Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp Tentamenskod:

advertisement
Kurs:
Kod:
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp
Provmoment: TEN1
Ladokkod: 61SÄ01
Tentamen ges för: Gsjukv14B samt tidigare
Tentamenskod:
(kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)
Tentamensdatum: 150115
Tid: 9:00-12:00
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel
För godkänt krävs 70% av totalpoängen
För väl godkänt krävs 85% av totalpoängen
Poäng:
Ditt betyg:
Allmänna anvisningar:
Besvara frågorna direkt i frågeformuläret. Använd inte lösblad för dina svar. Vid
alternativfrågor ange det antal svar som efterfrågas, inte fler.
Skriv med läslig handstil. Svårlästa svar kan inte rättas.
Rättningstiden är som längst 14 arbetsdagar (3v) beroende på hur ”röda” dagar infaller
under rättningstiden).
Lycka till!
Ansvariga lärare:
Stefan Gustavsson:
mobil: 070-554 23 54
Leane Johansson
tel: 033-435 4778
Kurs:
Kod:
Fråga 1
Anna, 15år har gjort ett självmordförsök genom en överdos. Efter självmordsförsöket har hon
stabiliserats medicinskt och överförts till barn och ungdomspsykiatrin. Annas avsikt pekade på
en mycket stark avsikt. Vid samtal framkom att Annas pappa som hon haft en mycket nära
relation till, hade dött genom själmord något år tidigare. Hennes nuvarande familjesituation var
kaotisk och konfliktfylld. Motivet för hennes själmordsförsök var ”att vara med pappa och
slippa det jobbiga i livet”.
a) Nämn en riskzonsfaktor för självmord/självmordförsök som du kan koppla till fallet
Anna. 1p
b) Nämn ytterligare två riskzonsfaktorerer för självmord/självmordsförsök hos barn och
ungdomar. 2p
c) Enligt den forskning som bedrivits under de senaste femton åren har antalet självmord i
Sverige minskat med ca 20 procent. Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna.
Besvara påståendena nedan genom att kryssa i svaren med frågorna SANT eller FALSKT. 2p
PÅSTÅENDE
Tonårspojkar talar mer sällan om självmord innan de begår en
självmordhandling
Självmord inträffar plötsligt utan förvarning
De flesta ungdomar förmedlar sina själmordstankar till vuxna
Självmordstankar är normalt i tonåren
SANT
FALSKT
Kurs:
Kod:
Fråga 2
Vilket av följande symtomområden måste finnas hos en person om vederbörande ska få diagnosen
Aspergers syndrom? 1p
a. Monomana snäva intressen
b. Stora svårigheter när det gäller social interaktion
c. Problem i icke-verbal kommunikation
d. Rutinbundenhet, ritualer
e. Tal- och språkproblem
Fråga 3
Vad innebär desintegrativ störning hos barn. 2p
Fråga 4
Besvara påståendena nedan genom att kryssa i svaren med frågorna SANT eller FALSKT. 2,5p
SANT
a) Självmordstankar är relativt vanligt i
tonåren
b) Injektion av B-vitamin minskar risken
för somatiska sjukdomar
c) Bensodiazepiner minskar risken för
delirium och krampanfall
d) ECT är en mycket effektiv och skonsam
behandling som används främst vid
psykossjukdom
e) SSRI är beroendeframkallande och bör
endast användas under mycket begränsad
tid
FALSKT
Kurs:
Kod:
Fråga 5
Det finns två viktiga psykologiska fenomen nämligen drogsug och kontrollförlust. Sug
efter en drog som till exempel alkohol handlar om hjärnans belöningssystem. Man talar också
om att hjärnan har blivit ”kidnappad”.
a) Redogör för vad ”kidnappad hjärna” innebär. 4p
b) Efter ca ett dygn drabbas patienten av delirium tremens. Vad innebär detta tillstånd? 3p
Kurs:
Kod:
c) Vilka risker finns för fostret vid mammans alkoholkonsumtion? 1p
Fråga 6
Ångestsyndrom/sjukdomar delas in i olika huvudgrupper.
a) Vad kallas den grupp där ångesten till skillnad från andra ångestsyndrom är knuten till
specifika objekt eller situationer? 2p
b) Nämn två andra ångestsyndrom som ingår i gruppen ångestsyndrom/sjukdomar. 2p
Fråga 7
Personer som lider av en emotionell instabil personlighetsstörning (borderline) uppvisar ofta
symptom av skiftande karaktär. Vissa symptom/kriterier är mer vanligt förekommande. Ringa de
två vanligast förekommande symptomen/kriterier nedan. För poäng på frågan krävs två rätta svar.
2p
a) En upplevelse av en inre tomhet.
b) Oförmåga att sortera intryck
c) självdestruktivitet
d) Glädjelöshet
e) Associationsstörningar
Kurs:
Kod:
Fråga 8
Litteraturen beskriver ett flertal olika personlighetsstörningar. Ringa in två
personlighetsstörningsdiagnoser nedan. För poäng på frågan krävs två rätta svar. 2p
a) Antisocial personlighetsstörning
b) Hebefren personlighetsstörning
c) Psykotisk personlighetsstörning
d) Narcissistisk personlighetsstörning
e) Depressiv personlighetsstörning
f) Schizofren personlighetsstörning
Fråga 9
De allra flesta som insjuknar i schizofreni får både akut och i ett längre perspektiv så kallade
kognitiva störningar av exekutiva funktioner.
a) Ange två sådana störningar. 2p
b) Symptomen vid schizofreni brukar ofta indelas i positiva respektive negativa symptom. I
nedanstående ska du stryk under de positiva symptomen. 1.5p
1) Vanföreställning. 2) Ambivalens. 3) Autism. 3) Tankestörningar. 4) Isolering
5) Hallucinationer
Fråga 10
Den medicinska behandlingen för patienter med schizofreni är antipsykotiska (neuroleptika)
läkemedel. Biverkningarna är främst motoriska, men även andra biverkningar kan
förekomma.
a) Nämn två motoriska biverkningar.
2p
b) Ange en annan vanligt förekommande biverkan
1p
Kurs:
Kod:
c) Vilken annan medicinsk behandling förutom neuroleptika är vanligt förekommande vid
insjuknande i en psykossjukdom, framförallt i det akuta skedet. 1p
Fråga 11
Vilken formell kompetens krävs för följande: 2,5p
a) Skriva vårdintyg? ……………………………………………………………………..
b) Fatta kvarhållningsbeslut? …………………………………………………………….
c) Fatta intagningsbeslut? ………………………………………………………………..
d) Fatta beslut om avskiljning?............................................................................................
e) Ansöka om förlängning (fortsatt tvångsvård)…………………………………………
Fråga 12
Vad är skillnaden mellan vanlig intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård och
konvertering? 2p
Fråga 13
Nämn två olika typer av läkemedelsgrupper som används som profylaktisk behandling mot
bipolär sjukdom. 2p
Fråga 14
Bertil är en 60-årig kriminalpolis med 30 års tjänst inom polismyndigheten. Han söker på
psykiatriska akutmottagningen förtvivlad. Han säger att han under dagen övervägt att skjuta
sig med sitt tjänstevapen men bestämt sig för att ge sig själv en sista chans.
Bakgrunden till hans förtvivlan är att han under det senaste året märkt att hans
prestationsförmåga minskat. Utredningarna har successivt börjat hopa sig på skrivbordet och
han har fått allt svårare att färdigställa förundersökningsmaterialet i tid. Chefen har haft
allvarliga samtal med honom och uppmanat till ”skärpning” vilket inte haft någon effekt.
Kurs:
Kod:
Snarare har han orkat mindre och han har nu blivit omplacerad till en mindre kvalificerad
tjänst. Han fungerar ungefär lika dåligt på den nya enheten som på sin ordinarie och han
känner sig nu helt värdelös. Hemma har han knappast orkat företa sig någonting, ligger mest
på TV-soffan. Har helt tappat lusten för korpfotbollen och inte längre med sonsonens
knattelag i fotboll. Trots att han hela dagen är trött så sover han ändå dåligt. Han somnar
utan problem på kvällen men vaknar flera gånger långt innan väckarklockan ringer.
a) Vilken diagnos är trolig utifrån ovanstående anamnes? 1p
b) Ange de symtom enlig utifrån ovanstående patientfall som styrker denna diagnos. (frågan
genererar 0,5p/symptom). 2p
c) Föreslå lämplig medicinering till ovanstående patientfall. 2p
Fråga 15
Beskriv kortfattat vad kognitiv terapi (KBT) innebär. 2p
Download