Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

advertisement
Trädgärdsstädens förskölä
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
läsåret 2015/2016
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret
2015/2016
Förskolan ska enligt skollagen och diskrimineringslagen vara fri från kränkningar och
diskriminering. Enligt barnkonventionen ska alla barn ha samma rättigheter och lika värde.
Förskolan är skyldig att se till att lagen följs.
Vår vision
Trädgårdsstadens förskola är förskolan där alla trivs, får omsorg, känner trygghet och lust att
lära och leka. En bra start i livet!
Till dig som vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling prata alltid
med personalen. Alla måste gemensamt ta ansvar och arbeta för barnens trygghet och
samhörighet.
Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende – om inte, kan
det tolkas som om vi accepterar beteendet.
Planens syfte
Planens syfte är att förebygga och förhindra att barnen utsätts för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling på förskolan. Förskolan skall arbeta för allas lika värde. Planen
skall bland annat utgå från diskrimineringslagen och skollagen. Planen skall skapa en trygghet
och tydlighet för barn, föräldrar och personal så att man kan tydligt se och agera efter lagarnas
intentioner. Det skall finnas en aktuell plan i varje enskild verksamhet, det vill säga att det ska
finns en för varje förskola och skola. Om förskolan/skolan kan visa att den inte fullgjort sitt
uppdrag kan den bli skadeståndsskyldig.
Definition på diskriminering enligt diskrimineringslagen
Direkt diskriminering
Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation om
det finns koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna
Indirekt diskriminering
Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse/regel/förfaringssätt som verkar
neutralt men som missgynnar personer som faller under någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier (en form av kränkande behandling)
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
diskrimineringsgrunderna
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Instruktioner om att diskriminera
De sju diskrimineringsgrunderna:
1. Kön – kvinna eller man eller den som ska ändra/har ändrat könstillhörighet
2. Könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön
3. Etnisk tillhörighet – nationell/etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande
4. Religion eller trosuppfattning
5. Funktionshinder
6. Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
7. Ålder
Definition på kränkande behandling enligt skollagen
Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett
barns värdighet. Exempel på kränkningar:
 fysiskt våld t ex knuffar eller slag,
 verbalt, t ex hot eller könsord
 utfrysning eller ryktesspridning eller annat psykosocialt kränkande beteende
Kvalitetssäkring av planen
Alla vuxna, inom förskolan, skall känna till och aktivt arbeta för att planen följs
 vikarier får information om planen i ”vikariemappen”
 nyanställd personal får information om planen av biträdande förskolechef
 praktikanter informeras av sin handledare
planen skall finnas på förskolans hemsida.
 planen är en del av förskolans kvalitetsredovisning
 på de olika samlingarna förs samtal med barnen, utifrån ålder och mognad, om
kamratskap och barnens förslag och intressen tas tillvara
 vårdnadshavare får planen från biträdande förskolechef i augusti och i januari.
Vårdnadshavare uppmuntras att ge feedback på förskolans verksamhet
 biträdande förskolechef tar upp planen på ett av höstens förtroenderåd och
föräldramöte
 utöver arbetet med planen i samband med UUU, tar medarbetarna upp planen minst en
gång per år på ett personalmöte
Uppföljning och utvärdering
Personal; planen följs upp, utvärderas och skrivs om i samband med den årligen i samband
med studiedag under senvåren. Ett förarbete sker i de olika arbetslagen inför studiedagen.
Metod för uppföljning och utvärdering av fjolårets plan.
Diskussion i arbetslagen samt i storgrupp fördes i samband med studiedagen den 22 maj.
Resultat av fjolårets plan.
Planen måste användas mer aktivt i verksamheten. Planen bör också utformas på annat sätt för
att bli mer lättläst och lättanvänd.
Senaste datum för utvärdering av årets plan
2016-06-12
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Biträdande förskolechef Maria Thysell
Främjande insatser
Övergripande insatser







vi arbetar dagligen förebyggande med att skapa en god och omtänksam miljö
vi strävar efter att vara bra förebilder
vi har tydliga, synliga gemensamma förhållningsregler – alla barn på förskolan är allas
barn!
vi analyserar resultatet av brukarenkäten
vi genomför aktiva och regelbundna kartläggningar på samlingar varje månad och tar
reda på om det förekommer kränkningar, mobbning etc. i barngrupperna.
Kartläggningarna analyseras på påföljande förskollärarmöte och delges till biträdande
förskolechef
vi diskuterar barnets välbefinnande i utvecklingssamtalen (hur vårdnadshavare
uppfattar att deras barn blir behandlat av personal och av andra barn)
vi genomför barnobservationer en gång i månaden då personalen fokuserar på att
upptäcka negativa beteenden
Pedagogik och material







vi väljer material som stärker lek med fokus på kamratskap och alla människors lika
värde
fördjupning i läroplanens mål samt pedagogiska diskussioner i samband med val av
material
på förskolan accepteras inte mobbning, diskriminering eller kränkande behandling
vi agerar snabbt och kraftfullt om kränkningar förekommer
sånger och böcker representerar mångfald (kön, tro, kultur etc.)
dockor, pussel etc. kommer från olika kulturer
vi lyssnar på barnen om de berättar om konflikter som uppstått och hjälper dem att
lösa dessa
Genusperspektivet







alla barn skall behandlas lika och få lika stort utrymme oavsett kön
vi gör medvetet blandade grupper och placeringar
vi fördelar talutrymmet mellan alla barn
vi placerar inte barn som ”stötdämpare” mellan utåtagerande barn
vi tränar barnen att tala inför andra och framföra sina åsikter
vi tränar barnen på att lyssna och respektera varandras åsikter
vi verkar för att alla, oberoende av kön får lika stort utrymme i leken
Kartläggning
Metod
Studiedag medarbetare
Genomförd
Kommentar
Föräldraråd
Samling med barnen
Brukarenkäten
Utvecklingssamtal
Utöver ovanstående metoder förs dagliga samtal, händelsepärm där incidenter dokumenteras,
personalträffar och daglig föräldrakontakt
Analys av kartläggningen
Vad har framkommit? Finns det risker? Är ngt barn utsatt?
Riskfaktor enligt
kartläggning
Vad gör vi?
När gör vi det?
Vem ansvarar för att
det blir gjort?
Förebyggande åtgärder
Alla medarbetare på förskolan måste ta ett mer aktivt ansvar för att planen blir ett mer levande
dokument i verksamheten. Planen skall i samband med arbetslagsmöten finnas med på
dagordningen minst en gång i månaden. Verksamheten skall vid dessa tillfällen följas upp och
utvärderas utifrån denna plan.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards