två kamratstödjare i varje klass + elevskyddsombud har som uppgift att
ev. se och upptäcka utanförskap eller kränkande behandling. Dessa träffar sina handledare
regelbundet.
F-9: Mentorer/klasslärare arbetar med klassens relationer. Exempelvis genom sociogram och
skattningar. Klassråden/mentorstiden främjar tidig upptäckt. Elevsamordnare arbetar med
förebyggande, elevsocialt arbete.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elevens mentorer
Rektor F-6: Linda Hellberg 0141-225596
Rektor 7- 9: Annelie Linnér 0141-225598
Skolans elevsamordnare, Angela Olsson: 070-2005399 Jan Dannered 0141-223353
Skolsköterska, Gunilla Bergengren: 0141 - 225603
Kurator, Jan Åbom: 0141 – 225602
Rutin för att utreda och åtgärda upplevd kränkande behandling elev-elev:




Personal som bevittnar händelse försöker reda ut den akuta situationen och kontaktar
berörda elevers mentorer.
Mentor meddelar rektor om händelsen på en särskild blankett och ansvarar för att
händelsen utreds, följs upp och dokumenteras.
Mentorer kontaktar vårdnadshavare.
Skolans elevhälsoteam får vetskap om händelsen genom rektor/elevsamordnare.
Rutin för att utreda och åtgärda upplevd kränkande behandling elev-personal:




Personal som bevittnar händelse försöker reda ut den akuta situationen och kontaktar
berörda elevers mentorer.
Mentor meddelar rektor om händelsen på en särskild blankett och ansvarar för att
händelsen utreds, följs upp och dokumenteras.
Mentorer kontaktar vårdnadshavare.
Skolans elevhälsoteam får vetskap om händelsen genom rektor/elevsamordnare.
Rutin för att utreda och åtgärda upplevd kränkande behandling personal-elev:








Rektor inleder en utredning av händelsen/-erna och upprättar en åtgärdsplan.
Införskaffar information från elev/vårdnadshavare.
Rektor kallar och lyssnar på den vuxne personen.
Rektor informerar, senast en vecka efter händelsen, verksamhetschefen för området
som bedömer om rutinen följts och återkopplar till rektor.
Rektor utvärderar och följer upp ärendet med eleven som utsatts, vårdnadshavare och
den vuxne.
Vårdnadshavare informeras kontinuerligt under ärendets gång.
Elevhälsoteam får vetskap om ärendet.
Rektor vidtar nödvändiga åtgärder som kan innebära eventuellt stöd till eleven eller
anmälan till berörda myndigheter.
Rektor ansvarar för att ärendet dokumenteras och arkiveras.
Rutiner för dokumentation: Incidentrapport, händelser i verksamheten som ej är kränkning,
skrivs i arbetslagets protokoll. Incidentrapporter följs upp vid varje arbetslagsmöte
Arbetslagsledaren ansvarar för dokumentation.
Trygghetsgruppen består av elevsamordnare, kurator, skolsköterska och representanter från
varje arbetslag. Trygghetsgruppen blir inkopplad vid upplevd allvarlig kränkning eller vid
upprepade fall av kränkningar. Trygghetsgruppen utreder, följer upp och dokumenterar
ärendet.
Vid ärenden som rör kränkningar ansvarar rektor via trygghetsgruppen för dokumentation och
uppföljning. All dokumentation skall ske fortlöpande i varje enskilt fall. Rektor rapporterar
fall av kränkningar till huvudmannen (Förvaltningsledningen) på avsedd blankett.
Download