MÅNADSRAPPORT November 2016

advertisement
TRAFIKNÄMNDEN
2016-12-15
Trafiknämnden
MÅNADSRAPPORT
November 2016
Diarienummer
TN 2015-1526
2 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Innehållsförteckning
1.
Sammanfattning ...............................................................................3
2.
Ekonomi .......................................................................................... 4
2.1
Resultatutveckling och prognos ...................................................... 4
2.1.1
Verksamhetens intäkter .................................................................. 4
2.1.2
Verksamhetens kostnader ............................................................... 6
2.1.3
Kapitalkostnader ............................................................................. 8
2.2
Investeringar ................................................................................... 9
2.2.1
Utfall och prognos 2016 .................................................................. 9
2.2.2
Avvikelse prognos - budget 2016 .................................................... 9
2.3
Analys och eventuella riskfaktorer .................................................. 9
3.
Resande i trafiken........................................................................... 10
4.
Ledningens åtgärder ...................................................................... 10
Bilaga 1 - SL-koncernen .......................................................................... 11
Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten ..................................................... 12
Bilaga 3 – Waxholmsbolaget ................................................................. 13
Diarienummer
TN 2015-1526
3 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
1. Sammanfattning
Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF)
inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag
och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB).
•
Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är
402 mkr (250 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 89 mkr.
•
Landstingsbidraget har ökat med 7,8 % och biljettintäkterna med 4,0 %
jämfört med utfall motsvarande period 2015.
•
Trafikkostnaderna har ökat med 2,6 % och kapitalkostnaderna med
6,6 % jämfört med utfall motsvarande period 2015.
•
Resultatprognosen uppgår fortsatt till +180 mkr i jämförelse med
budgeterat nollresultat.
•
Diagram. Resultat 2016 jämfört med resultat 2015 och budget 2016. Utfallet per november är
402 mkr. Prognosen per helår uppgår till +180 mkr.
•
Investeringsutfallet uppgår till 5 341 mkr, vilket motsvarar en
upparbetningsgrad på 90 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos
uppgår fortsatt till 5 915 mkr, eller 96 %, jämfört med budgeterat 6 190
mkr.
•
Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har
sammantaget ökat jämfört med föregående år.
Diarienummer
TN 2015-1526
4 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Diarienummer
TN 2015-1526
2. Ekonomi
2.1
Resultatutveckling och prognos
Tabell. Trafiknämndens resultat 2016 jämfört med budget och resultat 2015.
Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.
Ack
utfall
1611
Resultaträkning
Mkr
Ack
budget
1611
Avvik
utf-bu
1611
Ack
utfall
1511
Föränd
%
Progn
2016
Budget
2016
Avvik
pr-bu
Boksl
2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag
8 831
8 832
0
8 193
7,8%
9 634
9 634
0
Biljettintäkter/resenärsintäkter
6 876
6 718
158
6 612
4,0%
7 512
7 301
211
7 239
Uthyrning fordon
1 228
1 254
-26
1 222
0,5%
1 346
1 371
-25
1 333
Uthyrning lokaler
568
626
-58
527
7,8%
631
681
-50
575
Reklam
226
211
15
213
6,1%
282
230
52
249
1 446
974
472
1 042
38,8%
1 626
1 080
546
1 165
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
-478
Köpt landtrafik (SL)
-499
-11 143 -11 294
Köpt färdtjänsttrafik (Ftj)
Köpt sjötrafik (WÅAB)
Drift och underhåll
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
19 176 18 615
560 17 810
21
-467
151 -10 837
7,7% 21 032 20 297
2,4%
-533
-538
2,8% -12 214 -12 276
8 938
735 19 500
5
-520
62 -11 857
-1 132
-1 215
83
-1 151
-1,7%
-1 254
-1 299
45
-274
-268
-6
-241
13,7%
-298
-288
-10
-276
-1 675
-1 729
54
-1 142
46,7%
-2 039
-1 933
-106
-1 431
-1 102
-698
-404
-937
17,6%
-1 276
-857
-419
-1 224
-15 804 -15 703
-101 -14 775
-424 -16 564
-2 531
-2 259
-272
16,4%
-2 760
-2 493
-267
-2 510
Finansnetto
-438
-564
126
-610 -28,2%
-477
-613
136
-617
Resultat
402
89
313
250
180
0
180
-192
2.1.1
-2 175
7,0% -17 615 -17 191
-1 258
Verksamhetens intäkter
Intäkter - utfallsavvikelser
Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 560 mkr,
motsvarande 3,0 %. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna
för perioden ökat med 1 366 mkr eller 7,7 %. Den budgeterade
intäktsutvecklingen för året är 4,1 %.
Biljettintäkter/resenärsintäkter
Biljettintäkterna inom SL-trafiken för november månad (inklusive
verksamhetsinterna biljettintäkter) är 31 mkr högre än budget vilket ger
en ackumulerad positiv avvikelse på 190 mkr för perioden.
Intäktsökningen per november är såväl volymrelaterad och hänförlig till
ett generellt ökat resande, som prisrelaterad till följd av överströmning
till dyrare biljetter. Resultatförbättringen gäller för de flesta
biljettyperna.
5 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Resenärsintäkter inom färdtjänsten ligger i nivå med budget för
perioden.
Biljettintäkterna inom skärgårdstrafiken ligger över budget,
huvudsakligen till följd av förändrad avtalskonstruktion. Vårens strejk i
skärgårdstrafiken har påverkat utfallet med minskade intäkter som följd.
Övrigt
Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler,
reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga
verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 403
mkr huvudsakligen beroende på ett frånträdande av tomträtten
Sandstugan 3 till Stockholms stad. Lägre intäkter från uthyrning av
lokaler noteras, vilket till stor del härrör från en försenad inflyttning till
depå Ulvsunda. Ökade intäkter från reklam, näringsbidrag,
biljettkontroller, fastighetsförsäljning, överlåtelse av servitut i
tunnelbanan (Kungsträdgården) och avyttring av tomträtt (Ulvsunda)
med mera reducerar intäktsbortfall från lokaler. I övrigt är flera
ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning och
vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då
motsvarande avvikelse återfinns under övriga kostnader.
Intäkter - prognosavvikelser
Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 735 mkr
motsvarande 3,6 % högre än budget vid årets slut.
Biljettintäkter/resenärsintäkter
Prognosen överstiger budget med 211 mkr. Biljettintäkterna inom SLtrafiken prognostiseras öka såväl jämfört med budget som i jämförelse
med föregående år, främst till följd av positiv volymutveckling och
priseffekter. Prognosen för färdtjänstens resenärsintäkter ligger på
samma nivå som budget. Sjötrafikens biljettintäkter förväntas överstiga
budget vid årets slut. Förändrad avtalskonstruktion efter införande av
nytt biljettsystem är orsak till detta.
Övrigt
De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 523
mkr. Reavinsten avseende frånträdande av tomträtt inom
Slakthusområdet bidrar med 439 mkr. Högre intäkter noteras från
reklam utöver garantibelopp, näringsbidrag, biljettkontroller,
fastighetsförsäljning och från överlåtelse av servitut medan intäkter från
uthyrning av lokaler väntas bli lägre. Det senare ianspråktagandet av
depå Ulvsunda bidrar till lägre intäkter. För färdtjänstverksamheten
prognostiseras högre intäkter från Hälso- och sjukvårdsnämnden för
sjukresor. Sjötrafiken visar högre intäkter från försäljning av bränsle och
Diarienummer
TN 2015-1526
6 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
frakt i godstrafiken. Därutöver utgörs avvikelserna av övriga
resultatneutrala poster, beskrivna ovan.
2.1.2
Verksamhetens kostnader
Kostnader - utfallsavvikelser
Verksamhetens kostnader överstiger periodens budget med 101 mkr,
motsvarande 0,6 %, och överstiger föregående års utfall med 1029 mkr,
motsvarande 7,0 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är
3,8 %.
Köpt landtrafik (SL)
Kostnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 151 mkr. Det
lägre utfallet är huvudsakligen en följd av effektivare avtal samt
genomförda effektiviseringar inom trafiken. Därutöver minskar
omfattningen av lösen av leasing avseende bussar vilket leder till ett
lägre utfall. Pendelbåtstrafiken visar ett lägre utfall vilket till stor del
beror på den uteblivna linjen Solna-Årsta men också på strejken i april.
