Handledare - Eslövs kommun

advertisement
Överenskommelse om arbetsförlagd utbildning inom
yrkeshögskolan, s.k. "Lära i arbete" LIA
Namn studerande:……………………………………………………………………
Överenskommelsen gäller mellan följande parter:
Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och aktuellt LIA-företag/LIA-plats
………………………………………………………………………………………
Arbetsplats/företag
Org. Nr
………………………………………………………………………………………
Besöksadress
………………………………………………………………………………………
Telefon
mailadress
………………………………………………………………………………………
Handledare/Kontaktperson
Tel. och mail
LIA-företaget förbinder sig att ställa LIA-plats till Yrkeshögskolans förfogande enligt
nedanstående villkor.
Utbildningens omfattning och avgränsning
Utbildningen skall ske enligt fastställd kursplan. Den studerande står inte till företagets
förfogande som arbetskraft och är inte anställd i företaget. Företaget utfäster sig inte att
utbetala lön till den studerande (undantag kan förekomma då den studerande har möjlighet att
genomföra LIA under en anställning).
Handledare
Den arbetsförlagda utbildningen skall ske under ledning av en för ändamålet särskilt utsedd
handledare som företaget ställer till förfogande. Handledaren skall i samverkan med den
studerande lägga upp utbildningen på arbetsplatsen.
Ersättning
Ingen särskild ersättning utgår till företag som anordnar LIA.
Kontaktpersoner
Parterna skall utse var sin kontaktperson för frågor som kan uppkomma med anledning av
LIA.
Kommunens insyn
Eslövs Kommun önskar genom särskilt utsedd person (t ex kontaktpersonen enligt ovan) ha
möjlighet att följa upp och utvärdera den studerandes lärande på arbetsplatsen genom kontakt
via telefon eller besök på LIA-företaget.
Ordningsföreskrifter
Den studerande skall följa vid företaget gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter.
Arbetstider
Handledaren och den studerande planerar tillsammans den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen.
Skadeståndsansvar
Eslövs Kommun ansvarar, inom ramen för gällande försäkring, för den person- eller sakskada
som den studerande förorsakar företaget eller dess anställda, oavsett om skadan tillkommit
uppsåtligen eller genom försummelse. Eslövs Kommun ansvarar dessutom, inom ramen för
gällande försäkring, för den person- eller sakskada som den studerande i den arbetsförlagda
utbildningen genom vårdslöshet eller försummelse vållar annan studerande eller tredje man.
Arbetsmiljöfrågor
Vid genomförande av lärande i arbete har både skolan och arbetsplatsen ansvar för
arbetsmiljön. Den studerande är i arbetsmiljöhänseende jämställd med övriga arbetstagare på
arbetsplatsen.
Skolans ansvar



Godkänna arbetsplatser för utbildningen som har en tillfredsställande arbetsmiljö.
Informera arbetsgivaren om den studerandes kunskaper och färdigheter.
Anmäla allvarliga skador och tillbud som händer den studerande under den
arbetsplatsförlagda utbildningen till Arbetsmiljöverket.
Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar



Lägga upp utbildningen på arbetsplatsen så att den sker enligt fastställd kursplan.
Tillsammans med den studerande bestämma arbetstider.
Bestämma handledningens art och omfattning.
Kvalitetssystem för YH-Eslövs kommun
Dokumentnr. ULIA-001
Arbetsplatsens ansvar




Utse lämplig handledare som har tillräckligt med kunskaper och tid för sitt uppdrag.
Ge tillräcklig introduktion och handledning så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.
Oberoende av arbetsplats ska rutiner och säkerhetsföreskrifter på respektive arbetsplats
alltid gås igenom med den studerande.
Företaget åtar sig samordningsansvaret enligt arbetsmiljölagens regler.
Rapportera tillbud och olyckor som berör den studerande till skolan.
Den studerandes ansvar

Följa de ordnings- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
Avtalets giltighetstid
Inför lärande i arbete vid ………………………………………...………. under tiden den
…………………………………………..t o m den ………..…………………………..
har vi tagit del av denna handling och är därmed medvetna om vårt ansvar under lärande i
arbete.
……………………..….…………….……..….….
Ansvarig på arbetsplatsen
………………….…………….
Tel
……………………………………………………
Namnförtydligande
………………………………..
Mail
……………………..…... …………….……..….…. ………………….…………….
Studerande
Tel
…………………………. ………………………….. ………………………………..
Namnförtydligande
Mail
……………………..…... …………….……..….…. ………………….…………….
Utbildningsansvarig, Yrkeshögskolan
Tel
…………………………. ………………………….. ………………………………..
Namnförtydligande
Mail
Kvalitetssystem för YH-Eslövs kommun
Dokumentnr. ULIA-001
Download