nationalräkenskaperna

advertisement
N AT I O N A L R Ä K E N S K A P E R N A
D E L 2 T I L LV Ä X T, K O N J U K T U R O C H
S TA B I L I S E R I N G ( S . 1 2 5 - 1 3 5 )
NATIONALRÄKENSKAPERNA
•  Är mätningar av ekonomins olika byggstenar
•  Ofta är det statistikcentralen som har dessa siffror
•  OECD och IMF samlar ihop data och gör internationella jämförelser
•  BNP(bruttonationalprodukt): äter värdet av alla färdiga
produkter(både varor och tjänster) som tillverkats i ett land under ett år.
OBS färdiga produkter inte halvfabrikat och råvaror
•  BNP kan mätas på två sätt: från produktionssidan(tillverkningssidan) eller
genom att beräkna hur produkterna används (användningssidan)
•  Tillverkningssidan, vad företagen tillverkar och säljerà förädlingsvärden=
skillnaden mellan kostnader för råvaror och halvfabrikat jämfört med
försäljningsintäkterna (är vad företaget själv bidragit med för att öka
värdet på produkten/tjänsten)
•  Nationalprodukten= nationalinkomsten (summan av alla
förädlingsvärden måst vara samma som summan för alla inkomster i
ekonomin)
Värdet av alla
färdiga produkter
som tillverkas i ett
land under ett år
Eventuella svarta
marknader syns
inteà BNP
underskattar
verklig produktion
Summan av alla
förädlingsvärden=
vad företgane
gjort för att
förädla en produkt
Bruttonationalpr
odukt (BNP)
Försäljningsintäkte
rna-kostnaden för
inköp och
halvfabrikat
Ger ingen bild av
fördelningen av
resuserna
All produkter
behandlas lika
Exkluderar helt
miljöeffekter och
humana aspekter
FÖRSÖRJNINGSBALANSEN
•  När man beräknar BNP från användningssidan, beräknar man hur nationen
använder de tjänster som produceras
•  Visar vad BNP används till. BNP kan användas till 3 saker:
–  1. Konsumtion= slutlig förbrukning. Konsumtionen kan vara privat eller offentlig
–  2. Investeringar= sådant som sätts i lager eller satsningar för att öka den
framtida produktionen
–  3. Utrikeshandeln= export ökar BNP, import minskar BNP à nettoexport=
export – import
BNP= konsumtion + investeringar + (export-import)
BNP + import av varor och tjänster= ekonomins samlade tillgångar
BNP SOM ETT MÅTT AV
VÄLFÄRD
•  Urvalet av produkter som räknas med
•  Värderingen av de olika produkterna (utbildning, vård och
rättsväsende)à värdet av lönen
•  Pris- och kvalitetförändringar (inflation räknas inte med i BNP)
•  Behandlar all produktion lika fast det i verkligheten kan innebära en
kostnad (polis)
•  Miljöeffekter
•  Säger ingenting om fördelningen av resurserna i ekonomin
•  Human Development Index, Gender Development Index,
”gröna” nationalräkenskaper och t.o.m. lyckoindex
BNP
Konsumtion
+ sparande
Sparande
Avstå från att
konsumera
Investeringar
+ (exportimport)
Minskat
sparande:
försämrad
utrikeshandel
eller
minsakde
investeringar
SPARANDE
•  Om sparandet i ett land är för dåligt innebär det att investeringarna är
för låga och utrikeshandeln går dåligt
•  Hushållen, företagen och den offentliga sektorn kan tillsammans eller
enskilt öka på sparandet. I detta fall handlar det om det
samhällsekonomiska sparandet
•  Skillnad på nationens och statens sparande
BETALNINGSBALANSEN
•  Är en uppställning av över alla transaktioner med omvärlden
•  Den har två huvuddelar bytesbalnsen och den finansiella balansen
•  Saldot för den är alltid noll
•  Existerar ett underskott i bytesblansen jämnas det ut genom att låna
från ett annat land eller institution
BETALNINGSBALANSEN
ALL A TRANSAKTIONER MED UTAL ANDET UNDER ETT ÅR
1. 
Bytesbalansen, innehåller 5 komponenter:
- Handelsbalansens saldo: export av varor- import av
varor
- Tjänstebalansens saldo: export av tjänsterav tjänster
import
- Avkastning på kapital: betalningsströmmar
gränser(kapitalägande I andra länder)
över
- Räntenettot: ränteinkomster- ränteutgifter(utländska)
- Transfereringsbalansens saldo: transfereringar och
från utlandet – tranfereringar och gåvor till
utlandet
gåvor
BETALNINGSBALANSEN
2. Kapitaltransfereringar: EU- bidrag, överlåtelse av patent, arvskiften
och andra små poster över gränserna
•  Bytesbalans + kapitaltransfereringar = finansiella sparandet
•  BNP- (total resursanvändning)= bytesbalans +
kapitaltransfereringar(härlett från försörjningsbalansen)
BETALNINGSBALANSEN
3. Finansiell balans: visar hur mycket landet lånar upp och ladet lånar
ut
•  Om landet har ett underskott i bytesbalansen, inte tillräckligt med
finansiellt sparande täcks detta I den finaniella balansen genom att låna
från utlandet
Download