Tentamen T7, L¨AL/L¨AMM71 Instruktioner

advertisement
Tentamen T7, LÄL/LÄMM71
2012–06–01(VT 2012)
Reliabilitet Chronbach’s α = 0.88
De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.
Instruktioner
1. Kontrollera att du fått ?? svarsformulär (sida 1–??)
• Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig)
• Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida
• Kortsvarsdel Infektion, 2 sidor
• Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida
• Kortsvarsdel Hud, 1 sida
2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort
3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet
4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna
OBS !
• På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara
möjliga.. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas.
• På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges.
Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du
skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas.
Lycka till!
Sidan 1 av 31
Innehåll
1 Neurologi
3
2 Oftalmologi
9
3 Oto-rhino-laryngologi
15
4 Infektion 1
20
5 Infektion 2
23
6 Reumatologi
26
7 Dermatologi
29
Sidan 2 av 31
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
1
Neurologi
1. 40-årig man söker vårdcentralen pga skakningar. Han är tidigare helt frisk, tar inga mediciner. Han håller
föredrag i jobbet och då är skakningarna socialt besvärande för honom, annars tycker han inte det är så
farligt. I status finner Du en finvågig postural tremor, annars normalt neurologstatus.
[1 p]
Vilken av nedanstående behandlingar är lämpligast som förstahandsbehandling?
R
A. Diazepam (Stesolid
) v.b. 4%
R
B. Karbamazepin (Tegretol
) v.b. 3%
R
C. Levodopa + benserazid (Madopark
) v.b. 3%
R
D. Propranolol (Inderal
) v.b. 91%
E. Sumatriptan v.b. 0%
2. 71-årig man med känd lungcancer söker akuten pga gångsvårigheter. Höger ben började släpa under
gårdagens eftermiddag och nästa morgon kan han inte stöda på det. Neurologstatus: Normala fynd
avseende kranialnerverna. I armarna normal kraft och sensibilitet. Svaghet proximalt och distalt i höger
ben, normal kraft vänster ben. Nedsatt sensibilitet för vibration i höger ben, nedsatt sensibilitet för stick
i vänster ben. Babinskis tecken finns på höger sida, saknas på vänster sida. Du ger steroider.
[1 p]
Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast initialt i den fortsatta utredningen?
A. CT av hjärnan 13%
B. Lumbalpunktion 2%
C. SPECT-undersökning 6%
D. MR hjärna 4%
E. MR medulla 75%
F. Neurografi
3. 50-årig kvinna söker vårdcentralen för svaghet vänster ben som tilltagit sedan två månader. I status
finner man svaghet proximalt och distalt i vänster ben utan sensoriska bortfall. Areflexi i vänster ben,
Babinskis tecken finns på vänster sida. Övrigt rutinnervstatus är normalt.
[1 p]
Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik?
A. Amyotrofisk lateral skleros 82%
B. Multipel Skleros 3%
C. Neuroborrelios 3%
D. Polyneuropati 5%
E. Tumörväxt i plexus lumbalis 7%
4. Vilka av nedanstående icke-motoriska symptom är det sannolikast att en patient med Parkinsons sjukdom
har?
A. Afasi och huvudvärk 0%
B. Hypertoni och hörselnedsättning 2%
C. Sensoriska bortfall och hypofysinsufficiens 0%
D. Sömnstörningar och dysautonomi 81%
Sidan 3 av 31
[Neurologi]
[1 p]
Fråga 4 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
E. Urininkontinens och tidig demensutveckling 18%
5. 60-årig kvinna söker akuten pga övergående neurologiska symptom. Hon och maken satt och åt middag
när hon plötsligt blev ”förvirrad”. Med det menar maken att hon sade fel ord, sade ”stol” när hon
menade ”bord”, sade ”sko” när hon menade ”strumpa”. Patienten märkte själv att hon sade fel och blev
rädd. Det varade några minuter och hon är nu återställd. Rutinnervstatus är normalt.
[1 p]
Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik?
A. Fokalt epileptiskt anfall 8%
B. Migrän 0%
C. TIA från vänster arteria carotis försörjningsområde 84%
D. TIA från höger arteria carotis försörjningsområde 5%
E. Transitorisk global amnesi 3%
6. 45-årig man med diabetes söker akuten eftersom höger ögonlock plötsligt föll ner. Han har en komplett
ptos på höger öga. När man lyfter upp ögonlocket ser man att ögat står nedåt och åt höger. Pupillen på
höger öga är vidgad och ljusstel. Rutinnervstatus i övrigt är normalt.
[1 p]
Vilken av nedanstående diagnoser kan bäst förklara de neurologiska fynden?
