Riktlinjer avseende affärsrelationer med företag

Riktlinjer avseende affärsrelationer
med företag med verksamhet inom
­fossila bränslen
Fastställda av verkställande direktören den 8 juni 2016
Dessa riktlinjer beskriver Handelsbankenkoncernens syn på
affärsrelationer med företag verksamma inom utvinning av
fossila bränslen och energiproduktion baserad på fossila
bränslen. Syftet med riktlinjerna är att vägleda Handelsbanken­
koncernens arbete och utgöra en grund för utformning av
instruktioner för verksamheten med avseende på fossila
bränslen. Riktlinjerna gäller för Handelsbankenkoncernens
hela verksamhet, till exempel kreditgivning, kapitalförvalt­
ning*, betalningsförmedling och inlåning.
Bakgrund
Handelsbankenkoncernen stödjer internationella initiativ och
riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och
underlätta hållbart företagande. Dessa initiativ och riktlinjer
utgör en viktig grund för Handelsbankenkoncernens arbete
med hållbarhetsfrågor.
I enlighet med de mål som världens länder enades om vid
klimatmötet COP21 i Paris i december 2015 ska samhällets
olika aktörer aktivt verka för att kraftigt minska utsläppen av
växthusgaser. Samtidigt är världen idag beroende av fossil
energi. Förbränning av fossila bränslen såsom kol, olja och
gas ger upphov till utsläpp av skadliga partiklar och växthus­
gaser. Det är sannolikt att en stor del av dagens kända reser­
ver av fossila bränslen inte kommer kunna förbrännas om de
mål som världens länder enades om under klimatmötet
COP21 i Paris ska uppnås. Förbränning av kol under energi­
produktion står för den enskilt största delen av utsläppen av
växthusgaser.
Minskad negativ påverkan
Handelsbankenkoncernen ska vara medveten om och agera
på risker förknippade med fossila bränslen i de företag
­banken har affärsrelationer med. Det handlar till exempel om
risker kopplade till klimatförändring, miljöförstöring, men
också till korruption och mänskliga rättigheter. Utgångs­
punkten är att kredit inte ska ges/investering inte ska göras i
fall då sådana risker bedöms alltför stora. Särskild försiktighet
skall vidtas när det gäller företag involverade i utvinning av
okonventionella och särskilt riskfylld utvinning av fossila
bränslen (se definition nedan).
Handelsbankenkoncernen ska söka minimera sin negativa
påverkan genom till exempel utlåning till och investering av
kunders medel (till exempel i fondförvaltning) i företag vars
verksamhet utgörs av utvinning av eller energiproduktion
baserad på fossila bränslen och som inte aktivt arbetar för
en omställning till förnybara energikällor.
Kol
Handelsbankenkoncernen ska inte, genom kreditgivning eller
investering av kunders medel, direkt finansiera ny brytning
eller produktion av kol för förbränning eller nya kolkraftverk.
Handelsbankenkoncernen ska inte heller inleda nya affärs­
förbindelser med företag verksamma inom brytning av kol för
förbränning eller med energibolag som är beroende av kol
och som inte aktivt arbetar för en omställning till förnybara
energikällor.
Utöver utsläppen under förbränningsprocessen förknippas
fossila bränslen med andra miljömässiga och sociala risker i
utvinningsprocessen. Utvinning av okonventionella energi­
källor samt svårtillgängliga fyndigheter medför ännu högre
miljörisker och sociala risker.
Implementering
Tillämpning och efterlevnad av dessa riktlinjer regleras i
­styrdokument för Handelsbankenkoncernens olika verksam­
heter. Det åligger varje berörd enhet att se till att relevanta
styrdokument utformas så att dessa riktlinjer tillämpas och
efterlevs i enhetens verksamhet.
Övergripande principer
Handelsbankenkoncernen ska genom sin verksamhet söka
uppmuntra och bidra till en hållbar utveckling. Handels­
bankenkoncernens avsikt är därför att bidra till åtgärder som
stegvis leder till en omställning till förnybara energikällor och
energieffektivisering.
Relevanta initiativ, frivilliga riktlinjer och konventioner
Handelsbankenkoncernen stödjer internationella initiativ och
riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och
underlätta hållbart företagande. Sådana initiativ och riktlinjer
är, tillsammans med relevanta internationellt överenskomna
konventioner som rör miljön, en viktig grund för Handels­
*) vissa undantag görs för indexförvaltning –
se Xact Kapitalförvaltnings Policy för ansvarsfulla investeringar
bankenkoncernens miljöarbete. När det gäller fossila bränslen
kan särskilt följande initiativ och riktlinjer nämnas:
• Principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI)
• FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)
• FN:s Global Compact, i synnerhet principer 7, 8 samt 9
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
i synnerhet del VI
Principerna i bland annat följande internationella konventioner
och överenskommelser finns inkorporerade i ovanstående
initiativ och riktlinjer:
• Riodeklarationen om miljö och utveckling
• FN:s ramkonvention om klimatförändringar, inklusive:
- Kyotoprotokollet (1998)
- Parisavtalet (2015)
Definitioner
Fossila bränslen
Fossila bränslen definieras som kol, olja och gas för energi­
ändamål. Däremot omfattas inte andra användningsområden,
som metallurgiskt kol, som till exempel används inom järnoch stålindustrin, eller olja för petrokemisk industri.
Okonventionell olja och gas
Exempelvis oljesand, oljeskiffer, tung råolja, skifferolja,
­skiffergas.
Särskilt riskfylld utvinning
Utvinning av olja eller gas där det geografiska området med­
för särskilda risker eller svårigheter. Till exempel ekologiskt
känsliga områden (som Arktis) och djuphavsborrning. Omfattar även socialt känsliga områden som konfliktzoner.