Likabehandlingsplan F-3

advertisement
Särö skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritids
Läsår: 2015/2016
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Fritids
Ansvariga för planen
Rektor och likabehandlingsgruppen
Vår vision
Särö skola präglas av nytänkande, professionell och engagerad personal, som tillsammans med elever
har ett gemensamt mål och en vision. De värderingar som ligger till grund för hur vi lever och arbetar
tillsammans är att vi respekterar varandra ömsesidigt. Demokrati, likabehandling och allas lika värde
genomsyrar verksamheten. All personal har ett professionellt förhållningssätt till eleverna och till
varandra.
Planen gäller från
2016-03-02
Planen gäller till
2017-04-01
Läsår
2015-2016
Elevernas delaktighet
Eleverna har genom elevrådet fått diskutera, kommentera och deltaga i utformningen av
likabehandlingsplanen. I samråd med eleverna har sedan planen reviderats fram till en slutlig version
som alla varit ense om.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Likabehandlingsplanen har behandlats på enhetsråden där representanter för vårdnadshavarna är
delaktiga. Vi för ständigt en diskussion runt skolans upplägg. Vårdnadshavarnas medverkan är en
förutsättning för en stabil värdegrund som genomsyrar både hem- och skolmiljö. Genom
värdegrundsarbetet är vårdnadshavarna ständigt delaktiga.
Personalens delaktighet
Genom arbetsplatsträffar och övriga möten har kartläggningsenkäten och likabehandlingsplanen
diskuterats och implementerats bland personalen.
Förankring av planen
Likabehandlingsplanen presenteras och förankras:
för elever vid klassråd.
på föräldramöten vid läsårsstart blir vårdnadshavare informerade
på Särö skolas hemsida.
vid nyanställning av personal.
på arbetsplatsträffar vid uppstart av nytt läsår.
Värdegrundsarbetet och likabehandlingsplanen ligger till grund för det dagliga arbetet och
genomsyrar verksamheten. Vid de tillfällen en incident sker tas den upp speciellt.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Genom diskussioner i klassråd, personalmöten och möten med föräldraföreningen.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan var rektor, personal, elever och vårdnadshavare.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Implementeringen av likabehandlingsplanen bland våra elever och personal är inte tillfredsställande.
Vi behöver hitta bättre arbetsformer för att se till att alla barn och vuxna i skolan förstår innebörden
och vikten av likabehandlingsplanen.
Liksom tidigare års kartläggningar visade det sig, att många barn fortfarande känner sig otrygga på
fotbollsplanen och på östans skolgård. Vi kan inte heller se att problematiken med ovårdat språk har
minskat.
Årets plan ska utvärderas senast
2017-02-28
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen kommer att utvärderas genom diskussioner i elevråd och klassråd. Personalen ska vara
delaktiga i utvärderingen via APT och vårdnadshavarna via enhetsrådet. En sammanfattande
utvärdering kommer att göras av likabehandlingsgruppen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor och likabehandlingsgruppen.
Främjande insatser
Namn
Synliggörandet av likabehandlingsplanen
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
Målet är att synliggöra och aktivt arbeta med likabehandlingsplanen i vardagen.
Insats
Att vi klassvis arbetar med en punkt i veckan som handlar om likabehandling. Detta kan man
göra t.ex. genom: rollspel, dilemmasagor och diskussioner i klassen. Att vi kontinuerligt
under läsåret utvärderar och reflekterar kring vårt arbete klassvis. Vi avsätter också en dag
av ”FN-veckan” till konkret arbete med likabehandlingsplanen. Rektor ansvarar för att övrig
personal på enheten blir informerade om likabehandlingsplanen.
Samtlig personal på skolan arbetar för att inga barn ska kränkas när det gäller t.ex. kön,
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.
Ansvarig
Pedagog/arbetslag.
Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under läsåret.
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen har skett genom en trygghetsenkät som barnen i år F-3 har fått svara på med eller
utan personals hjälp. Trygghetsenkäten har under de sista tre åren sett likadan ut. Detta för att
kunna följa eventuella förändringar.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, otrygga områden, tillit till vuxna
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Målet har varit att alla ska svara på trygghetsenkäten. I årets enkät har 173 av 215 (80%) av eleverna
svarat. Detta resultat är en minskning från föregående år.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Representanter för olika klasser har tillsammans med rektor och elevhälsoteam bildat en
likabehandlingsgrupp som planerat och genomfört en enkät i samarbete med övriga pedagoger.