Ersättningstrafik till följd av avstängningar på grund av banarbeten
inom pendeltågstrafiken samt Saltsjöbanan och Tvärbanan bidrar till
ökade kostnader. Ytterligare större poster som leder till ökade kostnader
är en engångspost avseende index föregående år inom buss, samt årets
index som ökar inom både buss och tunnelbana. Därtill kommer ökade
banavgifter till trafikverket samt till A-train för pendeltågstrafik till
Arlanda samt ökade kostnader till följd av fler biljettkontroller.
Köpt färdtjänsttrafik
Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger
budget med 83 mkr. Periodens kostnader för färdtjänsttaxi understiger
budget både på grund av färre resor och lägre avtalskostnader. Resor
med rullstolstaxi överstiger dock budget och de lägre avtalskostnaderna
täcker inte den kostnad som volymökningen medför. Sjukresorna ökar
såväl med taxi som med rullstolstaxi vilket medför ökade kostnader.
Lägre kostnader per resa med taxi motverkar den samlade
kostnadsökningen för sjukresor. Kostnaderna för sjukresor ersätts av
intäkter från HSN. Förändrad avräkningsprincip avseende SL-kort till
färdtjänstresenärer innebär lägre kostnader under årets gång. I
årsbokslutet beräknas dock ingen avvikelse för detta.
Köpt sjötrafik (WÅAB)
Kostnaderna för köpt sjötrafik överstiger periodens budget med
6 mkr. Avvikelsen beror till största delen på högre kostnader för
bränsleersättning inom avtalen. För detta erhålls dock motsvarande
intäkter som täcker de ökade kostnaderna. Därtill kommer ökade
Diarienummer
TN 2015-1526
7 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
uppstartskostnader avseende avtal E29. De ökade kostnaderna
motverkas dock av minskad trafikering till följd av strejken i april.
Övrigt
Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt
övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden.
Periodens kostnader överstiger budget med 329 mkr. Ett flertal olika
händelser bidrar till de ökade kostnaderna. Större orsaker är
kostnadsföringar av projekt avseende förlängningen av Spårväg City till
Ropsten, Brommadepån, Spårväg Linje 4 samt förlängning av
Roslagsbanan till Arlanda. Därutöver återfinns en kostnadsföring av
bokförda utgifter kopplade till den planerade bussdepån Hornsberg då
projektet avslutats. Mot årets slut har den planerade satsningen på
underhåll startat vilket medför ökade kostnader.
Ytterligare större orsaker till de ökade kostnaderna är rivningskostnader
främst avseende Hammarbydepån samt avsättning till
upphandlingsskadestånd kopplat till avtal E29 inom skärgårdstrafiken.
Dessutom har en del utgifter inom projekt bedömts utgöra kostnader. En
större sådan post är hyran för Tomteboda bussdepå under byggtiden.
Vakansläget inom trafikförvaltningen bidrar till lägre personalkostnader
men ökade kostnader för inhyrd personal. Därtill minskar omfattningen
av arbetad tid i investeringsprojekt av trafikförvaltningens egen personal
vilket medför ökade kostnader i förhållande till budget.
Inom kategorin återfinns ett antal större poster som bidrar till ett lägre
utfall. Kostnaderna för drift understiger periodens budget, till stor del
beroende på lägre priser för el och bränsle inom flertalet trafikslag. Den
milda vintern som var bidrar till lägre kostnader för snöröjning. Utfall
avseende akut underhåll understiger budget till följd av ett minskat
behov. Därutöver noteras ett lägre utfall för reaförluster relaterade till
fordon vilket dock medför ökade kostnader under avskrivningar.
En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser
återfinns under övriga intäkter.
Kostnader - prognosavvikelser
Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 424 mkr,
motsvarande 2,5 %, högre än budget vid årets slut.
