SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN

advertisement
SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN
”Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt
och frihet genom alternativa investeringar.”
DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT
När banker och finansiella rådgivare ger råd om diversifiering rekommenderar
de ofta investeringar i olika branscher, marknader och tillgångslag. En bred
aktieportfölj med läkemedels-, verkstads-, och telekomaktier brukar anses
ge en bra riskspridning. Lägger du till en Europafond, en Rysslandsfond och
räntepapper uppnår du en god tillgångsallokering. Men stämmer verkligen det?
Nja, inte helt säkert…
Diversifieringsstrategin ovan är bra, men räcker sällan hela vägen, eftersom
tillgångsslagen i stor utsträckning korrelerar med varandra och med värdepappershandeln på börsen. För att uppnå diversifiering på riktigt krävs
alternativa tillgångsslag i investeringsportföljen.
Alternativa i den mening att de inte följer börsens upp- och nedgångar.
Det kan röra sig om fastigheter, private equity, råvaror eller dylikt.
Tillgångar som i mycket lite utsträckning korrelerar med börsen.
Lägger man in fastigheter i sin portfölj så är det bevisat att man sänker sin
risk samtidigt som man behåller eller ökar sin avkastning.
Därför är fastighetsinvesteringar inte bara ett komplement, utan en nödvändig
ingrediens i varje välallokerad investeringsportfölj.
Vi förmedlar investeringar med målsättningen att skapa bättre avkastning
än banken med lägre risk än börsen. Välkommen att investera.
Dan Astrén
CEO
Vision: ”Berika människor genom att skapa möjlighet för
ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.
Identifiera de främsta fastighetsinvesteringarna på marknaden
och göra dessa tillgängliga för en bredare publik.”
2
SÅ HÄR ARBETAR VI
ERFARENHETER
Produktutveckling är kärnan i vår kompetens.
Vår framgång bygger på god omvärldsanalys, en
flexibel och snabbrörlig organisation, samt vår
förmåga att identifiera bra möjligheter globalt.
SIG-koncernen består av ett tiotal bolag inom vård &
omsorg, utveckling och internationella investeringar.
Vi marknadsför oss främst genom det nätverk som
finns omkring oss. Våra kunder upplever ett starkt
mervärde i att vara kopplade till ett investerarnätverk
med tillgång till kompetens, kontakter och kapital.
Rådgivning sker till fastighetsägare och investerare
avseende hur man bäst allokerar tillgångar och maximerar värdet i portföljen. Våra kunder är allt ifrån
internationella institutionella investerare till lokala
investerare.
Förvaltning sker dels genom egen ekonomiavdelning,
dels genom externt samarbete för teknisk fastighetsförvaltning. Vi erbjuder helhetslösning med förvaltning
kring de investeringar vi identifierar. Genom en
effektiv förvaltning skapas värden för kunden, såväl
som för bolaget.
Omsättningen uppgår till 23 mkr för 2012. Vi äger
och förvaltar fastigheter för ca 150 mkr i Sverige.
Totalt har SIG genom åren förmedlat investeringar
för en halv miljard kronor varav ca hälften i USA.
På våra kontor i Malmö och Stockholm arbetar idag
totalt nio medarbetare. I Sverige har ca 500 kunder
investerat i någon av våra produkter. Vårt nyhetsbrev
når 6 500 investerare i Skandinavien och vår
Investeringsskola online har genomgåtts av 1 500
personer. Vi har hjälpt kunder att investera i över
350 lägenheter i Florida.
VÄRDERINGAR
Långsiktighet
SIG arbetar för långsiktiga och varaktiga kundrelationer
där vi är kundens partner, nu och i framtiden.
Öppenhet
PRODUKTUTVECKLING
Vi arbetar med en ärlig och balanserad rådgivning
som öppet redovisar risker, möjligheter och kostnader.
Trovärdighet
MARKNADSFÖRING
Med hög trovärdighet i allt vi gör skapar vi trygghet
för våra investerare. Därför presenterar vi endast
projekt som överensstämmer med vår vision och
affärsidé – att skapa möjligheter för ekonomisk
tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.
Effektivitet
RÅDGIVNING
SIG strävar efter effektiva och moderna processer
såväl internt som externt. Genom att vara effektiv och
innovativ sparar vi bland annat miljön, kapital och tid
och använder mindre resurser för mer resultat.
Etik
FÖRVALTNING
Vi investerar alltid i projekt på ett etiskt riktigt sätt så
att SIG blir en tillgång i den lokala situationen och
bidrar till samhällsutveckling.
3
VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
SIG USA
Svenska Investeringsgruppen har varit aktiva i USA
sedan slutet av 2008. Vi har hjälpt våra kunder placera
ca 250 mkr på bostadsmarknaden i Florida. Främst har
det rört sig om lägenheter som hyrs ut på långa
kontrakt för att generera kassaflöden.
då prisskillnaden mellan vad ett hus kan förvärvas för
av en bank och vad det kan säljas för på den öppna
marknaden är ansenlig.
För att kunna dra nytta av denna möjlighet krävs ett
starkt lokalt nätverk, god lokal kännedom och en viss
mängd kapital.
Idag, fyra år efter amerikanska bostadskraschen, ser vi
stora förändringar på marknaden i Florida. Priserna har
under 2011 och 2012 börjat stiga i samtliga större städer
i Florida och omsättningen av enfamiljshus har ökat.
SIG har under fyra år byggt upp ett sådant nätverk
och lokal kännedom och är mycket väl positionerade
för att kunna dra nytta av de möjligheter som uppstår
i detta mycket intressanta skede på bostadsmarknaden
i Florida och andra delar av USA.
Samtidigt finns det alltjämt ett mycket stort utbud av
fastigheter på obestånd, sk ’distressed properties’.
Dessa kan endast förvärvas kontant och är således inte
tillgängliga för ’vanliga’ husköpare. En möjlighet uppstår då för investerare med god tillgång på kontanter,
4
SIG OMSORG
Investeringar i svenska vårdfastigheter är ett sätt att
skapa en trygg passiv inkomst från hyresintäkter.
SIG har idag tre portföljer som förvärvat vårdfastigheter
till ett totalt värde av 150 mkr. Segmentet kännetecknas
av långa hyreskontrakt, solida hyresgäster och därmed stabila kassaflöden. Kommuner och vårdbolag
är i allt mindre utsträckning intresserade av att binda
kapital i fastigheter och föredrar generellt att hyra.
Intresset för vårdfastigheter ökar också och priserna är
på väg uppåt. Samtidigt är ägandet av vårdfastigheter
fragmenterat och det finns goda möjligheter att förvärva
styckefastigheter till attraktiva priser.
Dessa fastigheter kommer sällan ut på den öppna
marknaden utan förmedlas via nätverk. SIG har
genom vårt nätverk och nära samarbete med stora
vårdbolag tillgång till ett antal attraktiva fastigheter.
En investering i svenska vårdfastigheter innebär en
möjlighet till stabila kassaflöden och relativt hög
avkastning i förhållande till risk. En framtida konsolidering på marknaden innebär också möjlighet till
kapitaltillväxt på sikt.
SIG UTVECKLING
SIG Utveckling är Svenska Investeringsgruppens
portföljer för investeringar i fastighetsutveckling
på den svenska bostadsmarknaden.
Vi investerar i olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt – från bryggfinansieringar till produktion
av studentbostäder.
Investeringarna kännetecknas ofta av något kortare
löptider och höga marginaler. Samtidigt är riskerna
ofta högre.
SIG söker hela tiden spännande projekt att investera i.
Vi är kräsna och söker höga marginaler till så låg risk
som möjligt.
5
SIG SPANIEN
Priserna på den spanska fastighetsmarknaden har
sjunkit avsevärt sedan 2007. Det råder stor osäkerhet
kring den spanska ekonomins framtid och fastighetsmarknadens utveckling.
På vissa spanska marknader kommer efterfrågan
huvudsakligen från utländska köpare. Ett exempel
på en sådan marknad är Costa Del Sol. För den som
vill förvärva ett semesterboende här finns det goda
möjligheter att investera i prisvärda objekt.
SIG bevakar den spanska marknaden och söker konstant
efter intressanta förädlingsprojekt, framförallt i och
runt Marbella.
RISKPROFILER
Svenska Investeringsgruppen delar in
fastighetsinvesteringar i olika kategorier
utifrån risk och avkastning. I kategorierna
’Core’ och ’Core Plus’ ligger fokus på
uthyrning och stabil avkastning.
Riskerna bedöms som förhållandevis låga
och det rör sig oftast om långsiktiga
investeringar. I kategorierna ’Value Added’
och ’Opportunistic’ ligger fokus på kapitaltillväxt genom bland annat förädling och
nyproduktion. Riskerna bedöms som
högre, avkastningskraven är högre, och
investeringshorisonten ofta något kortare.
Avkastning
20+%
15%
12%
CORE PLUS
8%
6%
CORE
Stora prestigefastigheter,
centralt belägna affärsområden, långa hyreskontrakt, starka hyresgäster.
Stabila fastigheter
som genererar
stabila inkomster.
VALUE ADDED
Fastigheter med
potentiell uppsida
genom värdeökande
förvaltning.
OPPORTUNISTIC
Outnyttjad
tillgång i behov
av ompositionering.
Risk
CORE
CORE PLUS
VALUE ADDED
Balanserad passiv
Balanserad aktiv
Tillväxt
RISK
Låg
Låg-Medel
Låg-Medel
Medel-Hög
MÅLAVKASTNING
6-9%
9-12%
12-18%
+18%
AVKASTNINGENS
BESTÅNDSDELAR
Direktavkastning
Direktavkastning
+ Kapitaltillväxt
Direktavkasting
+ Kapitaltillväxt
Kapitaltillväxt
INVESTERINGCYKEL
10+ år
5-7 år
5-7 år
5 år eller mindre
6
OPPORTUNISTIC
SIG CUSTOM
Svenska Investeringsgruppen har stor erfarenhet och
väl utbyggda nätverk på flera fastighetsmarknader,
däribland Sverige och USA. Utöver de produkter vi
erbjuder alla våra kunder, hjälper vi till att investera
i fastigheter utifrån specifika krav.
Exempel på detta är vårdfastigheter i Sverige,
kommersiella fastigheter i Florida, utvecklingsprojekt
i och utanför Sverige. Vi bistår även med kapital för
olika typer av fastighetsprojekt, om vi gör bedömningen
att projektet är intressant för oss och våra kunder.
Denna verksamhet styrs av kundens önskemål gällande
marknad, fastighetstyp, avkastningskrav och investeringshorisont, samt vårt ’commitment’ till att hitta marknadens
bästa fastighetsinvesteringar.
Om du har kapital som du vill investera eller är i behov
av kapital för genomförande av fastighetsprojekt,
finns SIGs rådgivare tillgängliga för förutsättninglösa
diskussioner.
HISTORISK AVKASTNING
INVESTERING
AVKASTNING
TYP
SIG Omsorg 1 (aug-10 – juni-12):
+ 22%
Core +
SIG Omsorg 2 (2012):
+ 8,6%
Core +
SIG Omsorg 3 (2012):
+ 9,6%
Core +
SIG Utveckling 1 (prognos 2012):
+ 20%
Opportunistic
SIG Utveckling 2 (prognos 2012):
+ 12%
Opportunistic
SIG USA Fond 1 (prognos 2013):
+ 14%
Value Add
Genomsnittsavkastningen från kunder som investerat i Florida genom oss är 7,5%
exklusive värdetillväxt.
7
BÄTTRE AVKASTNING ÄN BANKEN,
LÄGRE RISK ÄN BÖRSEN.
Svenska Investeringsgruppen grundades 2007 med ambitionen att göra fastighetsinvesteringar tillgängliga för
en bredare publik. Företagets vision är att berika människor genom att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt
och frihet genom alternativa investeringar.
Idag erbjuder SIG alternativa investeringar i främst fastigheter. Dessa korrelerar i mycket liten utsträckning med
värdepappersmarknader och är ett nödvändigt komplement i en välbalanserad investeringsportfölj. Vi erbjuder
investeringsmöjligheter i flera olika fastighetssegment i och utanför Sverige.
Svenska Investeringsgruppen
Postadress: Stortorget 13 A
211 22 Malmö, Sweden
Malmö
Besöksadress: Stortorget 13 A
Telefon: +46 40 608 82 00
Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 32
Telefon: +46 8 50 00 32 20
Internet
www.investeringsgruppen.com
[email protected]
Download