Granskning av årsredovisning 2000

advertisement
Revisionsrapport
Granskning av delårsrapport
januari – juli 2008
Eslövs kommun
2008-10-20
Karin Andersson, revisionskonsult
Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor
Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................................................. 3
2 Innehåll och information i delårsrapporten ......................................................... 3
2.1 Iakttagelser .......................................................................................... 3
2.2 Bedömning .......................................................................................... 5
3 Utvecklingen i förhållande till god ekonomisk hushållning ............................... 6
3.1 Iakttagelser .......................................................................................... 6
3.2 Bedömning .......................................................................................... 8
1
Inledning
Enligt lagen om kommunal redovisning (KRL) är kommuner, landsting och
kommunalförbund skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en
särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början.
Delårsrapporten ska behandlas av kommunfullmäktige. Vidare lagregleras att
kommunens budget ska innehålla mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning både vad gäller verksamheten och ekonomin. Revisorerna har fått till
uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapporten och i årsredovisningen är
förenligt med de fastlagda målen. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas
delårsrapporten och årsredovisningen inför fullmäktiges behandling.
Som underlag för revisorernas bedömning har vi på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av Eslövs kommuns delårsrapport för
januari-juli 2008. Utgångspunkten har varit Öhrlings PricewaterhouseCoopers
modell för granskning av delårsrapporter. Granskningen har omfattat en genomgång av skriftligt material samt intervjuer med berörda tjänstemän bl a gällande
periodiseringar för upprättande av periodbokslutet och bedömningar i samband
med arbetet med helårsprognosen.
I denna rapport lämnas vår bedömning om innehållet i delårsrapporten uppfyller
bestämmelserna i KRL och andra redovisningsregler samt om det i övrigt lämnas
väsentlig information i rapporten. Därtill redovisas vår bedömning om utvecklingen i kommunen kan sägas följa det som kommunfullmäktige hittills har uttalat
om vad som är att betrakta som god ekonomisk hushållning.
Noteras bör att granskningen av delårsrapporten är mer översiktlig jämfört med en
granskning av kommunens årsredovisning.
2
Innehåll och information i delårsrapporten
2.1
Iakttagelser
Av KRL och förarbetena till denna lag framgår att delårsrapporten bör ges samma
struktur som en årsredovisning. Delårsrapporten ska innehålla;

