Rutiner vid kränkande behandling i i förskola

advertisement
Rutiner vid kränkande behandling i i
förskola
Barn- och utbildningsnämnden
I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om kränkande behandling som innebär
att förskola har långtgående föreskriven skyldighet att motverka diskriminering och
kränkande behandling. Dessa skyldigheter utgår ifrån barns rättigheter som grundas
på samhällets grundläggande principer om mänskliga rättigheter.1
Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling är handlingar som kränker barns värdighet. Kränkande
behandling kan vara när ett barn gör något som får det andra barnet att bli ledsen
och må dåligt. Kränkande behandling är alltså negativa handlingar som kan vara
synliga eller dolda. Med kränkande behandling avses till exempel nedsättande tilltal,
ryktesspridning, förlöjliganden, fysiskt våld, utfrysning eller hot. Kränkande
behandling kan inträffa vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande.2
Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt med koppling
till någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. Diskriminering innebär att någon missgynnas och förutsätter att
personen som utsätter har någon makt det vill säga maktutövande position. I
förskola kan endast huvudmannen eller personal anses skyldig för diskriminering i
juridisk bemärkelse.3
Barnens rättigheter i förskolan
I skollagen tydliggörs barnens rättigheter där utbildningen ska gestalta de
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Likaså anges all verksam
personals skyldighet att aktivt motverka all form av kränkande behandling och
främja de mänskliga rättigheterna.4
Barnets bästa ska vara utgångspunkt för all utbildning och annan verksamhet.
Bestämmelsen har sin utgångspunkt i FN barnkonventionen artikel 3 och 12 som
innebär att alla åtgärder som rör barn ska vidtas med barnets bästa i första rummet
samt att barn ska få möjlighet att vid frågor som de berörs av ges möjlighet att få
uttrycka sina åsikter oavsett ålder och mognad.5
6 kap. 1-11 §§ skollagen
Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 9
3 Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 8
4
1 kap. 5 § skollagen
5
1 kap. 10 § skollagen
1
2
Rutiner vid kränkande behandling i i
förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Ansvarsfördelning
Huvudmannen (nämnden) är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i
enlighet med de bestämmelser som anges bland annat i skollagen och även i andra
författningar.6 I skollagen anges vidare att det pedagogiska arbetet vid en
förskolenhet ska ledas och samordnads av en förskolechef som huvudansvarig.7
Kränkande behandling
Huvudmannens och förskolechefens skyldigheter vid kränkande behandling syftar
till att säkerställa att varje barn får en trygg och säker förskolemiljö där varje barns
behov ska tillvaratas. Huvudmannen är skyldig att ta fram åtgärder för att förebygga
och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Som en del av det
förebyggande arbetet ska huvudmannen se till att det årligen upprättas plan mot
kränkande behandling i varje förskola.8
Plan mot kränkande behandling
Varje år ska respektive förskola inom en förskoleenhet upprätta en plan mot
kränkande behandling. Planen ska innehålla konkreta mål som grundas på
slutsatserna av kartläggningar och beskrivningar av de insatser som ska genomföras
under året i syfte att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Planen
ska även innehålla rutiner för hur personalen ska agera, hur barn och
vårdnadshavare ska anmäla, ansvarsfördelning samt hur händelser ska utredas,
dokumenteras och åtgärdas. I planen är det viktigt att det framgår vilka åtgärder
som behöver vidtas för att motverka kränkande behandling. I efterföljande års plan
ska förra årets åtgärder redovisas och nya åtgärder tas fram.9
Anmäla, utreda och vidta åtgärder
Om ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
förskollärare eller annan personal skyldig att anmäla detta till förskolechefen.
Därefter är förskolechefen skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring
uppgivna kränkningar.10
Detta innebär att förskolans personal ska ta varje uppgift om kränkande behandling
på allvar och på delegation av huvudmannen utreda vad som har hänt.
Utredningens omfattning beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Om
utredningen visar att kränkning skett ska förskolan vidta de åtgärder som krävs så
att kränkningarna upphör. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att
säkerställa att kränkande behandling upphört. Om det visar sig vid uppföljning och
utvärdering att insatta åtgärder inte får kränkningarna att upphöra ska förskolan
2 kap. 8 § skollagen
2 kap. 9 § skollagen
8
6 kap. 7§ skollagen
9 Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s.40
10
6 kap. 10 § skollagen
6
7
Rutiner vid kränkande behandling i i
förskola
Barn- och utbildningsnämnden
sätta in nya eller kompletterande åtgärder. Förskolan är således skyldig att
organisera sin verksamhet på så sätt att barn inte utsätts för kränkande behandling.11
Vid kännedom om att kränkning inträffat ska uppgifterna hanteras på
följande sätt:
1. Personal, barn eller vårdnadshavare får kännedom om att kräkning skett.
2. Uppgifterna anmäls till förskolechef.
3. Förskolechef anmäler till huvudman.
4. På delegation av huvudmannen ska förskolan skyndsamt utreda anmälan och
eventuellt vidta åtgärder.
Ansvarsfördelning vid kränkande behandling
 Personal på förskolan har anmälningsplikt till förskolechef om de får kännedom
om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.
 Förskolechef ansvarar för att utöva ett målinriktat arbete för att motverka
diskriminering och kränkande behandling samt aktivt främja barns lika
rättigheter.
 Förskolechef ska tillsammans med personal, barn och vårdnadshavare upprätta,
genomföra, följa upp samt årligen utvärdera skolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
 Förskolechef ansvarar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
angivna kränkningarna och se till att åtgärder vidtas tills kränkningarna upphört.
 Förskolechef ansvarar för att en anmälan om kränkande behandling rapporteras
till barn- och utbildningsnämnden.
 Personal på förskolan ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och
kränkande behandling samt aktivt främja barns lika rättigheter.
När ska förskollärare eller övrig personal anmäla till förskolechef?
Personal på förskolan är skyldiga anmäla till sin förskolechef om de får kännedom
om att kränkande behandling skett. Anmälningsskyldigheten till förskolechef anses
gälla vid all kännedom om att kräkning skett. Även de mer bagatellartade
händelserna. Förskolechef med sitt huvudansvar avgör då hur händelsen ska
hanteras. Bedömningen om vad som kan anses som bagatellartad kränkning vilar
hos respektive förskoleenhet.12
När ska vårdnadshavarna bli informerade?
Det finns inga särskilda bestämmelser som anger att vårdnadshavare ska kontaktas
vid kränkande behandling. Däremot genomsyras skollagen och läroplanen för
förskola av att förskola ska samarbeta med hemmen. I Lpfö-98 kap. 2. 4 anges att
förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med
11
12
Barn- och elevombudets beslut med dnr 2012:268
6 kap. 10 § skollagen
Rutiner vid kränkande behandling i i
förskola
Barn- och utbildningsnämnden
hemmen. Detta innebär att förskolan ska vid kännedom att kränkande behandling
skett kontakta barnens vårdnadshavare.
Arbetsgången vid kränkande behandling
Arbetsgången vid kännedom om att kränkande behandling skett är följande.
1. Uppgifter om att kränkning skett kan komma från till exempel barn,
förskollärare, vårdnadshavare, anonym eller annan personal i verksamheten.
Personal som mottar uppgifter om kränkande behandling ska fylla i blankett 1:
”Anmälan och utredning om befarad kränkande behandling och diskriminering”.
2. När personal sammanställt uppgifter från berörda barn ska förskolechef avgöra
om utredningen ska avslutas eller om eventuellt ytterligare utredning med
åtgärder och uppföljning behöver vidtas. I detta läge behöver förskolechef
bedöma om kränkning skett eller inte. Om inte, avslutas ärendet. Om
utredningen visar att kränkning skett ska förskolechef rapportera till huvudman
(nämnden). Ärendet kan avslutas om kränkningen var av mildare form och om
det var en engångsföreteelse. Oavsett bedömning av kränkningens form ska
förskolechef eller ansvarige för utredningen kontakta vårdnadshavare för
berörda barn och informera om händelsen och hur förskolan arbetar med
händelsen. Om fler barn blivit utsatta i aktuell händelse ska en anmälan och
utredning upprättas för respektive barn.
3. Vid allvarligare form av kränkning/upprepad kränkning ska förskolechef utse
ansvarig personal som ska fylla i blankett 2: ”Åtgärder och uppföljning/utvärdering”
och ansvara för ärendet. Ansvarig personal ska eventuellt utreda händelsen
ytterligare genom att samtala med berörda barn. Med berörda barn avses i
första hand utsatt barn och den/de som utsatt barnet för kränkande
behandling. I detta skede finns utrymme för förskolechef att vidga utredningen
så att fler får återge sina iakttagelser om aktuell händelse.
Det är dock viktigt att se till att händelsen blir utredd i den utsträckning att
förskolechefen kan få en helhetsbild av vad som hänt. Utredning ska
genomföras även om barn eller vårdnadshavare uppger att de inte vill att
händelsen ska utredas.13
4. Förskolechef eller den förskolechef utser som ansvarig för utredning av
anmälan ska i blankett 2: ”Åtgärder och uppföljning/utvärdering” ta fram åtgärder
som leder till att kränkningarna upphör och blir varaktigt lösta. Utredningen
samt framtagandet av åtgärder mot kränkande behandling bör göras i samråd
med arbetslaget.
5. Förskolechef eller den förskolechef utser som ansvarig för utredning ska följa
upp och utvärdera insatta åtgärder minst 1 gång per vecka i två veckor. Detta
ska genomföras med det barn som blivit utsatt och den eller de barn som
13Skolverkets
allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s.32
Rutiner vid kränkande behandling i i
förskola
Barn- och utbildningsnämnden
utsätter. Uppföljning/utvärdering ska dokumenteras i blankett 2: ”Åtgärder och
uppföljning/utvärdering”. Om det framkommer vid uppföljning att kränkningarna
upphört kan ärendet avslutas. Om inte, ska ansvarig personal fylla i en ny
blankett 2: ”Åtgärder och uppföljning/utvärdering”.
I detta läge är det av yttersta vikt att finna nya lösningar i form av åtgärder för
att få stopp på kränkningarna. Det är då viktigt att se över barnens hela
situation i förskolan, både för den som blir utsatt och den/de som utsätter. Det
är även viktigt att samarbete sker mellan berörda förskollärare, barnskötare
samt förskolechef för att kartlägga respektive barns situation i förskolan. Med
hjälp av fler insatta åtgärder finns större möjligheter att få stopp på
kränkningarna.
6. I utredningsprocessen av åtgärder mot kränkande behandling är det viktigt att
sätta in effektiva åtgärder som ger direkt verkan och får stopp på kränkningen.
Förskolechef ska varje månad sammanställa och gå igenom befintliga anmälningar
och utredningar. Detta för att kartlägga om det finns något mönster bland utsatta
barn som inte uppmärksammats tidigare. Om förskolechef vid genomgång får fram
dold upprepad kränkning ska åtgärder vidtas omgående enligt ovanstående rutiner.
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL
Uppgifter om kränkande behandling bör betraktas som känsliga uppgifter och
sekretesskyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess till skydd för den
enskilde i utbildningsverksamhet för barn finns i 23 kap 1 § OSL.
Download