Världen - Slutet på globaliseringen?

advertisement
Världen - Slutet på globaliseringen?
Den globala finansiella maskinen har saktat ner och varit farligt nära
att stanna. Denna aktuella film undersöker vad som gick fel med
den ekonomiska globaliseringen. Hur kan den finansiella världen ha
räknat så fel?
Vi definierar vad globalisering innebär i form av nyliberal ekonomi,
kartlägger den finansiella avregleringen i Östasien, privatisering i
Latinamerika, den hänsynslösa övergången till kapitalism i Ryssland
och Kinas mer försiktiga utveckling till en marknadsekonomi. Vi ställer
frågan om reglerna för utlånings institutioner som IMF har förvärrat
finansiella kriser, som med sina räddningspaket har räddat banker.
Inledning
Kalla kriget tog slut 1989-91. Detta blev en vändpunkt för hela världen.
Som en direkt följd valde regeringarna i länderna bakom järnridån att
avveckla statens totala kontroll över industri och handel och trädde
istället in i det globala ekonomiska systemet, där varor och tjänster köps
och säljs på en fri marknad. Även demokratiska länder som till exempel
Indien och Sydkorea gjorde liknande kursändringar.
Speltid: 26 min.
Från: 15 år
Ämne: Samhällskunskap
Originaltitel: The end of Globalisation
Produktion: Journeyman, USA,
2008
Svensk version:
Filmo, 2010
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 71438
De snabba omställningarna fick båda goda och dåliga resultat.
Ekonomisk tillväxt medförde bättre levnadsvillkor för massor av fattiga
människor i bland annat Indien och Kina. Samtidigt drabbades en
del länder av politiska och ekonomiska problem, eftersom de inte
var beredda på de krav som en marknadsekonomi ställer på hur ett
samhälle är organiserat.
Den internationella valutafonden IMF är en internationell organisation
med 185 medlemsstater. Den grundades efter andra världskriget för att
stötta länder med allvarliga akuta ekonomiska bekymmer. IMF spelade
en stor roll i 1990-talets ekonomiska förändringar och kritiseras av en
del för att ha kommit med olämpliga förslag på hur länder ska övergå
till marknadsekonomi. Detta är en komplicerad process och kritikerna
säger att IMF drev på alltför snabba reformer och alltför omfattande
privatiseringar. Kritiken gäller särskilt avregleringen av banksektorn,
penningutlåning och internationella investeringar. Man pekar till
exempel på den ekonomiska kris som drabbades Östasien 1997.
Det finns nu människor som ser slutet på globaliseringens tidsålder. De
tror att länder världen över skulle må bättre av att ha stramare kontroll
över sina ekonomier. Denna film presenterar deras syn på saken.
Nyckelord
Handel, ekonomi, utveckling, politik, demokrati, Internationella
valutafonden, Kina, Indien, Brasilien, Bolivia, Thailand, USA, banker,
centralbanker, valuta, frihandel, reglering, avreglering.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Världen - Slutet på globaliseringen?
Aktiviteter före filmen
Undersök vilka länder som har haft den kraftigaste
ekonomiska tillväxten efter Kalla krigets slut 1989-91.
Fackfolk använder många speciella begrepp när de
beskriver nationalekonomiska förhållanden. Vad menas
med nyliberalism? Keynesianism? Marknadsekonomi?
Frihandel?
Frågor efter filmen
1. Hur har många fattiga länder gagnats av frihandel? Nämn några.
2. Vilken betydelse ger filmen till ordet nyliberalism?
Internetkällor
www.columbia.edu/~jb38/ – Jagdish Bhagwatis sajt
www.sussex.ac.uk/Users/ssfa2/globalinequality.pdf –
globalisering i siffror
www.undp.org – FN:s organisation för ekonomisk
utveckling, har många rapporter och mycket data
www.worldbank.org – Världsbankens sajt
www.imf.org – Internationella valutafondens sajt
www.ne.se – Nationalencyklopedin
www.google.se – Användbar sökmotor
www.wikipedia.se – Nätencyklopedi
www.dnskola.se – Dagens nyheters skolsajt
www.filmo.se – Filmos hemsida
3. Vad är IMF?
4. Vad hände när Ryssland avvecklade sin kommunistiska planekonomi i början av 1990-talet?
5. Hur agerade den kinesiska regeringen för att
reformera landets ekonomi under 1990-talet?
Aktiviteter efter filmen
Filmen kan betraktas som öppet kritisk mot
Internationella valutafonden (IMF). Finns det andra
åsikter om hur väl IMF sköter sitt uppdrag? Finns det
andra åsikter om varför vissa länder har råkat ut för
svårigheter i övergången mellan statsstyrd ekonomi och
marknadsekonomi?
Den indiske nationalekonomen Jagdish Bhagwati hävdar
att globaliseringen är till nytta för världens fattiga och
pekar på hur snabbt levnadsförhållandena i Indien har
förbättrats sedan 1990. Ta reda på vilka argument han
framför.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download