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Jämförelsetal för motsvarande period föregående år.
3
Enligt redovisningsrekommendationer för kommunerna ska delårsrapporterna
därtill innehålla en finansieringsanalys samt information om kommunens företag.
I förvaltningsberättelsen ska det framgå sådana förhållanden som är viktiga för
bedömning av kommunens resultat eller ställning och sådana händelser av
väsentlig betydelse för kommunen som inträffat under rapportperioden eller efter
dess slut.
Den verbala delen i förvaltningsberättelsen innehåller en omvärldsanalys,
information om befolkningsutveckling och arbetsmarknadsutveckling. Mål för
god ekonomisk hushållning redovisas med måluppfyllelse, såväl finansiella mål
som verksamhetsmål. Kommunfullmäktiges mål ”Eslövs kommun 2007-2010”
där inriktningen för den kommunala verksamheten under den kommande
mandatperioden klargörs, har beskrivits. Prioriterade mål för år 2008 har
angivits.(se avsnitt 3, god ekonomisk hushållning)
I avsnittet som behandlar finansiell analys finns redovisat verksamhetens
kostnader och intäkter samt nettokostnader. I procent från föregående års
delårsrapport har nettokostnaderna ökat med 6%. Redovisningen visar under
samma period en ökning av skatteintäkterna med 6% och generella statsbidrag
med 3%. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna redovisas i delårsresultatet
till 99%. I den prognos som lämnas för helår 2008 visas att 101% av totala
skatteintäkter ianspråktas av nettokostnaderna.
Enligt den driftavräkning som i delårsrapporten lämnas för nämnd/styrelse för
helår 2008 prognostiseras underskott gentemot budget om totalt 13,7 mnkr.
Prognostiserat större underskott är hänförligt till kommunstyrelse (arbete och
försörjning) med 3,6 mnkr, barn- och familjenämnden 3,6 mnkr, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 7,9 mnkr samt vård- och omsorgsnämnden 2,2 mnkr.
Övriga poster som ingår i verksamhetens nettokostnader lämnar, enligt prognosen,
ett överskott.
Årets resultat, enligt resultaträkningen, per 31/7 är positivt med 19,0 mnkr medan
prognosen till årets slut visar ett underskott med 3 mnkr, vilket är 18 mnkr sämre
än budget, inklusive tilläggsanslag. I förvaltningsberättelsen har anledningen till
underskotten i nämnderna angivits. I delårsrapporten uppmanas nämnderna att
hålla sina budgetar och nya verksamheter bör noggrant prövas och finansieras
inom erhållna ramar. Inga övriga uppgifter om vilka åtgärder som kommer att
vidtagas med anledning av det prognostiserade underskottet per 31/12 2008 finns
angivna från kommunstyrelsen. I kommentarer till den finansiella analysen har
bl a påtalats att ”den ekonomiska utvecklingen i Eslöv som, trots de goda tiderna,
är mycket oroväckande”.
4
I not till resultaträkningen har en avstämning mot kommunallagens balanskrav
upprättats per 2008-07-31 som visar ett justerat resultat om 18,6 mnkr. En
balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen med prognos för helår 2008 saknas.
I balansräkningen, inom finansiella anläggningstillgångar, redovisas
kapitalförvaltning av pensionsmedel med ett anskaffningsvärde på 41,7 mnkr.
Enligt den rapport som lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott per augusti
2008 är marknadsvärdet 42,4 mnkr.
Väsentliga personalförhållande redovisas med personalkostnader, årsarbetare,
hälsotal, personalförsörjningsläget, andra aktuella personalfrågor och pensioner.
Den totala sjukfrånvaron har minskat till 6,2 % från 7,4 % jämfört med samma
period föregående år.
Kommunens ansvarsförbindelser har redovisats i förvaltningsberättelsen. Under
rubriken borgensåtagande framgår att ombyggnaden av Karlsrobadet kommer att
erfordra borgen av Eslövs kommun. Vad gäller skulden för pensioner, upparbetad
före 1998, beräknas åtagandet enligt prognos till 629 mnkr.
För de kommunala bolagen redovisas resultat per den 30/6 och prognos för helår.
Prognoserna per den 31 december för bolagen visar på positiva resultat, före
bokslutsdispositioner och skatt.
Noter till resultat- och balansräkning finns som gör det möjligt att göra
jämförelser mellan rapportperioderna.
2.2
Bedömning
Enligt vår bedömning innehåller den granskade delårsrapporten de delar som
krävs enligt KRL och redovisningsrekommendationer. Anvisningar för
framtagande av delårsrapporten har delgivits nämnderna.
Delårsrapporten har getts samma struktur som årsredovisningen och innehåller
också uppgifter för samma rapportperiod som föregående räkenskapsår.
Det är positivt att det i delårsrapportens förvaltningsberättelse görs en avstämning
av kommunfullmäktiges beslutade mål för god ekonomisk hushållning.
För att ytterligare förbättra informationen, om kommunens ekonomiska
utveckling, borde en avstämning mot kommunallagens balanskrav upprättats i
förvaltningsberättelsen, både för perioden samt en prognos för helår 2008.
Enligt den prognos som lämnas av kommunstyrelsen kommer inte kommunen att
uppnå ett positivt justerat resultat enligt kommunala balanskravet år 2008.
5
Eftersom prognosen visar på ett resultat som inte når upp till de finansiella målen,
kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna, budgetföljsamheten har försämrats
och relativt höga investeringar planeras, instämmes i kommunstyrelsens oro över
den ekonomiska utvecklingen. Det är viktigt, för den ekonomiska utvecklingen,
att nämnderna vidtar åtgärder för en budget i balans, vilket också påtalats av
kommunstyrelsen i delårsrapportens förvaltningsberättelse.
Revisorerna anser att en redogörelse för det totala borgensåtagandet bör finnas i
förvaltningsberättelsen.
Vi anser, likt tidigare år, att det ska framgå vilka redovisningsprinciper som
tillämpats vid upprättandet av delårsrapporten.
3
Utvecklingen i förhållande till god ekonomisk
hushållning
3.1
Iakttagelser
Den ekonomiska utvecklingen
I budgeten för 2008 finns följande tre finansiella mål angivna:

Oförändrad skatt 19,74 kr.

Årets resultat skall vara minst 1 % av skatteintäkterna, ca 13-14 miljoner
per år under planperioden.