Resultat och analys
Majoriteten av våra barn trivs gott på fritids och upplever att man har såväl kompisar som någon
vuxen att vända sig till.
Vi kan se av resultatet att det finns barn som känner sig osäkra när våra fritidsavdelningar slås
samman på eftermiddagen.
De flesta barnen, cirka 80%, har upplevt att fula ord används på fritids.
Vi kan också se att det finns platser där våra barn känner sig mindre trygga.
Förebyggande åtgärder
Namn
Trygghet under fritidstiden
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Målet är att alla elever ska känna sig trygga under hela sin fritidstid
Åtgärd
Skolgård
Att genom elevrådet låta barnen vara med att tänka kring hur vi kan förbättra och
därigenom öka tryggheten på skolgården.
Öka vuxennärvaron, framförallt när t.ex. ”västanbarn” besöker ”östans” skolgård bör
personal från ”västan” följa med
Motivera åtgärd
Analysen av enkäten visar att elever i årskurs F-3 känner sig otrygga på vissa platser under
sin fritidstid.
Ansvarig
Rektor och pedagoger.
Datum när det ska vara klart
Under innevarande läsår.
Namn
Kommentarer & fula ord elever emellan
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning
Mål och uppföljning
Målet är nolltolerans mot kränkande kommentarer och fula ord.
Åtgärd
Att vi aktivt jobbar med vårt språk och det sociala samspelet. Att vi agerar enligt
nedanstående plan.
All personal uppmärksammar och agerar så fort de hör något barn använda fula ord eller
kränka någon. Om det upprepas trots tillsägelser kontaktas vårdnadshavare vid behov.
Motivera åtgärd
Analysen av enkäten visar att en stor majoritet av barnen hör fula ord användas på fritids.
Ansvarig
Rektor och pedagoger
Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under läsåret.
Namn
Trygghet under sammanslagningen av avdelningarna på eftermiddagen.
Områden som berörs av åtgärden
Trygghet
Mål och uppföljning
Målet är att alla elever ska känna sig trygga under hela sin fritidstid
Åtgärd
Sammanslagningen
Att barnen i största mån får med sig personal som de känner sig trygga med i överlämningen till den
nya avdelningen. Personalen är ansvarig för att hjälpa barnen att på ett bra sätt sysselsätta sig på sin
nya avdelning.
Motivera åtgärd
Analysen av enkäten visar att barnen under sin fritidstid känner sig osäkra och tycker att det är rörigt
vid sammanslagning av avdelningarna kring stängningstid.
Ansvarig
Rektor och pedagoger.
Datum när det ska vara klart
Under innevarande läsår.
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Varje incident på vår
enhet ska resultera i en reaktion från de vuxna.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Att skapa goda relationer mellan pedagoger och barn. Vuxennärvaro för god uppsikt över alla platser
där eleverna befinner sig.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
När en kränkning sker kontaktas närmsta vuxen som man känner förtroende för.
Rektor Johanna Karlsson ([email protected], 0300-836302)
Skolsköterska Cecilia Svedulf ([email protected], 0300-836305)
Skolkurator Malin Lange ([email protected], 0300-836306)
Skolpsykolog Lotta Karlsson ([email protected], 0300-836308)
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Första steget, då kränkningen sker:
-samtal med elev som blivit kränkt
-samtal med elev som har kränkt
-samtal med eventuella medhjälpare
-berörda klf/mentorer eventuellt EHT-teamet informeras och sätts in i ärendet
-en överenskommelse med berörda parter tas
-dokumenterar händelsen
-nya enskilda samtal med berörda parter inom en vecka
Andra steget, om inte resultat uppnåtts:
-skolledning kontaktas
-båda parters vårdnadshavare kontaktas
-nödvändiga åtgärder vidtas
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Skolledningen kontaktas för allvarssamtal med den kränkande personalen. Därefter vidtas lämpliga
åtgärder.
Rutiner för uppföljning
Efter första steget ska ärendet följas upp inom en vecka av involverad personal. Skulle problemet
kvarstå fortsätter man med andra steget där skolledning involveras. Utvärdering av ärenden sker
kontinuerligt.
Rutiner för dokumentation
Varje incident dokumenteras av ansvarig pedagog i anslutning till händelsen.
Ansvarsförhållande
Pedagoger lämnar dokumentation till rektor vid behov.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards