STUDIEGUIDE termin 6, Läkarprogrammet, Lunds universitet

advertisement
STUDIEGUIDE termin 6, Läkarprogrammet, Lunds universitet
Beslutad i NBMFU 2009-11-18
AKUTMEDICIN
Kunskap och förståelse
Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid










Bröstsmärtor
Akuta andningsbesvär
Akuta rubbningar i sockeromsättningen
Akuta intoxikationer
Oklar medvetslöshet
Elektrolytrubbningar
Oklar syncope
Kramper, krampanfall
Yrsel
Kraftnedsättning
Föreslå utredning, värdera svårigheten av och behandla utifrån en helhetssyn


Multisjuka patienter
Patienter i livets slutskede
Känna till handläggningen av

Akut krisreaktion, krishantering
Färdighet och förmåga
Kunna utföra och värdera


Fysikalisk undersökning täckande internmedicin
ABCDE för akutrummet
Strukturerat och korrekt kunna



Presentera patientfall inför en grupp kolleger
Skriva remisser till laboratorier, röntgen, konsulter
Ta upp anamnes från patienter och utföra rutinmässig fysikaliskt status samt göra en analys av sjukhistoria och
fysikaliska fynd och föreslå handläggning
Kunna tolka



EKG
Blodgaser
Akuta labprover
Värderingsförmåga och förhållningssätt




Respektfullt bemötande av patienter och anhöriga
God kommunikation och samarbete med sjukvårdspersonal av alla kategorier
Kunna beskriva etiska frågeställningar vid svår sjukdom även om man inte vet den exakta diagnosen
Kunna förstå betydelsen av god samverkan med andra verksamheter och organisationer såväl inom som utanför
sjukhuset
ENDOKRINOLOGI
Kunskap och förståelse
Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid








Diabetes mellitus typ 1 och typ 2 och därtill korrelerade komplikationer
Metabola syndromet
Endokrin hypertoni
Hyper- och hypothyreos samt atoxisk struma
Calciumrubbningar
Cushings syndrom
Addisons sjukdom
Sekundär binjurebarksinsufficiens
Ha god kännedom om utredning, värdering av svårighetsgrad och behandling av


Hypofysinsufficiens, inkl diabetes insipidus och hypofysadenom
Obesitas
Ha viss kännedom om handläggning av


Feokromocytom
Ovanligare former av diabetes mellitus
Färdighet och förmåga
Kunna utföra fysikalisk undersökning av


Vibrationssinne och kärlstatus perifert
Thyreoidea
Strukturerat och korrekt kunna





Presentera patientfall inför kollegor
Skriva remisser till laboratorier, röntgen, konsulter
Ta upp anamnes från patienter och utföra rutinmässig fysikalisk status samt göra en analys av sjukhistoria och
fysikaliska fynd och föreslå handläggning
Bedöma prognos och göra riskfaktoranalys
Kunna informera om och motivera patienter om relevant livsstilsförändringar
Kunna tolka







Vanligt förekommande blodprovsresultat
Provtagning avseende syra-basstatus och elektrolyter
Provtagning avseende metabol kontroll
Urinprover avseende njurkomplikationer
Svar från autonoma nervfunktionstester
Svar från undersökning av hormonseketion (endast principiellt)
Mätning av ögonprotrusion
Värderingsförmåga och förhållningssätt



Respektfullt bemötande av patienter och anhöriga
God kommunikation och samarbete med sjukvårdspersonal av alla kategorier
Kunna beskriva/bedöma etiska frågeställningar svår diabetes mellitus
GASTROENTEROLOGI
Kunskap och förståelse
Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid










Celiaki och malabsorption
Funktionella besvär och dysmotilitet
Reflux och ulcus
Inflammatoriska tarmsjukdomar
Autoimmuna hepatiter
Alkohol- och läkemedelsutlösta leverskador
Virushepatiter
Levercirrhos
Akut leversvikt
Anemi
Inför dessa sjukdomar ska studenten också kunna







Förklara patientens symptom i patofysiologiska termer och uppkomstmekanismer för malnutrition och inflammation
Redogöra för användandet av kliniskt-kemiska, endoskopiska, bild- och funktion och histopatologiska diagnostiska
metoder
Redogöra för konsekvenser av sviktande leverfunktion, levercirrhos och portal hypertension
Redogöra för prognostisk bedömning och indikationer för levertransplantation hos patienter med akut och kronisk
leversjukdom
Diskutera patientens symptom i en social kontext
Redogöra för faktorer av betydelse för livskvalitet
Bedöma nutritionsstatus
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna





Genomföra och värdera fynd vid rektalpalpation
Genomföra rektoskopi på modell
Ha varit närvarande vid och kunna redogöra för förberedelser, metodik och patientens upplevelse vid gastroskopi och
coloskopi
Bedöma leverstorlek i samband med fysikalisk undersökning
Bedöma nutritionsstatus
Värderingsförmåga och förhållningssätt




Respektfullt bemötande av patienter och anhöriga
God kommunikation och samarbete med sjukvårdspersonal av alla kategorier
Kunna beskriva etiska frågeställningar vid svår leversjukdom och ställningstagande till transplantation
Kunna förstå betydelsen av god samverkan med andra verksamheter och organisationer såväl inom som utanför
sjukhuset
KARDIOLOGI
Kunskap och förståelse
Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid





Akut koronart syndrom
Kroniskt ischemisk hjärtsjukdom syndrom
Hjärtsvikt
Arytmier, inkl hjärtstillestånd (A-HLR)
Riskfaktorer för ischemsik hjärtssjukdom
Ha god kännedom om utredning, värdering av svårighetsgrad och behandling av




Klaffsjukdomar
Inflammatoriska/infektiösa hjärtsjukdomar (peri- och myokardit)
Kardiomyopatier
CD/Pacemakerindikation
Ha viss kännedom om handläggning av



Medfödda hjärtfel
Transplantationsutredning
Pacemaker/ICD-behandling
Färdighet och förmåga
Kunna utföra



Fysikalisk hjärtundersökning
Härtlungräddning (HLR)
Kardiologisk anamnesupptagning
Strukturerat och korrekt kunna



Skriva remisser till laboratorier, röntgen, konsulter
Presentera patientfall inför kolleger
Ta upp anamnes från patienter och utföra rutinmässigt fysikaliskt status samt göra en analys av sjukhistoria och
fysikaliska fynd och föreslå handläggning
Kunna tolka



EKG
Arbets-EKG
Vanligt förekommande blodprovsresultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt



Respektfullt bemötande av patienter och anhöriga
God kommunikation och samarbete med sjukvårdspersonal av alla kategorier
Kunna beskriva/bedöma etiska frågeställningar vid svår hjärtsjukdom
LUNG- OCH ALLERGISJUKDOMAR
Kunskap och förståelse



Beskriva etiologi, basal patofysiologi, naturalhistoria, sjukdomsbild, diagnostik och grundläggande principer för
behandling vid folksjukdomen KOL, astma, rinokonjunktivit, sömnapné och nikotinberoende
Beskriva symptombild och redogöra för akutbehandling vid potentiellt livshotande tillstånd som anafylaxi, angioödem
akut svår astma, KOL-exacerbation, respiratorisk insufficiens och pneumotorax
Beskriva orsaker och föreslå utredning vid oklar dyspné, brötsmärta och hosa
Färdighet och förmåga





Utföra och tolka fysikaliska undersökningar av lungorna, PEF-mätning, pulsoximetri och blodgasprovtagning samt
kunna tolka spirometriresultat inklusive reversibilitetstest, pricktest och specifikt IgE i serum samt
lungröntgenutlåtanden
Med tillgång till handledare diagnostisera och behandla astma, KOL och rinokonjunktivit
Med handledare lägga upp åtgärdsplan omfattande basal utredning och ev vidareremittering vid misstänkt angioödem,
urtikaria, födoämnes- och läkemedelsöverkänslighet, lungcancer, interstitiell lungsjukdom, plerasjukdomoch
sömnapnésyndromoch tuberkolos
Initiera akutbehandling vid anafylaxi, angioödem, akut svår astma,KOL-exacerbation, respiratorisk insufficiens
Ta adekvat tobaksanamnes samt genomföra ett kort symptomrelaterat informationssamtal med råd om rökstopp
Värderingsförmåga och förhållningssätt



Förklara etiska problem i samband med allvarlig lungsjukdom exempelvis vid respiratorisk insufficiens och
cancersjukdom
Ha förståelse för och kunna redogöra för den överkänsliga individens problem i samhället vid exponering för
allergener och irritanter
Kunna redogöra för betydelsen av positiv långsiktig tobakspreventivt arbete
NJURMEDICIN
Kunskap och förståelse






Redogöra för orsaker och mekanismer för patologiska fynd i urinen respektive olika grader av njurfunktionspåverkan;
proteinuri, hematuri, cylindruri, GFR-nedsättning, uremi, metabolisk acidos, elektrolytrubbning vid uremi, nefrotisk
syndrom, renal hypertoni, anemi vid uremi
Redogöra för samband mellan läkemedelsdosering och nedsatt njurfunktion
Kunna identifiera olika bakomliggande orsaker till kronisk njursjukdom och känna till de vanligaste uremiorsakade
sjukdomarna (DM, adult polycystnjuresjukdom, glomerulonefrit, vaskulit, interstitiell nefrit (- men även känna till den
ovanligare Alports syndrom, samt thin membrane disease som i princip aldrig leder till uremi)
Kunna beskriva (på ett populärvetenskapligt sätt – för patienter t.ex.) hur dialys går till och vilka alternativ det finns
vid aktiv uremibehandling (hemodialys, peritonealdialys, transplantation)
Känna till uremins patofysiologi och dess komplikationer
Känna till epidemiologi, prognos av uremi, uremibehandling
Färdighet och förmåga
Kunna utföra










Identifiera patient med akut/kronisk njursjukdom i tidigt skede
Självständigt kunna bedöma fynd i urinsediment (diskriminera normalt – patologiskt)
Värdera olika grader av njurfunktionsnedsättning
Självständigt primärt handlägga (på nivå vårdcentral respektive på en akutmottagning det första dygnet) inkluderande
akuta terapeutiska och diagnostiska åtgärder
* fynd av hematuri/proteinuri
* akut njursvikt
* accidentellt upptäckt njurfunktionsnedsättning
* hypertoni sekundärt eller med åtföljande njurpåverkan
* utforma remiss för morfologisk undersökning av urinvägar
Veta hur information nås angående dosering av läkemedel vid nedsatt njurfunktion
Värderingsförmåga och förhållningssätt


Kunna diskutera etiska och samhälleliga konsekvenser av uremi och dess behandling
Inta en respektfull attityd gentemot patient och deras anhöriga
Download