Investeringsvolymen skall ej överstiga nivån på avskrivningar och resultat
under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren. Bedömd
nivå cirka 60 miljoner per år.
Av delårsrapportens förvaltningsberättelse och resultaträkning framgår att det
budgeterade resultatet (15 mnkr) prognostiseras vid årets utgång till -3 mnkr.
Anledning till prognosen, enligt förvaltningsberättelsen, är att skatteintäkter och
statsbidrag beräknas bli 7 mnkr lägre än budget. Ett positivt delårsresultat för
nämndernas verksamheter på cirka 10 mnkr beräknas vid årets slut bli -17 mnkr.
Den förhållandevis stora skillnaden mellan periodens resultat och prognos
förklaras med beräknade högre kostnader under årets sista fem månader.
Per den sista juli har nämnderna investerat för 34 miljoner kronor. När det gäller
målet för investeringsvolymen, att den ej skall överstiga bedömd nivå på cirka 60
miljoner per år, visar delårsrapporten på att årets investeringar prognostiseras vid
årets slut till 96 miljoner, inklusive fastighetsköp med 7 miljoner samt förvärv av
Eifab med 10 miljoner.
6
Verksamhetens mål och utvärdering
Enligt kommunallagen skall det i budgeten för verksamheten anges mål och
riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I budgeten för 2008
finns verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning beslutade av
kommunfullmäktige. Mål och måluppfyllelse per den 31 juli (i den mån nämnden
har följt upp målet) redovisas i förvaltningsberättelsen enligt följande:
Arbete och försörjning:
• Sänkta kostnader för försörjningsstöd
Uppföljningen visar att kostnaderna för försörjningsstödet ökar.
Barn och Familj:
•
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program
ska ligga på minst riksgenomsnittet
• Det genomsnittliga meritvärdet för elever i skolår 9 ska ligga på minst
riksgenomsnittet
Nämnden uppger att andelen är 84,7 (84,5) för Eslöv och att meritvärdet ej är
fastställt.
Gymnasie- och Vuxenutbildning:
•
•
•
Ökat antal elever från Mellanskåne till Eslövs gymnasieskolor
Fler elever ska klar sina gymnasiestudier inom tre år
Minska antalet studieavbrott inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt inom SFI
Måluppfyllelsen kommenteras med att samtliga tal mäts under hösten och
redovisas i bokslutet.
Kultur och Fritid:
• Anpassa kultur- och fritidsutbudet efter invånarnas önskemål och behov
Nämnden uppger att målen inte har följts upp i delårsrapporten.
Miljö och Samhällsbyggnad:
•
Den genomsnittliga förnyelsetakten på asfaltbeläggningar skall inte
överstiga 20 år
Nämndens helårsprognos visar att förnyelsetakten är 19 år.
Miljö och Samhällsbyggnad, VA:
•
Slam från avloppsrening kvalitetsförbättras fortlöpande för att på sikt
skapa en hållbar återföring av växtnäring från avloppet till jordbruket
I måluppföljningen anger nämnden att slammet under 2008 har Revaq-certifierats.
Vård och Omsorg:
•
Medarbetarna ska känna sig sedda och bekräftade och bidra till goda
resultat och hög kvalitet
7
• Sjukfrånvaron ska minska
• Ekonomi i balans
• Förbättra verksamhetsmått och nyckeltal
Nämnden redovisar bland annat att sjukfrånvaron har minskat och att det
ekonomiska resultatet ligger inom 0,5 procent budgetavvikelse samt att
kvalitetssäkring av indata till verksamheten har gjorts.
Servicenämnden:
• Vara en frisk och attraktiv arbetsplats
Målet kommenteras av nämnden med att långtidssjukskrivningarna har minskat.
3.2
Bedömning
Prognosen i delårsrapporten visar på en försämring av kommunens resultat 2008
(-3 mnkr) jämfört med budget 2008 (+15 mnkr). Enligt vår och kommunens
bedömning finns det risk för att Eslövs kommun ska redovisa ett negativt resultat
för 2008. Det finansiella målet om 1 % av skatteintäkterna bedömer vi därför inte
bli uppfyllt.
Investeringsvolymen är fortfarande hög och enligt den prognos som lämnas i
delårsrapporten kommer kommunen att investera 96 mnkr 2008 (nämndernas
investeringar 79 mnkr, fastighetsköp 7 miljoner och köp av Eifab 10 mnkr). Vi
delar kommunstyrelsens bedömning att utifrån föreliggande prognos kommer
kommunens investeringsmål inte att uppnås.
Av de beslutade verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är det svårt att,
utifrån den i förvaltningsberättelsen redovisade måluppfyllelsen, avgöra huruvida
målen uppnås eller inte. I en sammanfattande kommentar i förvaltningsberättelsen
till måluppfyllelsen anges att de flesta verksamhetsmål har betydligt längre
perspektiv än årets sju första månader, och att en samlad bedömning därför får
göras i årsbokslutet.
Vi bedömer, utifrån genomförd granskning och prognoser i delårsrapportens
förvaltningsberättelse, att två av de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppfyllas under året. Då prognos för måluppfyllelse,
avseende verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning saknas i
förvaltningsberättelsen, kan vi inte göra någon bedömning av om dessa mål
kommer att uppfyllas.
8
9
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards