Vision och strategi för Hemavan Tärnaby

advertisement
Vision och strategi för Hemavan Tärnaby Kommunalt perspek<v Utmaningar •  Vik,gast är a/ människor vill bo kvar, fly/a hit och besöka oss •  Kvalitén och utbudet av kommunala tjänster och utvecklings-­‐
möjligheter kan vara det som avgör om det är just vår kommun som den enskilde bestämmer sig för a/ leva och verka i •  Utveckling av besöksmål samt kultur-­‐ och fri,dsak,viteter är av stor betydelse för medborgare och besökare •  Så mycket posi,va effekter som möjligt för medborgarna av de pågående och planerade investeringarna i kommunen Möjligheter •  Vi ser en posi,v expansion för turism och boende i Hemavan – Tärnaby •  Vi är en av de populäraste besökskommunerna i Sverige •  Kommunen är e/ samiskt förvaltningsområde vilket ger stora möjligheter a/ erbjuda upplevelser och kultur som baseras på den samiska historien och kulturarvet •  Våra framgångsrika företag och idro/sstjärnor är goda exempel på a/ det går a/ lyckas i Storumans kommun Vår vision för 2020 Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar 5llväxt som genererar välstånd 5ll med-­‐
borgarna. År 2020 kännetecknas kommunen av Här går det a< lyckas. Vi är en bra kommun för alla a< bo, leva och verka i med goda förutsä<ningar för företagsamhet i en fin miljö. Alla som är eller vill bli kommuninvånare, har förutsä<ningar a< skapa sig e< go< och tryggt liv nära naturen med goda kommunika5oner och möjligheter 5ll meningsfulla ak5viteter och upplevelser samt sysselsä<ning på en bred arbetsmarknad. Vi är a<rak5va a< besöka och är en av Sveriges ledande turist-­‐
kommuner. Finansiella förutsä/ningar 2016 -­‐ 2019 •  Resultatmål på 8 mnkr per år (2% av omsä/ningen) •  Investeringsram 30 mnkr per år – Totalt 120 mnkr •  Nyupplåningsram 30 mnkr per år – Totalt 120 mnkr •  Totalt e/ investeringsutrymme på 240 mnkr 2016 ,ll 2019 Prioriteringar 2016 -­‐ 2019 •  Införskaffande av mark för strategisk utveckling •  Planering av a/rak,va centra, bostadsområden och industri-­‐
mark •  Arbetet med översikts-­‐ och detaljplaner •  A/ utveckla samarbetet med befintliga och poten,ella före-­‐
tagare, investerare och andra aktörer •  A/ förenkla företagens väg in i den kommunala servicen Prioriteringar 2016 -­‐ 2019 •  A/ skapa förutsä/ningar för fler växande och hållbara företag med fokus på unga vuxna kvinnor och utlandsfödda •  A/ det finns ,llgängliga ytor och lokaler för expansion av befintliga företag och etableringar av nya företag •  A/ ,llgodose den ökade e^erfrågan på bostäder Visit Hemavan Tärnaby •  Kommunen äger en andel av Visit Hemavan Tärnaby •  Genom Visit Hemavan Tärnaby verkar vi ,llsammans med näringen i området med a/ förverkliga vår vision •  Vi delar Visit Hemavan Tärnabys vision, mål strategi för besöksnäringen i området Alpina utbildningar •  Alpina gymnasiet •  Skidakademin •  Skidhemmet Planering •  Översiktsplan •  Detaljplaner •  Bygglov Infrastruktur •  Va/en och avlopp •  Gator-­‐ och vägar •  Bostäder •  Flygplats •  Mark för exploatering Strategisk samverkan •  E12 alliansen •  Blåvägen föreningen •  Kvarkenrådet •  Mi/scandia Hemavan Tärnaby Airport •  En stor konkurrensfördel med flygplatsen direkt ,ll des,na,onen i jämförelse med andra des,na,oner •  Kommunen majoritetsägare from 2014 •  Investering av ny inflygningsutrustning 2016 •  Flyguppläggen måste utvecklas för a/ vi bä/re ska ta ,llvara vår konkurrensfördel •  Ägarna måste ,llföra undersko/stäckning framöver när stats-­‐
bidraget inte kommer a/ räcka för dri^en 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards