Bilaga 2. PP KF budget 2017

advertisement
Kommunfullmäktig
budgetförslag 2017
Ekonomiska förutsättningar
•
Den ekonomiska trenden är positiv i staden
•
Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen, 5 miljader/år
•
Skolor och museer, befolkningsutvecklingen
•
Skattesatsen är oförändrad, 21,12 %
•
Budgeterar ett överskott på 200 mkr
•
Förändringsfaktorn 0% för SDF
•
Lönekompensation 2,5 %, välfärd 2,8 %, utbildning 3,0 %
•
Priskompensation lokaler 2,5 %, övrigt 1,0 %
•
Disponera eget kapital, 0,5 % av kommunbidraget
•
Kompletteringsbudgetar
•
Inköp av ekologisk mat skall öka till 50 %
2
Satsningar
•
Familjecentral skall finnas i varje stadsdel
•
Öka försörjningsstödet för barnfamiljer under sommaren
•
”Staden där vi läser för våra barn” skall byggas ut
•
Satsning på elever med särskilda behov, 50 mkr
•
Ökad matematikundervisning, 29 mkr
•
Vikariesituationen inom förskolan skall utredas och förbättras
3
Satsningar
•
Utbyggnad av konstgräsplaner, 28 mkr
•
Förstärkning av kulturskolan, 3 mkr
•
Fri entré på stadens museer för stadens pensionärer
•
Ökad kvalitet i hemtjänsten, 50 mkr
•
Fler äldreboenden skall få lokalt lagad mat, 5 mkr
•
Linbana
•
Satsning på olika miljöprojekt, 20 mkr
•
Upprustning av kajerna, 55 mkr
•
Satsningar på cykelvägar, 143 mkr
•
Upprustning av Avenyn, 50 mkr
•
Spårvagn till Backa och Norra Älvstranden
4
Satsningar
•
Låglönesatsning, 15 mkr (delår)
•
Mänskliga rättigheter, 22 mkr
•
Enkelt avhjälpta hinder, 25 mkr
•
Jobb och kunskapslyft, 5 mkr
•
Friskvårdsbidraget skall höjas till 1 200:- per anställd
•
Hållbart arbetsliv, 20 mkr
–
äldre medarbetare blir handledare/mentorer
–
hårt belastade yrkesgrupper kan avlastas
–
arbetstidsinnovationer
5
Befolkningsantal ÖH
Grundvariabler
2016
2017
Avvik
1-5 år
3 000
3 045
45
521
550
29
1 484
1 566
82
10-11 år
922
963
41
12-15 år
1 674
1 761
87
16-19 år
1 859
1 908
49
20-64 år
40 204
40 379
175
65-74 år
4 678
4 860
182
75-79 år
1 294
1 367
73
80-84 år
1 074
1 054
-20
85-89 år
855
831
-24
90- 94
591
540
-51
95- år
197
199
2
58 353
59 023
670
6 år
7-9 år
Summa
Förändring tilläggskriterier ÖH
Tilläggskriterier
Förändring mkr
Större förändringar:
Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr
1,3
6-9 år med förvärvsarbetande föräldrar
1,4
Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
-2,8
Ensamboende 75 år och äldre
-7,4
Övriga kriterier
Summa
4,4
-11,9
KF:s budgetförslag, mkr
Kommunbidrag, 2016
1 958,8
FH till expansionsmedel
-3,0
Stöd elever m säskilda behov
-0,2
Uppdatering dagl verks
-2,2
Attraktiv hemtjänst
-3,7
Uppdatering FH övrigt
-1,3
Flykting
-7,0
Uppdatering förs stöd
-0,1
Enkelt avhjäpta hinder
-0,1
Sänkt intern ränta
-0,2
Stödbo reform
-0,1
Utgångsläge budget 2016
1 947,8
Uppdatering befolkningsantal
27,3
Höjd maxtaxa, fsk, fritids
-1,3
Uppdatering tillägg
-11,6
Höjd maxtaxa, ÄO
-1,0
Index, grund
41,9
Nationella prov blir frivilliga
-0,1
Index, välfärd och utbildningen
5,1
Utökad undervisn matematik
2,0
Helår låglönesatsning 2016
0,6
Obl bedömn stöd nyanlända
0,1
Uppdatering LSS
3,8
Arbetsmarkn ins till NAV
-0,9
KF:s budgetförslag, mkr
Balettskolan resursn
-0,3
Förstärkning kulturskolan
´0,2
Studiehandl på annat modersm
0,7
Låglönesatsning
1,3
Attraktiv hemtjänst
1,2
Kommunal avtal 2016
5,7
Elever m särskilda behov
4,1
Familjecentral
0,6
Lokalt lagad mat
0,6
Friskvård
0,2
Ökad bemanning hemtjänst
6,0
Avrundning
Ökat förs stöd barnfam sommar
0,6
Kommunbidrag 2017
-0,3
2 027,5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards