Samhällsekonomisk utvärdering

Samordningsteam
Sala
Samhällsekonomisk utvärdering
Period
2011-09-21 – 2014-03-30
1
Samordningsteam Sala
Verksamheten riktar sig till personer 18-64 år som har behov av
en samordnad rehabiliteringsinsats.
Samverkande parter
•
•
•
•
Sala kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Landstinget Västmanland
2
Samordningsteam Sala
Samordningsteam Sala lägger sin tyngdpunkt och prioritet på:
• Unga vuxna
• De som har aktivitetsersättning eller kommer att beviljas
aktivitetsersättning via försäkringskassan
• De som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden
• De med en neuropsykiatrisk diagnos
3
Samordningsteam Sala
Syfte
• Stödja till fungerande samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering
• Öka förutsättningarna för individer till egen försörjning
• Bidra till att fler tänker samordning och hållbara
lösningar
• Främja hållbar hälsa som leder till ett friskare samhälle
4
Samordningsteam Sala
Vad är ett bra resultat?
• Bättre livskvalité och livsvillkor för individerna
• Detta gynnas av en bättre ekonomi
• Brutet utanförskap
• Hållbara lösningar
5
Hur har utvärderingen gått till?
• Totalundersökning
• 26 medverkande deltagare
• Skriftligt medgivande
•
•
•
•
Föreläge – efterläge
Datainsamling – af, fk och Sala kommun
Intervjuer – Lt
NyttoSam
6
Begrepp
• Intäkt eller nytta skapas när en…
• person kommer i egen försörjning genom arbete
• person inte längre tar del av vård eller andra insatser som kräver
arbetskraft
• Kostnader
• De resurser som verksamheten använt för att genomföra sitt
arbete
• Lönsamhet
• Skillnaden mellan intäkter och kostnader
• Återbetalningstid
• Den tid det tar för verksamhetens intäkter att bli lika stora som
kostnaderna
7
Begrepp
• Potential
• Beräknas med en schablon. Till den genomsnittliga årliga
kostnaden för en person som inte arbetar adderas faktisk
kostnad för förbrukning av vård, omsorg och handläggning.
• Verkningsgrad
• Beskriver hur stor andel av deltagarens samhällsekonomiska
kostnad som frigörs under det första året efter att deltagaren
lämnat verksamheten. Kostnaden är beräknad utifrån
deltagarens utanförskap under föreläget dvs potentialen.
8
Utvärderingens två
tidshorisonter
• Kort sikt = 1 år
• Medellång sikt = 5 år
Jämförande värden
Klassificering
– Skapa tydligare målsättning för verksamheten
– Möjliggöra jämförelser med likvärdiga verksamheter
– Underlätta lärandet om vilka åtgärder som leder till effektivitet
9
Kostnader för genomförande
Totalt
Samhället som helhet
Per deltagare
2 651 000 kr
102 000 kr
Kommunen
533 000 kr
21 000 kr
Landstinget
533 000 kr
21 000 kr
Arbetsförmedlingen
533 000 kr
21 000 kr
Försäkringskassan
533 000 kr
21 000 kr
1 585 000 kr
61 000 kr
Staten totalt
10
Ekonomiskt resultat
Samhället i helhet
• Intäkt
• Kort sikt: 2,8 mkr
• Medellång sikt: 13,9 mkr
• Lönsamhet
• Kort sikt: 141 000 kr
• Medellång sikt: 11,3 mkr
• Återbetalningstid
• 12 mån.
• Verkningsgrad
• 16%
11
Ekonomiskt resultat
Samhället i helhet
18000 000 kr
16000 000 kr
14000 000 kr
12000 000 kr
Poten al
10000 000 kr
Ökad produk on
8000 000 kr
Minskad resursförbrukning
6000 000 kr
4000 000 kr
2000 000 kr
- kr
Föreläge E erläge
Skillnad
12
Ekonomiskt resultat
Kommunen
• Intäkt
• Kort sikt: 260 000 kr
• Medellång sikt : 1,3 mkr.
• Lönsamhet
• Kort sikt: -273 000 kr
• Medellång sikt: 768 000 kr
• Återbetalningstid
• 25 månader
13
Ekonomiskt resultat
Landstinget
• Intäkt
• Kort sikt: 762 000 kr
• Medellång sikt: 3,8 mkr
• Lönsamhet
• Kort sikt: 229 000 kr
• Medellång sikt: 3,3 mkr
• Återbetalningstid
• 9 månader
14
Ekonomiskt resultat
Arbetsförmedlingen
• Intäkt
• Kort sikt: -1,5 mkr
• Medellång sikt: -7,4 mkr
• Lönsamhet
• Kort sikt: -2 mkr
• Medellång sikt: -7,9 mkr
• Återbetalningstiden
• visar inget värde
Lönesubventionerna
15
Ekonomiskt resultat
Försäkringskassan
• Intäkt
• Kort sikt: 1,1 mkr
• Medellång sikt: 5,4 mkr
• Lönsamhet
• Kort sikt: 540 000 kr
• Medellång sikt: 4,8 mkr
• Återbetalningstid
• 6 månader
16
Ekonomiskt resultat
Staten totalt
• Lönsamhet
• Kort sikt: -1,2 mkr
• Medellång sikt: 355 000 kr
• Återbetalningstid
• 50 månader
17
Ekonomiskt resultat
Deltagarna
• Ökad inkomst
• 45 122 kr/år och deltagare
• Motivation
18
Sammanfattning av den
samhällsekonomiska analysen
19
Sammanfattning
•
•
•
•
Samhället har intäkter efter ett år
Relativt kort återbetalningstid på 12 mån
Fortsatt god lönsamhet om förutsättningarna är oförändrade.
Ytterligare intäkter i framtiden för samhället i helhet bl a:
Ökade skatteintäkter
Minskat vårdbehov
Minskad handläggning
Bättre levnadsvillkor och livskvalité
20
Frågor att diskutera vidare kring:
• Hur ska Samordningsteam Sala fortsätta att utvecklas och hållas
vitalt som verksamhet?
• Vad hade hänt om inte Samordningsteam Sala kommit till som
verksamhet och fortsatt ”som vanligt”?
• Hur ser deltagarnas situation ut om ytterligare något år, bevaras
resultatet? Är det möjligt med uppföljning och utvärdering?
• Finns det ekonomiska mål för framtidens sociala satsningar och hur
utrycks de i monetära termer?
• I ett långsiktigt investeringsperspektiv, kan kostnaderna redovisas
som en avskrivning över tid, eller kan en social fond skapas för
sociala satsningar?
• Hur når vi flera som hamnat i utanförskap?
• Hur kan vi arbeta närmare landstinget, trots dess strikta sekretess,
för att få mer korrekta uppgifter till framtida samhällsekonomiska
utvärderingar?
21
Frågor att diskutera vidare kring:
• Vad är ett bra resultat av ett arbetslivsinriktat projekt? (och
hur vet vi det i så fall?)
• Kort och lång sikt - hur ser vi på utfall, resultat och effekter?
• Olika typer av utvärdering - lärande och samhällsekonomisk
ansats?
• Vikten av genomarbetat syfte och mål vid sociala satsningar?
• Hur skall ett projekt få en strategisk, strukturell och en
systempåverkan?
• Hur jobbar vi med målgrupper som har liknande behov, men
som inte omfattas av Samordningsgruppen?
22
Det är inte för dyrt att minska
utanförskap den stora kostnaden
ligger i att inte göra
något.
Fler i jobb ger fler jobb!
23