Marken talar arabiska

advertisement
Marken talar arabiska
I slutet av 1800-talet dök sionismen, en politisk minoritetsrörelse,
upp på den internationella arenan. Sionisternas ledare ville skapa
en judisk stat någonstans i världen och helst i Palestina.Men sedan
tusentals år tillbaka var Palestina bebott av araber, palestinierna.
Hur skulle de sionistiska ledarna lyckas förena sina politiska
ambitioner med verkligheten i Palestina?
Med hjälp av citat från sionisternas ledare, tidigare opublicerat
arkivmaterial, tidningsartiklar från tiden, officiella dokument,
intervjuer med historiker och vittnesmål från palestinier om tiden före
1948, berättar filmaren Maryse Gargour den palestinska sidans syn på
vad som hände i Palestina före 1948.
Speltid: 45 min.
Från: 15 år
Ämne: Samhällskunskap
Originaltitel: The land speaks
arabic
Produktion: M.Gargour, Frankrike, 2010
Svensk version:
Filmo, 2010
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 71708
Inledning
Historikern E H Carr har skrivit: ”Fakta är som fisk i en väldig och ibland
otillgänglig ocean, och vad historikern får upp beror delvis på slumpen,
men huvudsakligen på vilken del av oceanen han fiskar i och vilka
redskap han väljer – och dessa två faktorer bestäms naturligtvis av vad
för slags fisk han vill fånga.” Källkritik är en del av skolämnet historia och
denna film kan användas som ett studieobjekt för elevarbeten.
Konflikterna i det land som en del kallar Palestina och andra kallar
Israel har pågått i snart hundra år. Många länder och parter har varit
inblandade i större eller mindre omfattning. Tvisterna har tagit olika
form – kultur, politik, krig – och turerna har varit komplicerade.
Efter det Ottomanska rikets nederlag i första världskriget tog
Storbritannien och Frankrike kontrollen över dess arabiska provinser i
Mellanöstern och reorganiserade förhållandena efter sina prioriteter.
Nya gränser ritades i London och Paris och nya lokala makthavare
trädde fram. Trettio turbulenta år följde tills de två kolonialmakterna
avvecklade sina Mellanösternvälden strax efter andra världskriget. Det
politiska läget fortsatte dock att vara konfliktfyllt och ingen ända syns på
stridigheterna.
En del om kampen handlar om hur det historiska förloppet ska skildras.
Alla deltagare försöker framhäva sin sidas tolkning av vad som har skett.
En beskrivning innebär att någon gör ett urval av fakta och synpunkter
och lägger fram dem inom ramen för en argumentation. Den här filmen
låter ett antal palestinska röster komma till tals, dels flera ögonvittnen
till vad som skedde i det brittiska mandatet Palestina under perioden
1918-48 och dels en akademiker som lägger fram sin uppfattning om
vad som hände och varför.
Nyckelord
Europa, Arabländerna, Ottomanska riket, Storbritannien, Palestina,
Israel, kolonialism, befrielse, politik, tradition, utveckling, frihet,
propaganda, källkritik.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Marken talar arabiska
Aktiviteter före visning
En film är en bra budbärare av känslor. Det finns också
alltid ett syfte med att en film gjorts, t.ex. att man vill föra
fram ett budskap. Diskutera i klassen vilka olika metoder
det finns för att ”vinkla” innehållet i en film (t.ex.
klippning, ljud, vilka som kommer till tals etc). Fundera på
hur denna film är gjord, vad den förmedlar etc. när ni ser
den.
Slå upp begreppen ”propaganda” och ”källkritik” (se
internetlänkarna nedan för förslag). Diskutera hur ni kan
använda källkritiska redskap när ni ser denna film.
Frågor efter visning
1. Hur skildrar Nur Masalha sionismen? Vilka
egenskaper tillskriver han, öppet eller genom
antydningar, denna politiska rörelse och dess
medlemmar?
Aktiviteter efter visning
Ta reda på vilka andra synsätt som finns på de
politiska skeenden som filmen handlar om. Detta är
en av de konflikter i modern tid som har fått mest
uppmärksamhet, så det finns oerhört mycket skrivet.
Historiker talar om vit, grå och svart propaganda. Faller
den här filmen inom någon av de kategorierna? Undersök
och diskutera.
Filmen tar upp konflikten mellan Israel och Palestina.
Nu är det er tur att göra research! Ta reda på mer om
situationen där. Dela sen upp er i grupper där alla får
en ”röst” att representera. Använd sen retorik och
argumentera för er sak!
Internetkällor
www.riksarkivet.se/default.aspx?id=13203&refid=14563
– Riksarkivets korta introduktion till källkritik
2. Nur Masalha skildrar en komplicerad historisk
http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/kaellkritik/
kaellkritik-historia-inledning.html – en introduktion till
källkritik publicerad av universitetsbiblioteket i Lund
process utan att några andra åsikter än hans
egna får komma till tals. Är detta ett gott tillvägagångssätt för historiker?
www.palestinagrupperna.se – en svensk pro-palestinsk
sajt
3. Filmen använder främst mycket korta citat ur
vitt skilda dokument för att stödja Nur Masalhas
resonemang. Vad säger den källkritiska metoden
om ett sådant sätt att arbeta?
4. Filmen låter flera palestinier beskriva händelser
som de bevittnade för sextio år sedan. Vad säger
den källkritiska metoden om sådana berättelser?
www.si-info.org – en svensk pro-israelisk sajt
www.ne.se – Nationalencyklopedin
www.google.se – Användbar sökmotor
www.wikipedia.se – Nätencyklopedi
www.dnskola.se – Dagens nyheters skolsajt
5. Jämför hur det palestinska upproret mot brit-
terna 1936-38 skildras i filmen med hur kampen
mellan israeler och palestinier 1948-49 beskrivs.
Vilka får komma till tals? Vilka får inte komma till
tals? Vilka aktörer beskrivs i positiva ordalag och
vilka i negativa? Hur kan det komma sig?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download