A. Hjärnstamsinfarkt 8%
B. Karotisdissektion 19%
C. Kärlaneurysm vid bakre kommunikanten 69%
D. Myastenia gravis 0%
E. Nervinfarkt i nervus abducens 4%
7. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter stämmer bäst med en narkolepsi?
[1 p]
A. Insomni kvällstid 8%
B. Feberkramper som barn 6%
C. Morgonhuvudvärk 1%
D. Problem med restless legs 3%
E. Tonusförlust i nackmusklerna vid stark affekt 82%
8. 50-årig elektriker söker vårdcentralen för svaghet i armarna. Han har börjat få svårt att arbeta med
armarna över huvudhöjd, han blir snabbt trött och måste vila. Detta har pågått i kanske en månads tid
och har långsamt blivit värre. Han har inga symptom från benen, ingen värk i musklerna. Rutinnervstatus
är normalt.
Vilken av nedanstående undersökningar är i första hand indicerad?
A. Borreliaserologi i likvor 1%
B. Elektromyografi med repetitiv nervstimulering 83%
C. Kobalamin i serum 1%
D. MR halsrygg 15%
Sidan 4 av 31
[Neurologi]
[1 p]
Fråga 8 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
E. MR hjärna 0%
9. 57-årig kvinna insjuknar akut med rotatorisk yrsel och illamående. Vilket av nedanstående statusfynd
talar starkast för att hennes symptom är utlösta av en skada i centrala nervsystemet?
[1 p]
A. Hörselnedsättning 0%
B. Nystagmusen ökar i amplitud när man sätter på ett par Frenzel-glasögon 1%
C. Patologiskt impulstest 6%
D. Rombergs test är positivt 5%
E. Sidoväxlande nystagmus 88%
10. 45- årig kvinna som är tidigare frisk och medicinfri söker vårdcentralen pga domningar i höger ben sedan
en vecka tillbaka. Hon har nedsatt sensibilitet för stick och beröring lateralt på höger lår. Inga pareser i
benet, senreflexerna är normala och rutinnervstatus i övrigt är också normalt.
[1 p]
Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen?
A. EMG 0%
B. Lungröntgen 6%
C. MR ländrygg 16%
D. Neurografi 42%
E. Inget av ovanstående 36%
11. En 65-årig man hade för 1 år sedan en cerebral infarkt med kvarstående lätt svaghet i vänster sidas
extremiteter. Han hade nu för 1 vecka sedan under ca 30 minuter svårigheter att använda hö arm och
hand. I går på nytt samma symptom. BT 130/90. Puls 65. Rutinnervstatus visar inget nytillkommet.
Utredning avseende olika patogenetiska mekanismer visar ingen påvisbar förklaring till de inträffade
episoderna.
[1 p]
Lämplig antitrombotisk behandling att ge i denna situation?
A. Antikoagulantiabehandling 21%
B. Lågmolekylärt heparin sc i trombosdos 2%
C. Lågmolekylärt heparin sc i trombosprofylaxdos 14%
D. Trombocythämmare 63%
E. Trombolysbehandling 0%
12. En 23-årig man, tidigare frisk förutom barnsjukdomar, hade för 1 vecka sedan en gastroenterit som gick
över på 2-3 dagar. I förrgår insjuknat med domningar i fötter som följdes av domningar i händerna i går.
I dag svag i nedre extremiteterna. I rutinnervstatus noterar du svaghet för flektion i höftleder och för
tå- och hälgång. Patienten har något nedsatt fingerabduktion bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer
i armar eller ben. Känner vibration något sämre på mediala malleoler och uppfattar stick av knappnål
något osäkert på fötter och underben (förbättras i proximal riktning). Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. Om patienten ytterligare försämras kan allvarliga komplikationer inträffa.
Vilken av nedanstående är mest viktig att vara observant på?
Sidan 5 av 31
[Neurologi]
[1 p]
Fråga 12 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
A. Andningspåverkan 96%
B. Blåspåverkan 3%
C. Hydrocefalusutveckling 1%
D. Ileus 0%
E. Plötslig GI-blödning 0%
13. En 35-årig man har sedan 2 år tillbaka försämrats med gångsvårigheter och blåspåverkan. Försämringen
har kommmit smygande och successivt. Uppvisar tecken på central pares i benen och känselnedsättning
för smärta och vibration nedanför arcus-nivå. Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. MR visar
högsignalerande förändringar i ryggmärgen på ryggmärgs-nivå T6, samt en liknande förändring i hö
cerebellumhemisfär och två små likande förändringar i centrum semiovale supratentoriellt. Likvorundersökning visar lätt vitastegring, oligoklonala band och förhöjt IgG-index. Borreliaserologi negativ.
[1 p]
Vilken diagnos är mest trolig?
A. ADEM (akut disseminerande encefalomyelit) 2%
B. Neuromyelitis optica (Devics syndrom) 0%
C. Primärprogressiv MS 86%
D. Sekundärprogressiv MS 10%
E. Skovvis förlöpande MS 2%
14. En kvinna som ser ut att vara i 60-årsåldern inkommer medvetslös efter att ha hittats sittande på en
parksoffa i stadsparken med sin hund bredvid sig. SaO2 =91%. B-glc=7,5. Status visar att patienten inte
reagerar på tilltal. Puls 85, BT 160/90. Tendens att sträcka i armar och ben vid smärtstimulering. Andas
med 20 andetag per minut, oregelbundet. Pupiller små, troligen svag kvarvarande ljusreaktion. Ingen
ögonmotilitet vid Doll’s test. Babinskis tecken ses bilateralt.
[1 p]
Var är skadan mest sannolikt belägen?
A. Medulla oblongata 11%
B. Medulla spinalis 0%
C. Mesencefalon 2%
D. Pons 81%
E. Storhjärnshemisfärerna 6%
15. En 60-årig man med känd anamnes på alkoholöverkonsumtion inkommer till akutmottagningen där du
är jour. I status noterar du framför allt: konfusion, ögonmotilitetsstörning och koordinationsrubbning.
Med anledning av detta bör du snarast behandla patienten med:
A. Acyklovir 0%
B. Antiepileptika 1%
C. Steroider 1%
D. Vitamin B1 89%
E. Vitamin B6 9%
Sidan 6 av 31
[Neurologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
16. En man i 40-årsåldern söker dig för muskelsvaghet. Han har frontal skallighet, handgreppet släpper inte
riktigt när ni skakar hand. Tendens till atrofi av temporalis- masseter- och sternocleidomastoideusmuskulatur. Glasögon men anger ändå att han ser lite dåligt.
[1 p]
Patientens har ett typiskt syndrom. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta
utredningen av denna patient?
A. Bentäthetsmätning 11%
B. Coloskopi 4%
C. EKG 65%
D. Koagulationsutredning 7%
E. 24 timmars blodtrycksmätning 12%
17. En 55-årig tidigare frisk kvinna söker på akutmottagningen pga svår ansiktsvärk i vä kind. Började för
några dagar sedan och har sedan tilltagit. Kommer som smärthugg i vä kind, varar någon sekund varje
gång. Känns som en elektrisk stöt. Får ont när hon skall tugga mat eller borsta tänderna på vä sida. Nu
attacker med bara några minuters mellanrum, gör mycket ont, närmast outhärdligt.
[1 p]
Lämpligaste behandling?
R
A. Diklofenak (Voltaren
) im 8%
R
B. Fosfenytoin (Pro-epanutin
) iv 63%
R
) sc 12%
C. Ketobemidon (Ketogan
D. O2 Inhalation 10L/min på mask 3%
R
) sc 14%
E. Sumatriptan (Sumatriptan
18. En 30-årig kvinna hade ett skalltrauma vid 4 års ålder och har därefter haft anfall som börjar med
ryckningar i hö hand och sedan sprider sig till resten av höger kroppshalva och därefter hela kroppen.
Har medicinerat med karbamazepin mot detta senaste 10 åren och mått bra. Men nu för en vecka sedan
ett nytt anfall av samma karaktär som tidigare. CT skalle utfördes på akuten och visade resttillstånd
efter skada frontalt höger. Blev hemskickad utan ytterligare åtgärder. Kontaktar nu dig som AT-läkare
på neurologmottagningen och undrar vad hon skall göra.
[1 p]
Vilket av nedanstående alternativ bör övervägas i första hand?
R
A. Byte till fenytoin (Fenantoin
) 0%
B. EEG 4%
C. Ingen ytterligare åtgärd 2%
D. MR hjärna 6%
E. S-koncentration karbamazepin 88%
19. En 30-årig man har insjuknat med ett epileptiskt anfall. CT skalle visar expansiv tumör hö temporallob,
cirkulär lågattenuerande område med ca 3 cm diameter med ringformig kontrastuppladdning runt om.
Bild som vid gliom.
Vilket av följande påståenden är korrekt?
A. Det finns en tydlig association mellan gliom och rökning 4%
B. Herpesencefalit är en differentialdiagnos i detta fall 5%
Sidan 7 av 31
[Neurologi]
[1 p]
Fråga 19 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
C. Kirurgi vid malignt gliom blir radikal i mindre än 50% 79%
D. Specifik behandling med cytostatika och strålbehandling kan påbörjas nu direkt. 10%
E. Steroidbehandling kan leda till progress av gliom 3%
20. Successivt tilltagande passivitet i kombination med bristande insikt, språkförändring samt en välbevarad
praktisk förmåga och rumsorientering inger primärt misstanke om:
[1 p]
A. Alzheimer 10%
B. Frontotemporallobsdemens 74%
C. Lewy body demens 6%
D. Parkinsondemens 3%
E. Vaskulär demens 7%
21. 10-årig pojke kommer till akuten där du har jour. Han har sedan födsel hydrocephalus och är opererad
med en shunt. Problemet nu är huvudvärk som tilltagit och illamående med kräkningar.
Vad gör du?
A. Lumbalpunktion 0%
B. Lägger in för fortsatt observation 3%
C. Ringer infektionskliniken, misstanke om meningit 4%
D. Röntgen av shuntsystem samt CT hjärna för att utesluta dysfunktion av shunt
94%
E. Sänder hem pojken med uppmaning att komma tillbaka nästa dag vid försämring 0%
Sidan 8 av 31
[Neurologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
2
Oftalmologi
22. En 67-årig kvinna söker på vårdcentral då hon sedan igår fått tilltagande besvär med rodnad och nu
kraftig ömhet vid näsroten på höger sida. Hon har
ingen klåda i området. Hon är tidigare frisk och inte haft liknande besvär. Synen är 1.0 på höger och
vänster öga med egna glasögon. Pupillreaktionerna
är normala. Normal ögonmotilitet.
[2 p]
Bild till fråga 22 — Färgbild finns på
separat blad
(a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest trolig?
A. Dakryocystit 94%
B. Etmoidit 2%
C. Quincke-ödem 1%
D. Vagel 3%
(b) Vilket av
A.
B.
C.
nedanstående behandlingsförslag är lämpligast på vårdcentralsnivån?
R
Betametason (Betapred
), tablett peroralt 6%
R
), tablett peroralt 75%
Flukloxacillin (Heracillin
R
Kloramfenikol (Chloromycetin ), ögonsalva 19%
23. En 59-årig man söker då han sedan 5 dagar besvärats av kladdig sekretion i vänster öga. Han
har haft en tunn hinna för synfältet men har kunnat blinka bort den de första dagarna. Sedan igår
är hinnan emellertid konstant och kan inte blinkas
bort. Det känns som om något sitter i ögat och skaver men han har inte varit utsatt för någon skada
eller våld mot ögat.
Status:
Visus hö
Visus vä
Pupill hö
Pupill vä
1.0 okorr
0.8 okorr, 1.0 med stenopeiskt hål
Normal
2mm mindre än höger
[2 p]
Bild till fråga 23 — Färgbild finns på
separat blad
(a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik?
A. Akut trångvinkelglaukom 1%
B. Bakteriell keratit 84%
C. Bakteriell konjunktivit 2%
D. Primär iridocyklit 13%
(b) Vilket av nedanstående alternativ är lämpligast i vårdcentralssituationen?
R
A. Aciklovir (Zovirax
), antiviralt medel, ögonsalva 0%
Sidan 9 av 31
[Oftalmologi]
Fråga 23 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
B. Akut remiss till ögonklinik 96%
R
C. Dexametason (Isopto-Maxidex
), steroid), ögondroppar 0%
R
D. Kloramfenikol (Chloromycetin ), antibiotikum, ögonsalva 4%
24. 42-årig man som i samband med hantering av stora kärl med saltsyra (25%) fick en stråle i vänster öga.
Han har sköljt ögat själv i 5 minuter och inkommer nu tillsammans med arbetsledare efter ytterligare
5 minuter till akutintaget på ett mindre länsdelssjukhus som ligger mycket nära mannens arbetsplats.
Han visar upp nedanstående text för dig. Han har hela produktinformationen med sig men glömde den
i arbetsledarens bil. Status framgår av bilderna nedan med och utan fluorescein.
Bild till fråga 24 — Färgbild finns på
separat blad
Bild till fråga 24 (Med fluorescein)—
Färgbild finns på separat blad
(a) Vilken av nedanstående åtgärder på akutintaget bör göras först?
A. Kontakta ögonläkare 3%
B. Läsa hela produktbladet 0%
C. Mäta pH i tårvätskan 0%
D. Ringa giftinformationscentralen 2%
Sidan 10 av 31
[Oftalmologi]
[2 p]
Fråga 24 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
E. Skölja ögat i minst 20 minuter 95%
(b) När din initiala handläggning är klar — vilken av nedanstående fortsatta åtgärder är då mest
adekvat?