Köpt trafik totalt
De prognostiserade kostnaderna för samtlig köpt trafik understiger
budget med 97 mkr motsvarande 0,7 %. Avvikelsen beror huvudsakligen
på effektivare avtal och genomförda effektiviseringar inom både land och
färdtjänsttrafik. Ytterligare större orsaker till det lägre utfallet är att
Diarienummer
TN 2015-1526
8 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
pendelbåtslinjen Solna-Årsta uteblir, minskad omfattning av lösen av
leasing avseende bussar samt ett lägre underhållsbehov kopplat till äldre
pendeltågsvagnar av typ X10.
Högre kostnader inom den samlade köpta trafiken noteras inom en del
VBP-avtal inom busstrafiken, på grund av dels prisjusteringar och dels
ett högre resande. Ersättningstrafiken till sommarens avstängningar
inom tågtrafiken visar på ett högre utfall än förväntat. Trafikavgifterna
till A-train och Trafikverket överstiger budget. Därtill kommer ökade
kostnader för index avseende bussverksamheten föregående år men även
något högre innevarande år inom främst tunnelbaneverksamheten.
Kostnaderna inom skärgårdstrafiken ökar till följd av en förändrad
avtalskonstruktion. Förändringen är dock i stort resultatneutral.
Övrigt
De samlade övriga kostnaderna prognostiseras överstiga budget med
520 mkr, motsvarande 15,6 %. Avvikelsen beror huvudsakligen på
kostnadsföringar av projekt avseende Spårväg Citys förlängning till
Ropsten, Brommadepån, Spårväg linje 4, Roslagsbanans förlängning till
Arlanda samt Hornsbergs bussdepå. Därtill kommer kostnader för
rivning avseende Hammarbydepån och sanering kopplade till utflytt från
Hornsbergs bussdepå. Under hösten genomförs dessutom en utökad
satsning på underhåll inom infrastrukturområdet.
Ett antal större poster under kategorin bidrar till lägre kostnader. Det
rör sig främst om lägre el, energi och bränslepriser samt lägre
snöröjningskostnader till följd av förra säsongens milda vinter. Den
beräknade reaförlusten avseende Mölnviks bussdepå bedömdes vara en
avskrivningskostnad och återfinns nedan under kapitalkostnader.
Förändrad avskrivningstakt avseende fordon bidrar också till minskade
reaförluster.
En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser
återfinns under övriga intäkter.
2.1.3
Kapitalkostnader
Verksamhetens kapitalkostnader överstiger budget med 146 mkr,
motsvarande 5,2 % och överstiger föregående års utfall med 184 mkr
motsvarande 6,6 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är
-0,7 %. Förändrade avskrivningsplaner avseende bussdepåer, stationer och
fordon medför ökade kostnader liksom retroaktiva avskrivningar avseende
infrastruktur, främst Lidingö- och Roslagsbanorna, Tvärbanan samt
Södertäljedepån. Det låga ränteläget medför dock lägre räntekostnader.
Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 131 mkr motsvarande 4,2 % högre än
budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 136 mkr bättre än
Diarienummer
TN 2015-1526
9 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Diarienummer
TN 2015-1526
budget till följd av ränteläget samt att lån tagits upp något senare än vad
som antogs i budget. Kostnader för avskrivningar förväntas överstiga
budget med 267 mkr. Förutom förändringar beskrivet ovan under utfall
baserar sig avskrivningsunderlaget på beräknat utfall för befintliga
anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande
investeringar. Därutöver inkluderar prognosen ett nedskrivningsbehov
avseende Fredriksdals bussdepå.
2.2
Investeringar
Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per
investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i
bilaga Trafikinvesteringar.
Andelen specificerade investeringar uppgår till 81 % av den prognostiserade
investeringsvolymen för året. Resterande 19 % består av ospecificerade
investeringar, främst ersättningsinvesteringar.
Ack utfall
1611
Prognos
2016
Budget LF
2016
4 578
4 804
763
1 111
Trafiknämnden totalt
5 341
Varav ersättningsinvesteringar
1 410
Investeringar (mkr)
Specificerade investeringar
Ospecificerade investeringar
Upparb
UTF./PR
Avvik
PR-BU
Upparb.
PR/BU
5 322
95%
-518
90%
868
69%
243
128%
5 915
6 190
90%
-275
96%
1 978
2 243
71%
-265
88%
2.2.1
Utfall och prognos 2016
Investeringsutfallet per november uppgår till 5 341 mkr, vilket motsvarar en
upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 90 procent.
2.2.2
Avvikelse prognos - budget 2016
Prognosen för de specificerade investeringarna är 518 mkr lägre än budget.
Avvikelsen beror på överprövning av upphandlingen av X15p fordon, vilket
medför förskjutning av utbetalningen för dessa till 2017 samt på
förskjutning i detaljplanen för Tomteboda bussdepå och att detaljplanen för
Ekerö bussdepå överklagats. De ospecificerade investeringarna bedöms bli
243 mkr högre än budget.
2.3
Analys och eventuella riskfaktorer
Ingen rapportering per november.
10 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Diarienummer
TN 2015-1526
3. Resande i trafiken
Tabell. Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år
Produktionsredovisning
Ack utfall Ack utfall Föränd
1611
1511
%
Period
Budget
Avvik
%
Prognos
2016
Budget
2016
Avvik
%
Bokslut
2015
Allmän kollektivtrafik på land, tusental:
Genomsnitt påstigande en vintervardag*
2 872
2 811
2,2%
-
-
2 920
2 920
0,0%
Genomsnitt påstigande en vardag**
2 648
2 594
2,1%
-
-
2 700
2 700
0,0%
2 651
16 488
16 803
-1,9%
-
-
18 200
17 990
1,2%
18 312
70 812
69 849
1,4%
69 000
2,6%
69 800
69 000
1,2%
69 667
3 795
3 780
0,4%
3 773
0,6%
4 179
4 130
1,2%
4 114
Passagerare tusental
5 133
4 928
4,2%
4 076
25,9%
5 409
4 218
28,2%
4 570
- varav skärgårdstrafik
1 577
1 602
-1,6%
1 681
-6,2%
1 733
1 733
0,0%
1 659
- varav pendelbåtstrafik****
3 556
3 326
6,9%
2 395
48,5%
3 676
2 485
47,9%
2 911
Antal sittplatskilometer, miljoner
2 841
Särskild kollektivtrafik:
Antal resenärer/tillstånd per perioden
Totalt antal resor, tusental ***
Kollektivtrafik på vatten:
* Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning. P ro gno s o ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1o ch 3.
** Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning
*** Innefattar färdtjänstreso r, sjuk- o ch tjänstereso r
**** P endelbåtslinje 80 Sjö vägen (Lidingö -Nacka-Nybro plan) o ch linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall o ch pro gno s
4. Ledningens åtgärder
För att få en budget i balans 2016 var kravet på trafikförvaltningen i Budget
2016 (TN 2014-0439) att förvaltningen minskar sina kostnader med 300
miljoner kronor.
Förutsättningarna har stärkts genom att basen för antalet resande är högre
samt att basen för index är lägre vid ingången av 2016 jämfört med när
budgeten lades. Dessutom är genomförda upphandlingar 2015 mera
kostnadseffektiva än antagandena i budget.
Vid ingången av räkenskapsåret har trafiknämnden en budget i balans.
För övrig rapportering hänvisas till delårsrapport per augusti. Nästa
rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport.
Bilagor
1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag
Trafikinvesteringar
11 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Diarienummer
TN 2015-1526
Bilaga 1 - SL-koncernen
600
Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr)
358
356
400
326
295
262
200
163
107
42
202
330
262
197
175
87
81
49
381
334
257
126
94
75
0
-200
-250
-400
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Ack utfall 2016
Månadens prognos
Resultaträkning
Mkr
jul
aug
sep
Ack utfall 2015
Föregående prognos
Ack utfall
1611
Ack
budget
1611
Avvik
utf-bu
1611
Ack utfall
1511
okt
nov
dec
Periodiserad budget
Föränd
%
Progn
2016
Budget
2016
Avvik
pr-bu
Boksl
2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag
7 656
7 656
0
7 077
8,2%
8 352
8 352
0
Biljettintäkter/resenärsintäkter
6 678
6 488
190
6 404
4,3%
7 300
7 100
200
7 027
Uthyrning fordon
1 228
1 254
-26
1 223
0,4%
1 346
1 371
-25
1 333
Uthyrning lokaler
572
626
-54
527
8,5%
636
682
-46
575
Reklam
226
211
15
213
6,1%
282
230
52
249
1 170
709
461
776
50,8%
1 306
792
514
877
17 530
16 945
585
16 221
8,1%
19 222
18 526
696
17 782
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
7 721
-2
-4
2
-17
-88,2%
-4
-6
2
-28
-11 187
-11 294
107
-10 883
2,8%
-12 261
-12 317
56
-11 905
Drift och underhåll
-1 542
-1 621
79
-1 044
47,7%
-1 870
-1 794
-76
-1 320
Övriga kostnader
-1 554
-1 187
-367
-1 365
13,8%
-1 742
-1 371
-371
-1 709
-14 285
-14 106
-179
-13 308
7,3% -15 878
-15 488
-390
-14 962
Köpt trafik
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
-2 481
-2 201
-280
-2 132
16,4%
-2 704
-2 430
-274
-2 459
Finansnetto
-434
-559
125
-606
-28,4%
-473
-609
136
-611
Resultat
330
78
252
175
168
0
168
-250
Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.
