Leveransavtal - Statens kulturråd

advertisement
AVTALSUTKAST
Dnr Adm 2008/41
Bilaga 1
Leveransavtal support, förvaltning och
utveckling av Kulturrådets
ärendehanteringssystem samt kringtjänster
1. Avtalsparter
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Organisationsnummer:
202100-1280
Leverantören
Organisationsnummer:
Detta avtal har träffats mellan Statens kulturråd (nedan kallat Kulturrådet)
och xx (nedan kallad Leverantören).
2. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 2008-06-10 till och med 2010-06-09.
Kulturrådet har rätt att med oförändrade villkor förlänga avtalet två gånger
med ett år i taget.
3. Uppdragets omfattning och utförande
Kulturrådet uppdrar åt Leverantören att utföra uppdraget support,
förvaltning och utveckling av Kulturrådets ärendehanteringssystem Apollon
samt kringtjänster under avtalstiden. Uppdragets omfattning framgår av
förfrågningsunderlaget dnr Adm 2008/41 och Leverantörens anbud.
Leveransavtalet består av:
1. Denna text
2. Förfrågningsunderlaget
3. Anbudet
Vid bristande överensstämmelse mellan texterna gäller de i denna
ordningsföljd.
Leverantören svarar för allt som krävs för att uppdraget skall kunna
genomföras i enlighet med avtalshandlingarna eller vad som annars måste
anses ingå i uppdraget. Uppdraget skall utföras med omsorg, i enlighet med
avtalad specifikation och tidsplan och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
För genomförandet av uppdraget kommer Leverantören att använda följande
personer: [xx].
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta namngiven konsult
om Kulturrådet begär det och har saklig skäl för sin begäran, såsom att
konsulten saknar erforderlig kompetens eller att samarbetssvårigheter
förekommer.
Leverantören får ersätta ovan namngiven konsult med annan konsult efter
skriftligt medgivande från Kulturrådet. Sådant medgivande får inte
förvägras utan sakliga skäl. En förutsättning för byte är att ny konsult har
samma eller högre kompetens inom aktuellt område som ersatt konsult och
att utförandet av konsulttjänsten inte blir lidande av bytet. Leverantören
svarar själv för kostnader och tidsåtgång för byte av konsult och för att ny
konsult skall sätta sig in i konsulttjänsten.
3.1 Särskilt om förvaltnings- och supporttjänsten
Här införs text om Leverantörens åtaganden enligt anbudet om organisation
av felrapportering och ändringsbegäran inklusive personalkapacitet och
inställelse- och åtgärdstider.
3.2 Särskilt om systemutvecklingstjänsten
Parterna skall fastställa en specifikation och en tidplan, av vilka det framgår
vilket resultat och vilka eventuella produkter Leverantören skall
tillhandahålla samt inom vilken tid resultatet skall slutföras och produkterna
levereras.
Ändring av avtalad specifikation och tidsplan får endast ske efter skriftlig
överenskommelse mellan parterna. Leverantören skall skriftligen meddela
Kulturrådet om Leverantören anser att visst arbete innebär ändring av
konsulttjänstens omfattning och därmed ändring av avtalad specifikation.
Leverantören ansvarar för att hålla en testmiljö för
systemutvecklingstjänsten i drift. Kulturrådet leveranstestar de utvecklade
produkterna i testmiljön och leveransgodkänner dem innan resultatet läggs
ut i Kulturrådets driftsystem. Tester i testmiljön skall kunna utföras på
distans. Leverantören skall göra en säkerhetskopiering av testmiljön varje
dygn.
Testsystemet skall vara en exakt kopia av Kulturrådets W3D3 miljö men bör
rent visuellt skilja sig från Kulturrådets driftsystem med t. ex en annan
bakgrundsfärg så att testmiljön tydligt avviker från driftsystemet.
4. Avtalsansvariga och kontaktpersoner
Avtalsansvarig hos Leverantören är (namngiven person skall anges).
Kulturrådets avtalsansvarig i allt som rör detta avtal är Kennet Johansson,
generaldirektör.
Ovan angivna avtalsansvariga personer är behöriga att med bindande verkan
företräda part i frågor rörande detta avtal. Vid ändring av avtalsansvarig
person skall detta skriftligen meddelas andra parten.
Vid genomförandet av uppdraget är Cia Jarehov Kulturrådets kontaktperson.
Leverantörens kontaktperson är (namngiven person skall anges).
Leverantörens kontaktperson skall inneha erforderlig kompetens samt vara
behörig att omedelbart kunna fatta eller inhämta beslut i frågor rörande
uppdraget.
Vid ändring av kontaktperson skall detta skriftligen meddelas andra parten.
5. Underleverantör
Leverantören får inte utan skriftligt godkännande i förhand från Kulturrådet
anlita underleverantör för genomförande av hela eller delar av uppdraget.
Kulturrådet har rätt att som underlag för bedömning av underleverantör,
erhålla skriftlig information motsvarande den som erhållits om Leverantören
och dennes personal. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete som
för eget arbete.
6. Ersättning
Ersättning för uppdraget är preciserat i anbud.
Timpriset inkluderar samtliga med uppdraget förenade kostnader.
Övertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och extra ersättning för
arbete under obekväm arbetstid ingår i timpriset. Dock tillkommer
kostnader för resor, uppehälle samt traktamenten vilka överenskommes
separat i förväg med Kulturrådet. Restid ersätts ej.
Priset är fast under hela avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar.
Mervärdesskatt tillkommer till ovan angivna pris.
7. Fakturering och betalning
Leverantören fakturerar för utförd tjänst i enlighet med Kulturrådets
önskemål.
Fakturor betalas 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta beräknas
enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga eller felaktigt
adresserade fakturor.
Av faktura skall framgå arten och omfattningen av det arbete som utförts
under den tidsperiod som fakturan avser, kostnader under perioden samt
annan ersättning som överenskommits. Har konsulttjänsten utförts enligt
löpande räkning eller löpande räkning med takpris skall dessutom anges
antalet arbetstimmar och timersättning för konsult. Av faktura skall även
framgå om den avser slutlikvid. Av fakturan skall även framgå vilket avtal
och vilket uppdrag den hänför sig till samt Kulturrådets kontaktperson för
uppdraget.
På begäran har Kulturrådet rätt att från Leverantören erhålla kopior på
verifikationer och annat redovisningsunderlag gällande fakturerade
kostnader.
Fakturor skall sändas till Statens kulturråd, Referens: ciajar, FE 154, 838 80
HACKÅS
8. Godkännande av resultat/leverans - systemutveckling
8.1 Leverans och godkännande
Avtalad leveransdag är den dag då resultatet av systemutvecklingstjänsten
skall uppfylla avtalad specifikation. Detta skall kunna kontrolleras av
Kulturrådet genom en leveranskontroll, om Kulturrådet så önskar. Avtalad
leveransdag, tid för eventuell leveranskontroll och eventuell
leveranskontrollperiods längd skall anges i tidplanen. Parterna kan även
avtala om leveranskontrollens innehåll och omfattning.
Effektiv leveransdag är den dag
1. resultatet av konsulttjänsten skriftligen godkänts av Kulturrådet, eller
2. leveranskontrollperioden, om leveranskontroll genomförs, upphör, utan
att Kulturrådet skriftligen gjort befogad anmärkning mot resultatet, eller
3. resultatet uppfyller avtalad specifikation efter det att Kulturrådet gjort
befogad anmärkning mot resultatet, en ny leveranskontroll kunnat
genomföras samt Kulturrådet skriftligen har godkänt att resultatet
uppfyller avtalad specifikation.
Vid förändring av Kulturrådets IT-system innebär effektiv leveransdag att
risken övergår till Kulturrådet.
Godkänner Kulturrådet inte resultatet skall Leverantören åtgärda brist eller
fel. I de fall leveranskontroll har genomförts skall parterna skriftligen
överenskomma om tid för ny leveranskontroll.
Avvikelse från avtalad specifikation som är utan betydelse för resultatets
avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kulturrådet skall
inte påverka fastställandet av effektiv leveransdag. Resultatet skall trots
sådan avvikelse anses uppfylla avtalad specifikation. Avvikelse som avses i
denna punkt skall avhjälpas av Leverantören inom rimlig tid.
Under eventuell leveranskontrollperioden får Kulturrådet på egen risk
använda resultatet av konsulttjänsten för avsett ändamål. Om Kulturrådet
därefter utan att effektiv leveransdag har inträtt, och på grund av vad
Kulturrådet anser vara verksamhetskritiska skäl, är tvungen att använda
resultatet eller del av detta i sin verksamhet utan Leverantörens medgivande
skall effektiv leveransdag ej inträda.
8.2 Försening och vite
Försening föreligger när effektiv leveransdag inträffar efter avtalad
leveransdag.
Försening som beror på Leverantören eller något förhållande på
Leverantörens sida berättigar Kulturrådet till vite. Vite beräknas för varje
påbörjad vecka som förseningen varar. Vite utgår per påbörjad vecka med 1
procent av vitesunderlaget. Det sammanlagda vitet får dock inte överstiga
12 procent av vitesunderlaget. Vitesunderlaget utgörs av den del av
kontraktssumman som avser de leveranser som omfattas av dröjsmålet samt
den del av kontraktssumman som avser vad som redan levererats men som
inte kunnat tas i avsett bruk pga dröjsmålet. Vid konsulttjänst som utförs
enligt fast pris utgör det fasta priset kontraktssumman. Vid konsulttjänst
som utförs enligt löpande räkning eller löpande räkning med takpris utgörs
kontraktssumman av beräknad ersättning. Vite till följd av försening
förfaller till betalning en månad efter den kalendermånad under vilken
förseningen föreligger och regleras på anmodan av Kulturrådet. Kulturrådet
har även rätt till skadestånd. Vite som har utgått på grund av försening skall
avräknas från sådant skadestånd.
För det fall att Kulturrådet har börjat använda del av resultatet av
konsulttjänsten skall vite, i stället för vad som anges i föregående stycke,
beräknas på den del av kontraktssumman som motsvarar den del av
resultatet som Kulturrådet inte har börjat använda.
Vid konsulttjänst som utförts har Kulturrådet vid försening som pågår mer
än en (1) månad rätt att säga upp leveransavtalet till omedelbart upphörande.
Om Leverantören finner sannolikt eller befarar att försening kommer att
inträffa, skall Leverantören genast skriftligen underrätta Kulturrådet om
detta. Leverantören skall samtidigt underrätta Kulturrådet om anledning till
förseningen och om när resultatet kan levereras. Underlåter Leverantören att
lämna sådant meddelande utan uppskov, har Kulturrådet rätt till ersättning
för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.
Vid konsulttjänst som innebär att Kulturrådets IT-system förändras äger
Kulturrådet under förseningen, om Kulturrådet är tvungen på grund av vad
Kulturrådet anser vara verksamhetskritiska skäl, rätt att använda den del av
resultatet som har levererats i den utsträckning som är möjligt. Kulturrådets
användning av den del av resultatet som har levererats innebär inte att
effektiv leveransdag inträder för den delen av resultatet.
Försening föreligger ej om Leverantören försenas eller hindras att fullfölja
konsulttjänsten pga. förhållande som beror på Kulturrådet. Leverantören
äger rätt till erforderlig tidsförlängning vid försening som beror på
Kulturrådet.
9. Rätten till resultat
9.1 Systemförvaltning och -support
Kulturrådet erhåller äganderätten till resultatet av konsulttjänsten
systemförvaltning och -support varvid äganderätten övergår till Kulturrådet
genast då resultatet framkommit hos Leverantören. All upphovsrätt,
patenträtt och andra immateriella rättigheter hänförliga till resultatet
överlåtes till Kulturrådet. Leverantören har inte utan Kulturrådets
medgivande rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet.
Överlåtelsen innefattar en rätt för Kulturrådet att ändra och modifiera i
resultatet samt att vidareöverlåta rättigheter till resultatet. Leverantören skall
gentemot anlitad underkonsult göra förbehåll för Kulturrådets äganderätt till
resultatet.
9.2 Systemutveckling
Kulturrådet erhåller en fri, exklusiv, och i tiden obegränsad nyttjanderätt,
inklusive en rätt att kopiera, ändra, korrigera och vidareutveckla resultatet.
Kulturrådet har rätt att anlita tredje part i syfte att för Kulturrådets behov
nyttja resultatet i enlighet med angiven nyttjanderätt. Part får emellertid ej
överlåta resultatet vidare utan andra partens medgivande.