A. Antibiotikasalva och kontroll nästa dag 9%
B. Omedelbar transport till ögonläkare/ögonklinik 91%
C. Ögonförband och kontroll nästa dag 0%
25. En 46-årig kvinna med kontaktlinskorrigerad
närsynthet om -3D. Hon söker akut på vårdcentral
då hon under kvällen igår plötsligt noterade ett
synfenomen som hon liknar vid en fluga som hon
såg med vänster öga. Hon försökte vifta bort den
med handen men den fanns kvar i synfältet. I morse ökade symptomen genom att det plötsligt dök
upp en mängd småprickar och någon liten men
mer diffus rörlig fläck i samma ögas synfält. Hon
har en hypertoni sedan många år behandlad med
Enalapril (ACE-hämmare) och för ett halvår sedan
var blodtrycket 140/90. Hon är i övrigt frisk. Hon
förnekar huvudvärk och övriga neurologiska symptom. Synskärpan är 1.0 med eget glas på bägge
ögonen och synfält enligt Donders metod är normalt bilateralt.
FASS-text om Enalapril (biverkningar):
Centrala och
störningar:
perifera
[1 p]
nervsystemet/Psykiska
Vanlig: huvudvärk, depression.
Mindre vanlig: förvirring, somnolens, insomnia,
nervositet, parestesi, vertigo.
Sällsynt: drömstörningar, sömnstörningar.
Ögon:
Mycket vanlig: dimsyn.
Vilken av nedanstående förklaringar till patientens synsymptom är mest sannolik?
A. Läkemedelsbiverkan 4%
B. Migrän 0%
C. Ortostatism 0%
D. Retinal ruptur 96%
26. En 74-årig kvinna som sedan 3-4 år märkt tilltagande svårigheter att läsa mindre text, t.ex tidningstext,
innehållsförteckningar, korsord. Hon har samtidigt också fått svårt att se bussnumren tydligt vilket hon
tidigare inte haft problem med. I ungdomen såg hon normalt och hon har haft glasögon för läsning sedan
45-års-åldern. Hon känner inte till några särskilda ögonsjukdomar i den nära släkten. Hon har ingen
värk i ögat och symptomen har kommit mycket gradvis.
Status:
Synskärpa
Synfält enl Donders
Genomfallande ljus
Pupill
Höger
0.4
ua
fin röd reflex
normala reaktioner
Vänster
0.5
ua
fin röd reflex
normala reaktioner
Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik som orsak till patientens nuvarande symptom?
A. Makuladegeneration 80%
B. Presbyopi 15%
C. Ålderskatarakt 3%
Sidan 11 av 31
[Oftalmologi]
[1 p]
Fråga 26 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
D. Öppenvinkelglaukom 2%
27. För var och en av nedanstående patienter ange den mest sannolika diagnosen ur listan nedan.
A. Akutglaukom
B. Centralartärocklusion
C. Centralvenstrombos
D. Diabetesretinopathi
E. Katarakt
F. Opticusinfarkt
G. Papillödem
H. Retinoblastom
I. Torr maculadegeneration
J. Våt maculadegeneration
(a) Gudrun 76 år har en tablettbehandlad hypertoni
men är i övrigt frisk. Senaste månaderna noterat
att hon sett sämre med vänster än med höger
öga. Hon söker en morgon på vårdcentralen och
rapporterar att synen är ännu sämre och bilden från det ögat upplevs ”vriden”. Man finner
följande status:
Synskärpa hö: 0,9 med bästa korrektion vä: 0,2
Ögonbotten bild vä som på bilden
Svar: J Våt makuladegeneration
C 5%, D 4%, I 1%, J 90%
Bild till fråga 27a — Färgbild finns på
separat blad
(b) Birgitta 64 år har haft glasögon sedan tonåren men har i övrigt tidigare varit ögonfrisk. Han
vaknar en morgon kl 4.30 av att hon har fruktansvärt ont i höger sida av huvudet. Hon tittar
sig i badrumsspegeln och ser att höger öga är kraftigt rött, med tydliga blodkärl och hon finner
också att hon ser dåligt med det ögat. Vilken är den mest sannolika diagnosen?
Svar: A Akut glaukom
A 93%, B 3%, C 2%, F 3%
Sidan 12 av 31
[Oftalmologi]
[5 p]
Fråga 27 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
(c) Lilla Asta drygt 2 år har senaste veckorna varit lite tröttare än vanligt. Hon har lätt snubblat
och idag har hon trillat ned från ett trappsteg
ned på gräsmattan. Föräldrarna är oroliga och
söker på vårdcentralen. Vid undersökning finner man följande: Rättställning, fri motilitet. Pupillreaktioner ua. Fixerar fint med båda ögonen.