Ack utfall Ack utfall Föränd
1611
1511
%
Produktionsredovisning
Period
Budget
Avvik
%
Prognos
2016
Budget
2016
Avvik
%
Bokslut
2015
Allmän kollektivtrafik på land, tusental:
Genomsnitt påstigande en vintervardag*
2 872
2 811
2,2%
-
-
2 920
2 920
0,0%
Genomsnitt påstigande en vardag**
2 648
2 594
2,1%
-
-
2 700
2 700
0,0%
2 651
16 488
16 803
-1,9%
-
-
18 200
17 990
1,2%
18 312
Antal sittplatskilometer, miljoner
* Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning. P ro gno s o ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1o ch 3.
** Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning
Investeringar AB SL, mkr
Specificerade investeringar
Ospecificerade investeringar
Ack utfall
1611
Prognos
2016
Budget
LF 2016
Upparb
UTF./PR
Avvik Upparb.
PR-BU PR/BU
4 577
4 802
5 317
95%
-516
90%
771
1 067
733
72%
334
146%
AB SL Justeringspost
AB SL Totalt
5 348
5 869
6 050
91%
-181
97%
Varav ersättningsinvesteringar
1 403
1 959
2 155
72%
-196
91%
2 841
12 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Diarienummer
TN 2015-1526
Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten
Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr)
60
50
46
43
40
40
40
35
32
30
20
20
15
22
21
20
32
26
25
21
15
14
16
14
9
10
6
3
0
-10
-3
jan
feb
mar
apr
maj
2016
Månadens prognos
Ack
utfall
1611
Resultaträkning
Mkr
jun
jul
aug
sep
2015
Föregående prognos
Ack
budget
1611
Avvik
utf-bu
1611
Ack
utfall
1511
okt
nov
dec
Periodiserad ack budget
Föränd
%
Progn
2016
Budget
2016
Avvik
pr-bu
Boksl
2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag
854
854
0
814
4,9%
931
931
0
Resenärsavgifter
165
165
0
164
0,6%
180
180
0
181
Från HSN för sjukresor
226
225
1
226
0,0%
248
246
2
248
Övriga intäkter
888
11
11
0
10
10,0%
13
12
1
11
1 255
1 255
1
1 214
3,4%
1 372
1 369
3
1 328
Köpt färdtjänsttrafik
-902
-952
50
-917
-1,6%
-998
-1 044
46
-1 004
Sjukresor
-254
-254
0
-254
0,0%
-279
-279
0
-277
-7
-8
1
-8
-12,5%
-9
-9
0
-9
-44
-34
-10
-29
51,7%
-45
-38
-7
-35
-1 325
Verksamhetens intäkter
Tjänsteresor
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
-1 208
-1 249
42
-1 208
0,0%
-1 331
-1 369
38
Avskrivningar
-2
0
-2
0
0,0%
-2
0
-2
0
Finansnetto
0
0
0
0
0,0%
0
0
0
0
46
5
41
6
38
0
38
3
Prognos
2016
Budget
2016
Resultat
Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
Ack utfall Ack utfall Föränd
1611
1511
%
Produktionsredovisning
Period
Budget
Avvik
%
Avvik
%
Bokslut
2015
Särskild kollektivtrafik:
Antal resenärer/tillstånd per perioden
70 812
69 849
1,4%
69 000
2,6%
69 800
69 000
1,2%
69 667
3 795
3 780
0,4%
3 773
0,6%
4 179
4 130
1,2%
4 114
Totalt antal resor, tusental *
* Innefattar färdtjänstreso r, sjuk- o ch tjänstereso r
Investeringar Färdtjänst, mkr
Ack utfall
1611
Prognos Budget
2016 LF 2016
Upparb
UTF/PR
Avvik
PR-BU
Upparb.
PR/BU
Strategiska investeringar
0
0
0
0%
0
0%
Ersättningsinvesteringar
12
11
0
115%
11
0%
Färdtjänst totalt
12
11
0
115%
11
0%
13 (13)
MÅNADSRAPPORT 2016
2016-12-15
Diarienummer
TN 2015-1526
Bilaga 3 – Waxholmsbolaget
Resultat Waxholmsbolaget (Mkr)
60
55
50
43
38
40
33
24
20
16
20
12
9
4
16
13
11
7
4
3
0
2
0
1
0
-1
-3
-20
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
2016
2015
Periodiserad ack budget
Månadens prognos
Resultaträkning
Mkr
Ack
utfall
1611
Ack
budget
1611
Avvik
utf-bu
1611
Ack
utfall
1511
Föränd
%
nov
Progn
2016
dec
Budget
2016
Avvik
pr-bu
Boksl
2015
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag
290
290
0
282
2,8%
316
316
0
308
Biljettintäkter/resenärsintäkter
74
65
9
75
-1,3%
78
67
11
77
Övriga intäkter
77
57
20
64
20,3%
80
59
21
70
441
411
29
421
4,8%
475
443
32
454
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
0
0
0
-1
0
-1
-4
-275
-271
-4
-243
13,2%
-298
-290
-8
-286
Drift och underhåll
-60
-61
1
-48
25,0%
-75
-64
-11
-47
Övriga kostnader
-45
-30
-15
-28
60,7%
-65
-34
-31
-29
-381
-361
-20
-325
17,2%
-439
-388
-51
-366
Avskrivningar
-44
-45
1
-37
18,9%
-49
-49
0
-44
Finansnetto
-3
-5
2
-4
-25,0%
-4
-5
1
-6
Resultat
13
0
13
55
-16
0
-16
38
Köpt trafik
Verksamhetens kostnader
-5 -100,0%
Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.
WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.
Produktionsredovisning
Ack utfall Ack utfall Föränd
1611
1511
%
Period
Budget
Avvik
%
Prognos
2016
Budget
2016
Avvik
%
Bokslut
2015
Kollektivtrafik på vatten:
Passagerare tusental
5 133
4 928
4,2%
4 076
25,9%
5 409
4 218
28,2%
4 570
- varav skärgårdstrafik
1 577
1 602
-1,6%
1 681
-6,2%
1 733
1 733
0,0%
1 659
- varav pendelbåtstrafik*
3 556
3 326
6,9%
2 395
48,5%
3 676
2 485
47,9%
2 911
* P endelbåtslinje 80 Sjö vägen (Lidingö -Nacka-Nybro plan) o ch linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall o ch pro gno s
Investeringar WÅAB, mkr
Ack utfall
1611
Prognos Budget
2016 LF 2016
Upparb
UTF/PR
Avvik
PR-BU
Upparb.
PR/BU
Strategiska investeringar
7
9
43
75%
-34
20%
Ersättningsinvesteringar
0
17
83
0%
-66
20%
WÅAB totalt
7
26
126
25%
-100
20%
INVESTERINGSUTFALL 2016. TRAFIKNÄMNDEN
Period
2016-11
Total utgift
Investeringsutgifter
Budgeterad
total utgift
Ackumulerad
förbrukning
t.o.m. 2015-12
12 620
775
252
4 529
561
238
1 098
165
0
746
84
1
876
83
3
2
12 101
182
0
8 588
67
1
1 555
72
0
1 413
29
1
1 583
45
4 021
5 381
7 619
1 095
40
39
403
4 900
2 212
4 813
2 484
41
1
10
176
179
334
128
741
30
20
14
162
230
14
300
391
1
-1
-10
130
103
57
370
455
1
0
0
136
127
4 243
1 891
6
12
5
2 107
0
0
1
1
699
0
5
5
3
211
0
1
1
2
190
0
2
1
2
317
452
6
8
78
48
0
0
70
7
3
5
44
0
0
3
62
0
0
3
6
2
3
0
0
56 375
26 133
5 349
3 463
3 996
101
1 500
173
250
1 367
1 037
102
67
87
31
40
23
57
250
33
152
8
0
40
130
20
73
38
0
44
141
26
102
47
0
249
499
5
5
73
138
0
0
0
73
104
125
5
5
0
152
123
0
1
0
111
211
0
1
0
180
550
1 399
0
517
197
72
78
385
0
45
192
0
51
289
Budget
2016
Bokfört
t.o.m. 201611
Prognos
2016
1. Specificerade objekt
1.1Strategiska investeringar
Tunnelbana
Program Röda linjen
Program Spårdepåer
Program Mötesplats SL
Pendeltåg
Pendeltåg depå ny (Depå Syd)
Program Pendeltåg
Program Citybanan
Lokalbanor och spårvägar
Program Spårväg City, etapp 2
Program Tvärbana Norr Solnagrenen
Program Roslagsbanans Utbyggnad
Spårväg syd
Spårväg Linje 4
Roslagsbanan till Arlanda
Program Slussen (TvbSickla station, buller SB)
Tvärbana Norr Kistagrenen
Buss
Program bussdepåer
Bussterminal Slussen
Bytespunkt Gullmarsplan FUT
Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT)
Bussterminal Nacka Centrum FUT(Bytespunkt Nacka Centrum F
Trafikslagsgemensamt
Program Slussen (Söderströmsbron)
Program IT med säkerhetsaspekt
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT
Övergripande utredningar till befintligt system FUT
Sjötrafik
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik
Summa strategiska investeringar
1.2 Ersättningsinvesteringar
Tunnelbana
Program Röda linjen
Utbyte av hissar och rulltrappor 2015-2019
TB Kanalisation 750 V
Program Spårdepåer
C20 - uppgradering
Hässelbygrenen
Pendeltåg
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikoperatör (X60)
Förstudie PT Stationer ombyggnation
Utbyggnad av Älvsjö depå
Program Pendeltåg
Lokalbanor och spårvägar
Fordon SpvC - nya A35 fordon (Ersättning A34)
Program Roslagsbanans Utbyggnad
Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan)
Budgeterad
total utgift
Ackumulerad
förbrukning
t.o.m. 2015-12
1
185
0
4
1
40
0
2
0
9
154
182
148
100
254
242
1
1
14
2
188
10
90
5
60
59
0
3
1
0
83
0
7
3
0
Summa Ersättningsinvesteringar
8 412
1 539
1 668
881
1 125
Summa specificerade objekt
Nedjustering pga planprocesser
Justering avslutade/nedlagda projekt**
64 787
27 672
*
7 017
-1 695
4 344
*
235
5 120
-551
235
64 787
27 672
5 322
4 578
4 804
Strategiska investeringar
Ersättningsinvesteringar
Justering avslutade/nedlagda projekt
Erfarenhetsmässig justering prognos
*
*
*
*
*
*
*
*
331
537
*
*
216
529
18
*
251
854
7
Summa ospecificerade objekt
*
*
868
763
1 111
Summa beslutade objekt
*
*
6 190
5 341
5 915
2 205
1 410
1 978
Budget
2016
Bokfört
t.o.m. 201611
Prognos
2016
Buss
Nacka bussdepå Kil (Ersättningsbussdepåer Nacka)
Handen Bussterminal (Haningeterassen)
Trafikslagsgemensamt
Program IT med säkerhetsaspekt
Bytespunkt Brommaplan
Trafikinformation (Realtidsinformation)
Nya Spårvägsmuseet
Biljett- och betalsystem FO
Summa specificerade objekt
2. Ospecificerade objekt
Varav ersättningsinvesteringar
** I huvudsak Spårväg City
Download