Borgen Backeboskolan

advertisement
Tjänsteskrivelse
2005-11-24
Dnr KFKS 2001/5-045
Kommunstyrelsen
Borgen Backeboskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra sitt beslut den 29 januari 2001, §
15, om kommunal borgen till Backeboskolan Ekonomisk Förening på så sätt att beslutet
inte skall ange i vilken bank föreningen har de lån som kommunens borgensåtagande
avser. Beslutet får därmed följande lydelse.
1. Kommunen ikläder sig borgen så som för egen skuld för lån på 8,5 mkr som
Backeboskolan Ekonomisk Förening lånar i valfritt kreditinstitut.
2. Som villkor för att kommunen skall ikläda sig detta borgensåtagande gäller att kommunen skall erhålla säkerhet i form av pantbrev på högst 8,5 mkr inom 14 mkr i
Backeboskolans fastigheter (Velamsund 1:66, 1:67 och 20:2).
Sammanfattning
När kommunfullmäktige i januari 2001 beslutade att gå i borgen för lån som skulle
upptas av den fristående skolan Backeboskolan låstes åtagandet till att avse lån i Handelsbanken. För att göra det möjligt för Backeboskolan att välja för skolan bästa lånevillkor/bank med bibehållet borgensåtagande förslår stadsledningskontoret att borgensbeslutet skall ändras så att det inte avser viss bank.
Ärendet
Nacka kommun har genom fullmäktigebeslut den 29 januari 2001, § 15, iklätt sig
borgen så som för egen skuld för lån 8,5 mkr som Backeboskolan Ekonomisk Förening
erhållit i Svenska Handelsbanken.
Det betyder att Backeboskolan varit bunden att uppta lånen i Svenska Handelsbanken.
Backeboskolans lån i Svenska Handelsbanken är tids- och räntebunda. Det är fem lån
med förfall under åren 2005-2010. Då det första lånet förfaller år 2005, önskar
Backeboskolan få möjlighet att ta in offerter från fler kreditinstitut.
Stadsledningskontoret föreslår att beslutet om borgensåtagande ändras så att Backeboskolan skall få möjlighet att välja den bank som kan erbjuda bäst villkor. Förmånligare
räntevillkor ger skolan bättre ekonomiska förutsättningar att kunna amortera enligt plan.
I de senare borgensåtaganden som Nacka kommun ingått har borgen inte varit kopplad
till särskilt kreditinstitut.
Beslutet ändras således följande, enligt stadsledningskontorets förslag.
SLK
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\875100851.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
E-post
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
2 (2)
Nuvarande lydelse:
1. Kommunen ikläder sig borgen så som för egen skuld för lån på 8,5 mkr som
Backeboskolan Ekonomisk Förening erhåller hos Svenska Handelsbanken.
2. Som villkor för att kommunen skall ikläda sig detta borgensåtagande gäller att kommunen skall erhålla säkerhet i form av pantbrev på högst 8,5 mkr inom 14 mkr i
Backeboskolans fastigheter (Velamsund 1:66, 1:67 och 20:2).
Ny lydelse:
3. Kommunen ikläder sig borgen så som för egen skuld för lån på 8,5 mkr som
Backeboskolan Ekonomisk Förening lånar i valfritt kreditinstitut.
4. Som villkor för att kommunen skall ikläda sig detta borgensåtagande gäller att kommunen skall erhålla säkerhet i form av pantbrev på högst 8,5 mkr inom 14 mkr i
Backeboskolans fastigheter (Velamsund 1:66, 1:67 och 20:2).
Stadsledningskontoret
Annika Wallenskog
Ingela Kristiansson
Download