månadsbladet

advertisement
MÅNADSBLADET
Juni
2004:6
BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND
Miljöstatus för Bohuskusten, publicerat 2 juli, baserat på provtagningar 1-2 juni.
Hydrografi
Löst oorganiskt kväve
i ytvattnet
Maj månad började med varmt väder
och tillfälliga regn längs Bohuskusten.
Mot mitten av månaden kom dock
kallare och torrare luft in. Månadsmedeltemperaturen hamnade till slut,
tack vare den varma inledningen, en
grad över det normala. De nederbördsmängder som föll kom främst under
första halvan av månaden och totalt
föll ca 75 % av den normala mängden. Grundvattennivåerna var i mitten på maj under det normala för hela
Bohuslän.
Vid juni månads mätning låg ytvattentemperaturen mellan 13-16 grader
längs kusten vilket är normalt för årstiden. På sina ställen var ytsalthalten
högre än normalt, framför allt vid
Galterö, Inre Gullmaren och Kosterfjorden. Under perioden 15-27 maj
rådde inflöde till Östersjön genom
Öresund med höga salthalter utanför
Malmö som följd. Inflödet tillsammans med de vindar som föregick mättillfället var anledningen till de höga
ytsalthalterna vid Bohuskusten.
-
-
(summa NO2, NO3 och NH4+)
Närsalthalterna låg vid de flesta stationer på normalt låga nivåer. Något
lägre silikatkiselhalter än normalt
uppmättes vid Älvsborgsbron.
Mycket mera
än normalt
KOSTERFJORDEN
Mera än normalt
Normala värden
Syrgashalterna i bottenvattnet i Göteborgs farledsområde låg på normala
nivåer vid mättillfället. För första
gången under året var alltså syrgashalten i Danafjords bottenvatten normal.
(månadsmedel 1990−1999)
Mindre än normalt
Mycket mindre
än normalt
Inget närsaltprov
BYTTELOCKET
Till Havstensfjorden hade det söderifrån kommit ett inflöde av salt, syrerikt vatten. Syrgashalten vid botten
var 4.8 ml/l och syrgasminimum, 3
ml/l, låg på 15 m djup. I Byfjorden
ökade svavelvätehalten vid botten vilket motsvarar negativ syrgashalt, -5.3
ml/l.
INRE GULLMARN
BROFJORDEN
BYFJORDEN
ALSBÄCK
HAVSTENSFJORDEN
KOLJÖFJORD
GALTERÖ
ÅSTOL
Även vid Inre Gullmaren uppmättes
högre syrgashalt, 5 ml/l, än vid föregående mättillfälle. Syrgasminimum,
3.9 ml/l uppmättes på 40 m djup.
INSTÖ RÄNNA
DANAFJORD
Anna Karlsson
ÄLVSBORGSBRON
SKALKORGARNA
VALÖ
Syreförhållanden
10
60
4
80
2
100
0
−2
0
4
8
Syrgas, ml/l
J
J
A
S
O N
D
J
Månad
F
M A M
0
10
Koljöfjord
8
J
10
6
20
4
2
30
8
10
Djup, m
6
10
Havstensfjord
6
20
4
2
30
0
40
−2
0
4
8
Syrgas, ml/l
J
J
A
S
O N
D
J
Månad
F
M A M
J
Syrgas, ml/l
40
0
Syrgas, ml/l
8
Djup, m
Alsbäck
Syrgas, ml/l
Djup, m
0
20
0
40
−2
0
4
8
Syrgas, ml/l
J
J
A
S
O N
D
J
Månad
F
M A M
J
Diagrammen visar syrgashalter vid botten samt djupprofilen för aktuell månad i tre utvalda fjordar där syresituationen är av
speciellt intresse ( * = ingen mätning, D = saknat bottenvärde). Värden för Byfjorden visas ej men det är så gott som alltid syrefritt
i bottenvattnet där. När syrgashalterna går under 2 ml/l flyr de flesta fiskar området. Redan vid 3-4 ml/l skadas unga individer och
bottenlevande djur. Provtagningarna vid Alsbäck finansieras av Gullmarens kontrollprogram.
Producerat av
Ó citera oss gärna men glöm inte att ange källan
ISSN 1651-3479
www.smhi.se
Redaktör Anna Karlsson
Uppdragsgivare och utgivare
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Box 305, 451 18 Uddevalla
Telefon 0522-159 80
www.bvvf.com
Kontaktperson Ann-Christine Lundqvist
Algsituationen
Klorofyll & Skadliga Alger
(mg klorofyll a per liter)
Juni månads planktonprover visade att
blomningen av fiskdödaren Chattonella i Nordsjön inte nådde svenska
vatten. Om det inte hände mellan
provtagningarna vill säga. Däremot
visade både provet med levande alger
och satellitbilder att den ofarliga
kalkflagellaten Emiliania huxleyi
blommade. Oturligt nog hade de
kvantitativa proven konserverats med
sur konserveringsvätska, vilket gör att
algens kalkplattor bryts ned. Därför
gick det inte att få ett kvantitativt mått
på blomningen.
I Havstensfjorden blommade alger ur
den potentiellt toxiska Pseudo-nitzschia
delicatissima-gruppen. Den fanns med
ett antal om 2,3 miljoner celler per
liter på 10-20 meters djup och drygt
700 000 i ytprovet, 0-10 meter. Utöver Pseudo-nitzcshia dominerade en
ofarlig kiselalg, Skeletonema costatum
med ca 2,6 miljoner celler per liter,
även det på 10-20meter. Klorofyllvärdet på samma station var relativt
högt, runt 7 µg per liter på 10 och
15 meter. Detta stämmer bra med
planktonproven, eftersom de stora
mängderna kedjebildande kiselalger
återfanns på samma djup. Klorofyllhalten låg runt 3-4 µg per liter på 1020 meter vid Danafjord, Åstol, Stretudden och Kosterfjorden.
KOSTERFJORDEN
A
P
Mkt höga > 4.5
Höga 2.4 − 4.5
Måttliga 1.1 − 2.3
Låga 0.4 − 1.0
Mkt låga < 0.4
Arter analyserade
Det var dinoflagellater som fanns representerade med flest antal arter vid
provtagningstillfället, i antal celler dominerade små ofarliga flagellater. Det
var dock ingen dominans av någon
specifik art vid andra stationer än
Havstensfjorden.
Vid Åstol observerades två olika arter
av Chrysochromulina i relativt stor
mängd, ca. 50 000 celler per liter på
10-20 meter och 150 000 celler per
liter på 0-10 meter. Chrysochromulina
kan producera gift, ichtyotoxiner, som
skadar fisk och är därför besvärlig för
fiskodlare om den blommar.
Inget klorofyll a prov
BYTTELOCKET
BROFJORDEN
ALSBÄCK
P
P
BYFJORDEN
HAVSTENSFJORDEN
KOLJÖFJORD
GALTERÖ
Alger skadliga för fisk
ÅSTOL
P
INSTÖ RÄNNA
A Alexandrium spp. PSP
D Dinophysis spp. DSP
spp.
P Pseudonitzschia
ASP
DANAFJORD
ÄLVSBORGSBRON
A
Ann-Turi Skjevik
INRE GULLMARN
P
SKALKORGARNA
VALÖ
Månadens alg juni 2004
Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen
Kedjebildande kiselalger som kan producera ett gift, domoin-syra, som när det
ackumulerar i musslor kan ge ASP
(amnesic shellfish poisoning). Algen kan
bilda blomningar, vilket den gjorde i Havstensfjorden vid detta provtagningstillfälle.
Kartan illustrerar det viktade djupmedelvärdet klorofyll a (0 till maximalt 30 m
djup) uttryckt som µg/l vid de olika stationerna. Eventuell förekomst av skadliga
alger vid de stationer där arter analyseras markeras med symbol.
DSP = Diarréframkallande skaldjursförgiftning,
PSP=Paralyserande skaldjursförgiftning,
ASP=Amnesisk skaldjursförgiftning.
Foto: Ann-Turi Skjevik
Kontrollprogram för Bohuskustens vattenvårdsförbund
Syftet med kontrollprogrammet är att studera förändringar på lång och kort sikt gällande hydrografiska och hydrokemiska
förhållanden vilka är styrande för många av de biologiska processerna i den marina miljön. Totalt fjorton stationer ingår i
programmet och i samband med vattenprovtagningarna tas även planktonprov vid sex stationer. Provtagning sker en gång
per månad, under första tisdagen och onsdagen i månaden. Provtagningsdjupen är 0.5, 2, 5, 10, 15, 20, 30 o.s.v ned till
botten. För rådata, mer information och tidigare rapporter, besök vattenvårdsförbundets webbplats www.bvvf.com
Musslor
För information om alggifter i musslor ring telefonsvararen ”Blåmusslan” tel. 031-60 52 90 eller besök www.bvvf.com
alternativt Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se och sök efter ”musslor”. Kommersiellt odlade musslor i handeln skall
alltid vara giftfria.
Download