9.3 Övrigt
Leverantören får inte publicera eller på annat sätt nyttja utredningsmaterial
eller arbetsresultat som tillhör Kulturrådet utan Kulturrådets skriftliga
medgivande. Allt sådant material skall överlämnas till Kulturrådet när det
inte längre behövs eller senast vid konsulttjänsteutförandets slut.
10. Intrång
Leverantören garanterar att hela eller del av resultatet, varken genom
innehav, nyttjande, vidareupplåtelse eller överlåtelse, gör intrång i tredje
mans immateriella rättighet. Leverantören åtar sig att på egen bekostnad
försvara Kulturrådet om krav riktas eller talan förs mot myndigheten om
intrång på grund av användningen i Sverige, EU, EES och andra av parterna
överenskomna länder, av resultatet av konsulttjänsten, dock att
Leverantören åtar sig att föra talan eller förlikningsförhandlingar i samråd
med Kulturrådet om Kulturrådet så begär. Leverantören åtar sig att föra
talan respektive förlikningsförhandlingar på det för Kulturrådet mest
fördelaktiga sättet och enligt Kulturrådets skäliga instruktioner vad gäller
frågor om hur talan förs. Detta innebär inte en rätt för Kulturrådet att ge
instruktioner eller besluta om innehållet i en eventuell förlikning.
Leverantören åtar sig vidare att ersätta Kulturrådet för de ersättningar och
skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge.
Leverantörens åtagande gäller endast under förutsättning, dels att
Leverantören inom skälig tid skriftligen underrättas av Kulturrådet om
framförda anspråk eller väckt talan, dels att Leverantören ensam får
bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om
uppgörelse eller förlikning.
Om intrång slutgiltigt befinns föreligga och Leverantören på sätt som ovan
anförts fått deltaga i rättegång och förlikning eller om det enligt
Leverantörens egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, skall
Leverantören på egen bekostnad endera tillförsäkra Kulturrådet rätt att
fortsätta använda resultatet av konsulttjänsten, ersätta den del av resultatet
som utgör intrång med annan del som Kulturrådet kan godkänna eller ändra
resultatet så att intrång inte föreligger. Fullgör Leverantören inte inom
skälig tid sin skyldighet enligt ovan, har Kulturrådet rätt till sådant avdrag
på priset som svarar mot konsulttjänstens nedsatta värde på grund av
intrånget. Kulturrådet har även rätt till skadestånd. Innebär intrånget
väsentlig olägenhet för Kulturrådet har Kulturrådet rätt att genom skriftligt
meddelande till Leverantören omedelbart säga upp avtalet i dess helhet eller
i den del som hänför sig till grunden för hävningen.
11. Ansvar vid fel eller brist
Om Leverantören brister i att utföra tjänsten enligt detta avtal, avtalad
specifikation och tidsplan eller tillhandahåller ett resultat som innehåller fel
eller brist i förhållande till avtalad specifikation är Leverantören skyldig att,
efter reklamation från Kulturrådet, utan oskäligt uppehåll vidta rättelse.
Rättelse skall ske genom att Leverantören fullgör konsulttjänsten eller
korrigerar felet eller bristen, såsom tillämpligt. Sker inte rättelse utan
oskäligt uppehåll har Kulturrådet rätt till nedsättning av den avtalade
ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet eller
bristen. Härutöver har Kulturrådet rätt till skadestånd. Nedsättning av
ersättningen som har utgått på grund av fel eller brist skall avräknas från
sådant skadestånd. Är bristen av väsentlig betydelse för Kulturrådet och har
rättelse inte skett inom 30 dagar från det att Kulturrådet reklamerade felet
eller bristen har Kulturrådet rätt att med omedelbar verkan säga upp
leveransavtalet i dess helhet eller den del av leveransavtalet som är hänförlig
till felet eller bristen.
Leverantörens ansvar gäller för fel eller brist som Kulturrådet anmäler inom
tre (3) månader efter det att Kulturrådet har märkt felet eller bristen, dock
senast ett (1) år efter effektiv leveransdag.
Kulturrådets godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller
handlingar befriar inte Leverantören från ansvar för sådana fel och brister
som uppenbart inte kunnat upptäckas av Kulturrådet.
11.1 Särskilt för systemutvecklingstjänsten
Vid konsulttjänst som innebär att förändringar vidtas i Kulturrådets system
omfattar Leverantörens ansvar för fel eller brist inte följande.
1. Fel eller brist förorsakade genom Kulturrådets användning av resultatet
med annan utrustning, tillbehör eller programvara på ett sätt som påverkar
resultatet, dock att Leverantören alltid ansvarar för att resultatet fungerar i
Kulturrådets drift- och systemmiljö och mot de i avtalet angivna eller i
övrigt avsedda gränssnitten,
2. fel eller brist förorsakade genom av Kulturrådet företagna ändringar eller
ingrepp i resultatet som inte skett i enlighet med Leverantörens
instruktioner,
3. fel eller brist förorsakade genom Kulturrådets användning av resultatet på
ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom
försummelse av Kulturrådet, dennes personal eller tredje man eller genom
andra omständigheter utom Leverantörens kontroll.
Avvikelse från avtalad specifikation som är utan betydelse för resultatets
avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kulturrådet
omfattas inte av Leverantörens ansvar för fel eller brist. Sådan avvikelse ska
avhjälpas av Leverantören inom rimlig tid.
12. Förtida upphörande
Kulturrådet har rätt att med iakttagande av en uppsägningstid om två (2)
månader utan skäl säga upp leveransavtalet eller del därav såvitt avser icke
genomförda delar. Leverantören skall härvid erhålla ersättning för utfört
arbete och styrkta nödvändiga kostnader.
Kulturrådet har rätt att med omedelbar verkan säga upp leveransavtalet om
1. Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller
socialavgifter trots påpekande från Kulturrådet, eller
2. Leverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott
eller
3. person i ledande ställning hos Leverantören har belagts med
näringsförbud eller
4. Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer
sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan
anses vara på obestånd.
Kulturrådet har rätt att säga upp hela leveransavtalet eller den del av
leveransavtalet som hänför sig till grunden för uppsägning om
leveransavtalet har ingåtts i förlitan på oriktiga uppgifter som angivits i
Leverantörens anbud.
Part äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp leveransavtalet om
motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt leveransavtalet och
inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom.
Uppsägning avser – enligt Kulturrådets val – hela leveransavtalet eller den
del av leveransavtalet som hänför sig till grunden för uppsägningen.
Uppsägning skall skriftligen ställas till motpartens kontaktperson under den
av motparten angivna adressen. Part skall därvid uppge grunden för
uppsägningen. Har detta skett skall uppsägning anses vara fullgjord.
Vid uppsägning skall på Kulturrådets begäran dittills utförda
konsulttjänstearbeten, oavsett skäl för uppsägning samt vilken part som sagt
upp leveransavtalet, omedelbart redovisas för och överlämnas till
Kulturrådet, varvid rättigheterna till resultatet av konsulttjänsten övergår till
Kulturrådet i enlighet med punkt 9 ovan. Leverantören har rätt till ersättning
för nedlagt arbete fram till tidpunkten för uppsägningen. Har Leverantören
sagt upp leveransavtalet med hänvisning till bristande betalning övergår
rättigheterna först när Kulturrådet erlagt full betalning. Alternativt kan
Kulturrådet begära att erlagda ersättningar återbetalas till Kulturrådet.
Kulturrådet skall i så fall återlämna erhållet material och äger inte efter
uppsägningen rätt att nyttja resultatet av konsulttjänsten.
12. Försäkring
Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla
sedvanlig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp med hänsyn
till konsulttjänstens art och omfattning. På begäran av Kulturrådet skall
Leverantören förete kopia av gällande försäkringsbrev.
13. Ändring av avtalet
Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och skall för att
vara gällande undertecknas av båda parter.
14. Överlåtelse av avtalet
Ingendera parten har rätt att överlåta detta avtal, eller rättigheter eller
skyldigheter enligt avtalet, eller efterföljande avtal, till annan utan den andra
partens i förväg skriftliga godkännande.
15. Tvist m.m.
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden, skall prövas och slutgiltigt avgöras av
allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Talan skall väckas vid
Stockholms tingsrätt.
____________________________
Detta Leveransavtal har upprätts i två likalydande exemplar, varav parterna
har tagit var sitt.
Stockholm den
Statens Kulturråd
Ort och datum
Leverantör
_________________________
Kennet Johansson
Generaldirektör
________________________
underskrift
Firmatecknare
Download