Receptions-, Konferens- och Housekeepingansvarig, 205p

advertisement
Receptions-, Konferens- och Housekeepingansvarig, 205p
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Front Office: Shiftleader / Supervisor / Assistant / Manager
Yrkesroll 2: Conference: Assistant / Manager
Yrkesroll 3: Housekeeping: Supervisor / Assistant / Manager
Yrkesroll 4: Reservations: Assistant / Manager
Yrkesroll 5: Guest Service: Assistant / Manager
Yrkesroll 6: Guest Relations: Assistant / Manager
Kursöversikt
Obligatoriska kurser
Affärsekonomi 15
Digitala medier 7
Housekeeping 10
Kommunikation 20
Kund- och servicepsykologi 15
Lärande i arbete 50
Management 20
Marknadsföring och säljteknik 15
Miljö och hållbarhet 5
Reception och konferens 30
Revenue Management 5
Säkerhet 5
Turism- omvärlds- och kulturkunskap 8
Summa: 205
Affärsekonomi, 15p
Kursen ger grundläggande kunskaper om företagsekonomi, företagande, affärsmannaskap och
ekonomisk planeringen och uppföljning som rör alla delar av en organisation och inte enbart ett
arbete för en ekonomiavdelning.
Digitala medier, 7p
Kursen ger kunskap och färdigheter i hur man använder olika programvaror och digitala medier som
ett stöd i det kommunikativa, administrativa och ekonomiska arbetet. Kursen ger också kunskap om
sociala mediers betydelse som kommunikationskanal samt färdigheter i att ta del av samt använda
sig av dessa.
Housekeeping, 10p
Kursen ger insikt i den roll som Housekeepingavdelningen spelar för gästens serviceupplevelse och
hotellets framgång. Den ger teoretiska kunskaper om alla arbetsuppgifter vad gäller planering,
utförande och kostnadskontroll av vikt för avdelningen. Kursen ger också kompetens att beräkna
kostnader för personal, varor och tjänster för en Housekeepingavdelning och relatera kostnaderna
till planering och organisation. Kursen skall också ge kännedom om organisationsmöjligheter, ansvar,
planering samt ge förmågan att sätta det i relation till gästens behov i de olika delarna av gästcykeln.
Kursen ger dessutom kunskaper vad det gäller redskap, rengöringsmedel och textilier som används
på avdelningen utifrån ett hållbarhets- miljö- och arbetsmiljöpersektiv.
Kommunikation, 20p
Kursen ger en orientering om retorikens grunder samt praktiska övningar i att planera och
genomföra muntliga presentationer på både engelska och svenska. Den ger också kunskaper om
grundläggande skrivregler samt formalia vid skriftliga redovisningar. Kursen ger övning i att
producera branschanknutna texter av både informerande och övertygande karaktär i olika medier.
Den studerande tränas också i att formulera CV och ansökningsbrev. Kursen ger även den studerande
kunskaper i engelsk affärskommunikation och branschspecifik terminologi. Engelskan integreras även
i andra kurser i utbildningen.
Kund- och servicepsykologi, 15p
Kursen skall ge kännedom om de mekanismer som styr individers och gruppers beteende. Kursen
skall även ge den studerande kännedom om sin egen roll och dess betydelse i mötet med kund.
Kursen skall också ge den studerande fördjupad förståelse för ett värdskap och konflikthantering.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna sätta relevanta servicemål och hur dessa skall
mätas. Vidare ger kursen också den studerande kunskaper och grundläggande färdigheter för att
kunna delta i kvalitetsarbete och hur ett strategiskt kvalitetsarbete kan organiseras på ett företag.
Lärande i arbete, 50p
Kursen ger den studerande möjlighet att i en autentisk miljö praktisera de teoretiska
och praktiska kunskaper som övriga kurser gett på ett företag som den studerande själv väljer och
som godkänts av ansvarig för kursen.
Management, 20p
Kursen ger kunskaper i ledarskap, personaladministration, styrning och uppföljning samt arbetsmiljö
och arbetsrätt. Kursen ger också kunskaper och insikter i hur organisationer är uppbyggda, deras
funktioner, mål och hur individen passar in i organisationen, gruppers utveckling samt vad som
motiverar medarbetare och arbetsgruppen.
Marknadsföring och säljteknik, 15p
Beskrivning: Kursen belyser marknadens drivkrafter. Den studerande får kunskaper om hur man
analyserar ett företags nuläge, hur ett företag kan positionera sig på en marknad samt insikt i de
olika delarna av ett företags marknadsplanering. Kursen belyser både strategisk och taktisk
marknadsföring och ger insikter om marknadsmix, konkurrent-produkt-pris och kommunikationsval
på en marknad. Kursen behandlar också social mediers roll som kommunikationskanal. Kursen skall
ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i säljteknik. Kursen ger också djupare kompetens i
hur man genomför säljprocessen inkluderande förberedelser och uppföljning samt förmåga att kunna
urskilja framgångsfaktorerna. Kursen skall ge insikt i säljprocessen och vikten av flexibilitet på grund
av den ökade konkurrensen inom besöksnäringen. Kursen skall vidare utveckla den studerandes
kompetens att agera aktivt som säljare.
Miljö och hållbarhet, 5p
Den här kursen ger kunskaper och grundläggande färdigheter för att kunna delta i
verksamhetens miljöarbete. Kursen ger den studerande kunskaper om vikten av miljö och hållbarhet
utifrån ett kundperspektiv. Den studerande får kunskaper om miljötänkandets betydelse och ger
beredskap att kunna agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Reception och konferens, 30p
Kursen ger insikt i den centrala roll som receptionen spelar för hotellets framgång. Den ger teoretiska
kunskaper om alla arbetsuppgifter från bokning till avresa. Kursen ger dessutom praktiska kunskaper
i hantering av dessa arbetsuppgifter med hjälp av bokningssystemet Opera. Kursen ger också
teoretiska kunskaper om mötesindustrin, att planera och genomföra konferenser. Kursen ger också
kunskaper i praktisk ekonomihantering och riskbedömningar inom reception och konferens. Kursen
ger vidare färdigheter i att använda och avhjälpa enklare fel vad det gäller vanligt förekommande
teknisk utrustning i reception och konferensavdelning. Kurser syftar också till att ge kunskaper om
vilken typ av utrustning som kan vara till hjälp/nödvändig för olika typer av möten för att på så sätt få
beställarkompetens samt kunna ge rekommendationer till kunden i säljsituationer.
Revenue Management, 5p
Kursen ger de grundläggande kunskaper om Revenue Management och Distribution Channel
Management som är nödvändiga för att kunna förstå, styra och analysera verksamheten inom
Reception och Konferens utifrån ett lönsamhetsperspektiv.
Säkerhet, 5p
Den här kursen ger kunskaper och grundläggande färdigheter för att kunna delta i verksamhetens
säkerhetsarbete. Kursen ger den studerande kunskaper om vikten av säkerhet utifrån ett
kundperspektiv. Kursen ger också praktiska kunskaper i första hjälpen. Kursen skall också göra den
studerande medveten om olika hotbilder.
Turism- omvärlds- och kulturkunskap, 8p
Kursen skall ge kunskaper om turismens betydelse ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Kursen skall
också ge den studerande förståelse för hur omvärldsfaktorer påverkar turistströmmarna regionalt,
nationellt och internationellt. Kursen skall vidare ge den studerande kunskap om och förmåga att
förstå olika kulturföreteelser för att möta kunders olika behov.
Download