Rehabiliteringskliniken

advertisement
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
KY Vårdadministration
Välkommen till
Rehabiliteringskliniken
Huvudhandledare
Annika Östergaard
2011-08-12
Verksamhetsidé
Rehabiliteringskliniken erbjuder specialiserad, teambaserad rehabilitering till
personer som till följd av sjukdom, skada eller förändrad livssituation drabbats av
handikapp eller ohälsa.
Beskrivning av kliniken
Vi vill erbjuda tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika
kompetensområden. Det innebär att medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och
funktionella insatser kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och
intressen.
Inom kliniken samverkar arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer,
sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och sjukgymnaster för att ge
rehabilitering och stöd till patienter och anhöriga över hela sjukhuset. Det innebär ett
nära samarbete med alla kliniker som bedriver patientverksamhet.
På Rehabiliteringskliniken Halmstad arbetar drygt 120 personer.
Läkarsekreterarna är fördelade på tre olika arbetsplatser inom kliniken; mottagning 17,
mottagning 19 och avdelning 51.
Verksamhetsområdeschef:
Carina Forsberg
Verksamhetschef:
Lars-Göran Skarph
Avdelningschef:
Anette Johansson [email protected] 035-13 16 09
Huvudhandledare:
Annika Östergaard [email protected] 035-13 46 80 / 035-13 11 51
Allmän information
Alla som arbetar inom vården, även studenter, har ett personligt ansvar och måste följa
vissa givna bestämmelser. Allt för att den som är sjuk, patienten, ska få den bästa
tänkbara vård och ett gott bemötande.
Sekretesslagen gäller för alla anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, inkl
studerande. Sekretessen gäller även efter att praktikperioden har upphört.
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i
vårdarbete. De ska därför tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer och av all
personal. (Noteras bör att inom enheter med särskilda hygienkrav kan andra rutiner
gälla)
http://www.regionhalland.se/pagefiles/14059/basala%20hygienrutiner.pdf
Ta del av brandföreskrifter på varje enhet, fråga handledaren om brandpärm.
Hallands Sjukhus Halmstad är en miljöcertifierad arbetsplats, ta del av miljöpolicyn.
Nycklar och ID-bricka fås första arbetsdagen.
Arbetskläder finns att låna på varje enhet, som studerande väljer du själv om du vill ha
dina civila kläder eller om du föredrar att använda sjukhusets arbetskläder.
Om du under din studietid möter situationer som påverkar dig känslomässigt är det
viktigt att du pratar med din handledare.
Förväntningar på kliniken, huvudhandledaren, handledaren
och den studerande
Förväntningar på Rehabkliniken
Bemöta de studerande på ett vänligt och respektfullt sätt och med intresse.
Att det finns möjlighet för reflekterande handledning.
Avdelningschefen fungerar som stöd för huvudhandledare, handledare och studerande.
Förväntningar på huvudhandledaren
Att upprätthålla en kontakt och ett kontinuerligt samarbete med skolan.
Ingå i nätverk med sjukhusets övriga huvudhandledare.
Fungera som stöd för handledare och studerande.
Utse handledare till studerande.
Informera handledaren om den studerandes kursplan.
Delge information från skolan till avdelningen och handledaren.
Se till att schema finns klart före LIA periodens start.
Förväntningar på handledaren
Skapa lärtillfällen för den studerande som möjliggör kunskapsutveckling mot en
yrkesmässig identitet.
Vägleda och stödja den studerande i olika arbetsuppgifter i syfte att uppnå målen för
den aktuella utbildningens nivå.
Vara öppen för utveckling och att ta in ny kunskap från den studerande.
Ge studenten möjlighet till reflektion och feedback.
Förväntningar på den studerande
Att vara förberedd vad gäller teoretisk kunskap till sin egen utbildningsnivå.
Ha en klar målsättning för sin LIA.
Meddela avdelningen vid frånvaro och/eller sjukdom.
Kontakta huvudhandledare i god tid innan LIA.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ser olika ut beroende på vilken arbetsplats du är på.
Mottagning 17
På mottagning 17 arbetar psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och
läkare som arbetar både inom öppen- och slutenvård. Det finns tre team, neuroteamet,
parkinsonteamet och polioteamet. Arbetsuppgifterna för läkarsekreterarna här består av
både receptionsarbete och journalskrivning. Läkarsekreterarna här har också
arbetsuppgifter som klinikvasledare, IT-ansvar m m.
Mottagning 19
På mottagning 19 arbetar paramedicinsk personal (arbetsterapeuter, sjugymnaster,
logopeder, logopedassistent samt undersköterskor). Vi är verksamma inom såväl sluten
som öppen vård.
Akuta patienter från t ex ortopedkliniken, akuten och andra vårdinstanser.
Från barnavårdscentraler, distriktsköterskemottagningar och skolan remitteras patienter
hit.
På mottagning 19 består arbetsuppgifterna för läkarsekreterarna av receptionsarbete där
bl a kassarbete, bokningar av patienter, besöksregistrering, telefonservice m m ingår.
Skrivarbetet består av journalanteckningar, remisser, remissvar, intyg, brev m m.
Avdelning 51
På avdelning 51 finns plats för 18 inneliggande patienter. Många av våra inneliggande
patienter rehabiliteras efter genomgången stroke, hjärnskada, ryggmärgskada och
amputation. Det bedrivs även öppenvård, bl a gåskola för amputerade patienter,
uppföljning av hjärnskadade och ryggmärgskadade patienter.
Läkarsekreterarna på avdelningen alternerar arbetsuppgifterna mellan skrivarbete och
receptionsarbete. Eftersom vi bedriver öppenvård har vi bokning av besök,
resambokningar och mottagningsanteckningar. Inom slutenvården har vi mycket
skrivarbete i form av daganteckningar, remisser, intyg mm. Vi gör även rondarbete beställer prover, eftersänder journalkopior m m.
Du hittar våra rutiner på: G:\Nya G\Mappar länkade från
hemsidan\Yrkesspecifikt\Sekreterare\Sekreterare Halmstad\Rutiner sekretariatet avd 51
Introduktionsprogram
Introduktionsprogram för nyanställda läkarsekreterare finns på LINA, där finns bra
information även för dig som är studerande.
http://lina.lthalland.se/upload/368948/Introduktionsprogram%20rehab.doc
Sekreterarnas arbetsrutiner finns i pärmar på mottagning 17, mottagning 19 och
avdelning 51.
Vi önskar dig varmt välkommen till Rehabiliteringskliniken. Vi ser fram emot att få
träffa dig. Vi hoppas att din LIA-period på Rehabiliteringskliniken kommer att bli
lärorik och utvecklande för både dig och oss. Hör av dig om du har frågor.
Download