Utbildning som ger stöd

advertisement
Utbildning som ger stöd
Karlstads universitet har etablerat en helt ny utbildning för
att förbättra vården och stödet till personer med psykiska
funktionsnedsättningar och/eller psykisk sjukdom.
Yrket är nytt och har sin grund i de
behov av kompetensförstärkning som
lyfts fram i utredningar som rör omhändertagande och vård av människor
med psykisk sjukdom och/eller psykiska
funktionsnedsättningar. En vård- och
stödsamordnare fungerar som koordinator för de insatser som behövs för
individen just i den aktuella situationen.
Då spelar det ingen roll om vården ska
ges av landsting eller kommun. Det är
individen som står i centrum. Vård- och
stödsamordnaren ser till att han eller hon
inte hamnar mellan stolarna. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och
startar hösten 2009.
Huvudområdet är psykologi. Teori varvas med verksamhetsförlagd utbildning
och handledning. Den verksamhetsförlagda utbildningen äger rum inom
till exempel sjukvården eller den kommunala vården. Handledningen har
en nyckelroll för att ge en fördjupad
metodträning och föra samman teori
med praktiska kunskaper. Den ska öka
studentens förståelse för de processer
som pågår mellan klienten, vård- och
stödsamordnaren och övriga intressenter till exempel sjukvårdspersonal.
Handledningen syftar också till att
fördjupa studentens självkännedom
och ge en ökad förmåga att använda
sina egna intellektuella och emotionella
resurser i det framtida arbetet.
Studiegång
Termin ett börjar med en introduktionskurs
som behandlar hälsobegreppet ur olika
psykologiska perspektiv, psykisk ohälsa ur
ett historiskt perspektiv samt dagens syn
på psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Därefter följer delkursen
Individen och samhället samt en grundläggande juridisk kurs. Terminen avslutas med
en kurs om gruppens psykologi.
Termin två innehåller kurser om ledning
och samordning, som behandlar teorier
om ledarskap, makt, inflytande, status
och förändringsarbete. Därefter behandlas
hälsopsykologi som tar upp frågor om
psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. Där ligger fokus på brukaren/klienten
och åtgärder för att stödja hälsofrämjande processer. Terminen fortsätter med
kognitiv psykologi som behandlar den
vuxna individens uppfattningsförmåga,
uppmärksamhet, inlärning, intelligens och
social funktion. Terminen avslutas med
neuropsykologi som behandlar den biologiska basen för psykiska funktioner samt
neuropsykologiska aspekter på depression, ångest, psykoser och stress.
och psykossjukdomar upp, samt vanföreställningar, dissociation, sömnstörningar,
personlighetsstörningar och förebyggande av självmord. Därefter kommer kursen
Psykofarmaka, som ger en bakgrund till
hur psykofarmaka verkar, biverkningar
samt strategier för behandling. Terminen
avslutas med en kurs om droger och
missbruk samt behandlingsmöjligheter.
Termin fyra omfattar en kurs i samtalsmetodik, som innebär att studenten praktiskt tillämpar teorier och övar sin förmåga
som samtalsledare i olika situationer.
Terminen innehåller även en översiktlig
kurs i kognitiv beteendeterapi. Terminen
avslutas med en kurs om brukarnas perspektiv och berör bemötande, upplevelse
och anhörigperspektiv samt en kurs om
”wellness”, det vill säga balans, återhämtning och avslappning.
Termin fem är verksamhetsförlagd
utbildning. Där arbetar den blivande vårdoch stödsamordnaren under handledning
tillsammans med klienten och hans eller
hennes sociala nätverk för att få till stånd
gemensamma beslut, medverka i bedömningar och utvärderingar.
Termin sex innehåller forskningsmetodik
och examensarbete. De tar upp frågor
som rör vetenskaplig teoriproduktion, metoder för datainsamling, databearbetning,
rapportering och granskning. Med hjälp av
dessa kunskaper planerar, genomför, rapporterar och försvarar studenten ett eget
empiriskt arbete.
Examen
Efter avslutad och godkänd utbildning får
studenten en filosofie kandidatexamen med
psykologi som huvudområde.
Ansökan
Sista ansökningsdatum är den 15 april.
Behörighetskrav: grundläggande behörighet
samt särskild behörighet i samhällskunskap
kurs A och ett års arbetslivserfarenhet.
Vidare studier
Nyhet! Hösten 2009 startar ett två-årigt
program på avancerad nivå: Masterprogrammet Vård- och stödsamordning med
inriktning kognitiv beteendeterapi. Det ges
på distans och ger steg1-utbildning i KBT.
Mer information hittar du på www.kau.se
Vill du veta mer?
Kontakta:
Termin tre ges kurserna Psykisk sjukdom
I och II. De tar upp affektiva sjukdomar,
ångest, fobier, tvångssyndrom, akuta
stressreaktioner och PTSD samt deras
behandlingsprinciper. I kurserna tas även
symptom och behandling vid schizofreni
Programledare Pernille K Andersson eller
studievägledare Eva Ohlin. Båda nås via
universitetets växel 054–700 10 00 eller via
e-post: [email protected] eller
[email protected]
Du kan även gå in på:
www.kau.se/utbildning/
Layout och tryck Universitetstryckeriet, Karlstad 2008. Upplaga 4000 ex
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Tfn vxl 054-700 10 00
Studentservice 020-24 20 00
www.kau.se
Utvec
Vård– och
stödsamordnare
Kommuner och landsting satsar
på att förbättra vården för
personer med psykiska funktionsnedsättningar med hjälp av vårdoch stödsamordnare. På Karlstads
universitet har vi tagit fram en
skräddarsydd utbildning som
omfattar 180 hp och varvar teori
med praktik.
En ny väg till ett nytt viktigt yrke.
kling
l
a
t
m
Sa
Positiv
psyko
log
i
m
a
S
r
ve
n
ka
Download