Catella Nordic Fixed Income Opportunity En

advertisement
Catella Nordic Fixed Income Opportunity
Stabilt i botten, överavkastning i toppen
En
högavkastande
räntefond
I sviterna efter finanskrisen fokuserar bolag på att bygga sunda balansräkningar, generera starka kassaflöden och hålla strikt kostnadskontroll i
en miljö som är särskilt gynnsam för företagsobligationer. Lägg där till en
välmående nordisk region som avviker från Europa när det gäller statsfinanser och tillväxt. Företagsobligationsmarknaden i Norden är diversifierad och emittenter återfinns ofta i mogna sektorer såsom bank, telekom,
verkstad, skog, energi, olja och gas.
Fondens mål
Catella Nordic Fixed Income Opportunity strävar efter att konsekvent leverera
en positiv avkastning där utbytet mellan avkastning och risk, den riskjusterade
avkastningen, ska vara konkurrenskraftig. Fonden är en alternativ räntefond
som framförallt investerar i företagsobligationer emitterade på den nordiska
marknaden. Fonden är väldiversifierad avseende sektorer och investerar i
företag med såväl hög som låg kreditvärdighet för att uppnå en tillfredsställande risk/avkastningsprofil. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor.
Derivat får användas som ett led i fondens placeringsinriktning och fondens
positioner kan komma att överstiga det egna kapitalet.
Investera i företagsobligationer
Den förväntade avkastningen i företagsobligationer är högre än i statsobligationer. I takt med att konjunkturen förbättras minskar ränteskillnaden mellan
företagsobligationer och statspapper. Ränteskillnaden är fortfarande på en hög
nivå jämfört med det historiska genomsnittet. Efter finanskrisen följer regelförändringar för bankerna vilket kan komma att påverka bankernas utlåning
till företag negativt. Detta medför att många företag söker sig till nya finansieringskällor som exempelvis företagsobligationer. Sammantaget talar detta för
en växande företagsobligationsmarknad.
Investera i Catella Nordic Fixed Income Opportunity
Om du gillar företagsobligationer.
Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig
avkastning. Förvaltarteamet har lång erfarenhet av bolagsanalys, räntemarknaden samt av prissättning och villkor för företagsobligationer.
Fonden passar investerare som
• Söker högre risk/avkastning än traditionellt räntesparande
• Önskar diversifiera sin portfölj med företagsobligationer
• Söker en fond som tid till annan har låg samvariation med aktiemarknaden
och obligationsmarknaden
Utmärkande fondfakta
Catella Nordic Fixed Income Opportunity
•
•
Vår filosofi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Räntefond, alternativ
Fokus på företagsobligationer huvudsakligen
emitterade i Norden
Fonden följer inget index utan eftersträvar att
generera en positiv avkastning
Antal innehav: 20 - 40 st
Luxemburgbaserad UCITS III fond, dagligt
handlad
Fast arvode: max 0,5 % per år
Prestationsbaserat arvode: 20 % per år på
avkastning som överstiger räntan på Riksbankens
tremånaders statsskuldväxlar
Inträdes- eller utträdesavgift: Ingen
Referensvaluta: SEK
Min. investering 100 SEK/€Euro 10
Investeringsklasser för privatpersoner och
institutioner
Förvaltarteam med lång
erfarenhet av den nordiska
räntemarknaden
Förvaltarteamet har lång erfarenhet av räntemarknaden, bolagsanalys samt av prissättning och villkor för
företagsobligationer.
Teamet består av Fredrik Tauson och Magnus Nilsson
som tillsammans har 33 års erfarenhet av den
nordiska räntemarknaden. Fredrik är ekonom från
Lunds Universitet och har arbetat inom finansbranschen sedan 2000. Fredrik har arbetat som kreditanalytiker på Nordea samt som analytiker och partner på
Öhman Fondkommission där han byggt upp analysavdelningen inom fixed income. Fredriks förvaltningsprofil bygger på traditionell ”bottom-up” bolagsanalys
med fokus på kassaflöde, skulder och tillgångar samt
obligationsvillkor. Magnus Nilsson är ekonom från
Stockholms Universitet. Magnus kommer närmast
från Öhman Asset Management där han var ansvarig
för ränte- och obligationsförvaltningen. Han kommer
till Catella Fondförvaltning med 23 års erfarenhet av
förvaltning inom räntor, aktier, tillgångsfördelning och
alternativa placeringar. Magnus förvaltningsprofil är
”top-down” macro-orienterad med fokus på inflationsförväntningar, ränteläge och dess påverkan på duration.
Vi tror att aktiv förvaltning ger investerarna en bättre avkastning.
Vår erfarenhet, våra fondförvaltare och vår korta beslutprocess är
viktiga parametrar för våra investerare. Våra fondförvaltare
har örat mot rälsen och all handel med värdepapper utförs av
förvaltarna själva. Vi tror starkt på att skapa en dynamisk miljö för
förvaltarna där vi samarbetar mellan olika tillgångsslag och
regioner. Allt för att få en övergripande syn på finansmarknaden.
Investeringsprocessen
Investeringsbesluten grundas på en kombination av traditionell
bolagsanalys och en makroanalys.
Kredit- och bolagsanalysen omfattar:
• Finansiell analys; analys av tillgångar och skulder, förmåga att
generera kassaflöde, lönsamhet samt förfallostruktur
• Bedömning av företagsledning, ägarstruktur och affärsstrategier
• Granskning av lånedokumentation, kovenanter och övriga
villkor
Makroanalysen omfattar:
• Analys av förväntad inflation och ränteläge samt deras
påverkan på portföljens duration
• Allokeringsanalys avseende tillgångsslag; statspapper, hög-lågavkastande obligationer, derivat, kassa
• Branschanalys
Viktiga frågor
Q Under vilka omständigheter ger företagsobligationer en bra riskjusterad avkastning?
I perioder när statsobligationer ger en låg avkastning samtidigt som
ekonomin växer i en hygglig takt vilket ger företagen möjlighet att bygga
stabila kassaflöden och starka balansräkningar.
Q Hur sker förvaltningen för att fonden inte ska samverka med en
negativ värdeutveckling på företagsobligationer?
Gör vi bedömningen att företagsobligationer kommer att utvecklas negativt
så kan vi taktiskt allokera in i statsskuldväxlar och korta statsobligationer
alternativt använda derivat för att reducera kreditrisken.
Kontakta oss
För ytterligare information kontakta oss gärna:
Joakim Stenberg
+46 8 614 25 87
E-mail:[email protected]
Fredrik Tauson
Ansvarig fondförvaltare
10 års erfarenhet
Började på Catella 2010
Magnus Nilsson
Senior fondförvaltare
23 års erfarenhet
Började på Catella 2010
Mikael Wickbom
+46 8 614 25 51
E-mail:[email protected]
www.catellafonder.se
E-mail: [email protected]
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet.
Download