Ögonbottenundersökning visar fynd som på bilden.
Svar: G Papillödem
Bild till fråga 27c — Färgbild finns på
separat blad
C 1%, F 1%, G 96%
(d) Mamma söker på BVC med sin lilla dotter 7 veckor gammal. Hon tycker något är konstigt med
vänster öga. Du finner vid undersökning i genomfallande ljus status som på bilden. Vilken är den
mest sannolika orsaken till fyndet?
Bild till fråga 27d — Färgbild finns på
separat blad
Svar: Frågan utgår
(e) Dorte 88 år är på rutinkontroll på vårdcentralen där du arbetar. Hon klagar därvid över att hon ser
allt sämre. Hon har aldrig haft glasögon för avståndsseende utan enbart, sedan 45 års åldern, för
läsning. Nu duger inte läsglasögonen längre, hon tycker hon läser bättre utan glasögon. Du finner:
S hö 0,3 S vä: 0,2
Svar: E Katarakt
A 1%, D 1%, E 90%, I 8%
28. Sverker, 68 år, har sedan 10 år typ 2 diabetes. För att gå ner i vikt ror han i sin roddmaskin och märker
då plötsligt att han helt förlorat synen på höger öga. Han slutar ro och ropar på hustrun som inte kan se
något konstigt med ögat. Sverker upplever heller inte några smärtor i ögat. Han söker på vårdcentralen
där du arbetar. Du finner följande:
Synskärpa:
Höger : Ej Perception Vänster : 0,8
Pupillreaktioner: Höger : Ingen direkt ljusreaktion. Indirekt, ingen reaktion Vänster : Direkt pupillreaktion ua. Indirekt pupillreaktion ua
Övrigt status:
Båda ögonen bleka o retlösa.
Vilken orsak till synnedsättningen är mest trolig?
Sidan 13 av 31
[Oftalmologi]
[1 p]
Fråga 28 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
A. Centralvenstrombos 23%
B. Glaskroppsblödning 9%
C. Maculaödem 0%
D. Opticusinfarkt 68%
29. För var och en av patienterna nedan ange mest adekvata åtgärd.
[2 p]
A. Antibiotikadroppar
B. Antibiotikasalva
C. Expektans
D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen
E. Tårsubstitut
F. Akut remiss ögonklinik
G. Ej akut remiss ögonklinik
(a) Barbro är 54 år och arbetar som sekreterare på Regions Skånes kansli i Västra Hamnen. Hon söker
nu sin allmänläkare (dig) och klagar över att ögonen hela tiden rinner och hon måste ideligen torka
dem. Tycker att det är väldigt störande i arbetssituationen.
Svar: Frågan utgår
(b) Bosse söker den vårdcentral där du arbetar då
han nyss ådragit sig en ögonlocksskada som ser
ut som på bilden. Ögat verkar helt oskadat.
Svar: F Akut remiss till ögonklinik
D 4%, F 96%
Bild till fråga 29b — Färgbild finns på
separat blad
Sidan 14 av 31
[Oftalmologi]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
3
Oto-rhino-laryngologi
30. Du vikarierar som underläkare på öronkliniken. Du har en 65-årig man med insulinbehandlad diabetes
sedan barndomen som patient. Han har nu varit på flera återbesök på grund av rinnande vänsteröra.
Han börjar klaga över huvudvärk och när han kommer på ytterligare ett återbesök han själv beställt,
upptäcker du att han har fått en vänstersidig perifer facialispares.
[2 p]
(a) Vilken diagnos har troligen patienten?
A. Borrelia 1%
B. Bells pares 7%
C. Malign extern otit 90%
D. Pleomorft adenom i parotis på vä sida 2%
E. Stroke
(b) Du bestämmer dig för att odla från patientens vänstra öra då det runnit en hel del.
Vilken bakterie är det troligast att odlingssvaret visar?
A. Blandflora 15%
B. GAS (streptococcus) 9%
C. Klebsiella pneumonie 3%
D. Pseudomonas aeruginosa 67%
E. Staphylococcus aureus 6%
31. En 12-årig gosse kommer med sin mamma till distriktsläkarmottagningen i Anderslöv. Han har i flera
dagar haft ont i halsen, snuva och hosta. Han har nu plötsligt fått hög feber, blivit allmänpåverkad och
fått svårt att andas. Det låter som om han har stridor och hostan låter alltmer ihålig. Du lyckas få en
skymt av epiglottis som förefaller normal.
[2 p]
(a) Vilken diagnos misstänker du?
A. Bakteriell laryngotracheit 50%
B. Difteri 2%
C. Pneumoni 2%
D. Pseudokrupp 45%
E. ÖLI 1%
(b) Vad blir din åtgärd?
A. Bredspektrumantibiotika peroralt och hem 2%
R
B. Bronkdilaterande, ex (Bricanyl
) 11%
C. Febernedsättande och expektans, åter vid försämring 10%
D. Recept på steroider och adrenalininhalation och hem 11%
E. Remittera patienten till öronklinik på närmsta sjukhus 64%
32. Du arbetar som distriktsläkare i Wilhelmina. Du undersöker en 42-årig man med mycket dåligt tandstatus. Han har fått tilltagande sväljningssmärta men inga andningsbesvär, har påverkat allmäntillstånd
och feber. Han har trismus och är svullen och röd under hakan ned på halsen.
Vilken diagnos måste du i första hand misstänka?
Sidan 15 av 31
[Oto-rhino-laryngologi]
[1 p]
Fråga 32 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
A. Epiglottit 4%
B. Erysipelas 1%
C. Munbottenflegmone 54%
D. Parodontal abscess 32%
E. Peritonsillit 9%
33. Skånska Stina tre år har sedan ett antal veckor utvecklat en tillväxande resistens i käkvinkeln. Huden
ovanpå resistensen är rodnad och resistensen känns hård. Stina träffar inga katter, då hon är allergisk
mot dessa. Hon har ej haft feber eller halsont.
[1 p]
Vad misstänker du att Stina har?
A. Atypiska mykobakterier 53%
B. Lymfadenitis colli 33%
C. Medial halscysta 10%
D. Toxoplasma 2%
E. Tularemi 2%
34. Sven har gått av och till på vårdcentralen med
ett rinnande vänsteröra. Nu börjar han dessutom
att höra dåligt på samma öra. Du tittar i honom
öron och finner att de ser ”infekterat” ut. Du skickar honom till en öronspecialist som låter göra ett
hörselprov.
[1 p]
Bild till fråga 34 — Färgbild finns på
separat blad
Vad lider patienten av för åkomma?
A. Cholesteatom 53%
B. Kronisk extern otit 12%
Sidan 16 av 31
[Oto-rhino-laryngologi]
Fråga 34 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
C. Otoscleros 3%
D. Sekretorisk otit 20%
E. Trumhinneperforation 12%
35. Äldre herre som är tidigare väsentligen frisk. För några månader sedan ramlade han mot en trottoarkant
och slog i ansiket. Han söker nu öronkliniken pga ensidiga rinnsnuva sedan två månader. Han har möjligen
lite huvudvärk.
[1 p]
Vad gör du med denna patient?
A. Behandlar honom för sinuit 2%
B. Expektans, lugnande besked 0%
C. Informerar honom att han har icke allergisk rhinit och skriver ut nasala steroider 0%
D. Skriver remiss till CT bihålor med frågeställning malignitet 23% (Mycket diskussion (se fotnot)1 )
E. Testar med urinsticka om sekretet är glukospositivit 75%
36. 69-årig man tidigare väsentligen frisk så när som på appendicit operation i ungdomen, refluxsjukdom och
nyligen genomgången influensa, inkommer till akutmottagningen med akut med yrsel sedan 6 timmar.
Han är illamående, har inga neurologiska bortfalls symptom , normala reflexer. Men han har en höger
slående spontan nystagmus. Dix-Hallpike är svår att genomföra och han blir illamånde och får mer
nystagmus vid headshake. Impulstest är inte säkert patologiskt åt något håll.
[1 p]
Vad måste du först misstänka?
A. Cerebellär infarkt 58%
B. Godartad lägesyrsel 2%
C. Labyrintit 12%
D. Ménières sjukdom 2%
E. Meningit 0%
F. Supratentoriell stroke 0%
G. Vestibularisneurit 26%
H. Vestibulär migrän 0%
37. Vid vilken av nedanstående öronsjukdomar kan man förvänta sig ett negativt Rinnes test?
A. Bullerskada 2%
B. Meniere’s sjukdom 2%
C. Otoskleros 87%
D. Presbyaccusis 1%
E. Vestibulärt Schwannom 8%
1 Vi har accepterat även alternativ D som rätt även om frågeställnigen naturligtvis ej skall vara malignitet och även om CT
i sig inte är konklusiv
Sidan 17 av 31
[Oto-rhino-laryngologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
38. Nyfödda testas nu regelbundet med test av otoacustiska emissioner (OAE).
[1 p]
Vilken struktur är det som genererar dessa svar?
FRÅGAN UTGÅR
A. Basalmembranet i scala media
B. Hörselnerven
C. Inre hårceller i Cochlea
D. Stapesmuskeln via hörselbenen
E. Trumhinnan
F. Yttre hårceller i cochlea
39. 3 årig pojke inkommer till vårdcentralen med snuva och rodnad och svullnad i mediala ögonvrån. Tidigare
haft ’öroninflammation och slutat med antibiotika för 5 dagar sedan. Tidigare har han varit väsentligen
frisk.
[1 p]
Vad måste Du misstänka?
A. Allergisk reaktion mot antibiotika 0%
B. Ethmoidit 97%
C. Frontalsinuit 0%
D. Hemophilus inducerad konjunktivit och rhinit 2%
E. Maxillarsinuit 1%
40. 15 årig gosse och föräldrar söker för nästäppa och lite feber som kommit efter att han kommit åter
från träningsläger med ishockeyklubben. Han har varit rejält blå på kropp och ansikte efter tackling och
träning.
[1 p]
Vad måste Du överväga och utesluta som orsak till besvären?
A. Hennoch-Schönleins purpura 6%
B. Influensa 1%
C. Purulent rhinit 0%
D. Septumhematom 87%
E. Wegeners granulomatos 5%
F. Zygomaticusfraktur 2%
41. Mamma i 40 årsåldern kommer med 11- årig son som blivit påtagligt hes under senvåren. Hesheten har
suttit i i snar två månader. Pojken har varit en del förkyld under våren, men är annars frisk och aktiv.
Spelar bl a fotboll i känt skånelags juniorsatsning.
Vad bör Du misstänka, i första hand som orsak till pojkens besvär?
A. Akut Laryngit 0%
B. Falsk krupp 0%
C. Kronisk Laryngit 6%
D. Larynx cancer 0%
Sidan 18 av 31
[Oto-rhino-laryngologi]
[1 p]
Fråga 41 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
E. Larynxtrauma, med stämbandspares 0%
F. Skrikknutor 94%
42. En patient klagar över att han hör sämre. Vid undersöknng finner du att Weber lateraliseras åt vä
Rinne är positiv hö och vä.
Vilken hörselnedsättning är mest sannolik?
A. Konduktiv hörselnedsättning höger sida 3%
B. Konduktiv hörselnedsättning vänster sida 31%
C. Sensorineuronal hörselnedsättning höger sida 65%
D. Sensorineuronal hörselnedsättning vänster sida 1%
Sidan 19 av 31
[Oto-rhino-laryngologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
4
Infektion 1
43. Kombinera följande patienter med lämpligt antibiotikum.
1
2
3
4
5
6
20-årig man med infekterat kattbett
45-årig kvinna med neuroborrelios
30-årig kvinna med cystit och typ-1 allergi mot penicillin
45-årig man med spondylit
6-årig pojke med svår mykoplasmapneumoni
22-årig kvinna med akut leukemi med sepsis och neutropeni
[1 p]
A
B
C
D
E
F
R
Nitrofurantoin (Furadantin )
R
Doxycyklin (Doxyferm
)
R
Kloxacillin (Ekvacillin )
R
Erytromycin (Ery-Max
)
R
Amoxicillin (Amimox )
R
Imipenem (Tienam
)
Svar: Svar: 1E, 2B, 3A, 4C, 5D, 6F
(För poäng krävs alla rätt)
44. Kombinera följande antibiotika med rätt definition på spektrum/indikation.
R
1
2
cefotaxim (Claforan )
R
)
flukloxacillin (Heracillin
A
B
3
R
ceftazidim (Fortum
)
C
4
R
)
ampicillin (Doktacillin
D
5
R
klindamycin (Dalacin
)
E
[1 p]
Stafylokockpenicillin.
Parenteralt medel med utvidgat gramnegativt aerobt spektrum med effekt även på Pseudomonas aeruginosa.
Effekt på grampositiva aeroba bakterier, inkl. stafylokocker.
Effekt på anaeroba bakterier. Ingen effekt på gramnegativa
aeroba bakterier.
Parenteralt medel mot bl.a. grampositiva aerober, inklusive
stafylokocker men ej mot enterokocker. Även god effekt på
gramnegativa aerober, såsom H. influenzae och de vanligaste
tarmbakterierna.
Effekt på grampositiva aeroba kocker inklusive E. faecalis,
dock inte på stafylokocker. Effekt på Listeria monocytogenes.
Svar: Svar: 1D, 2A, 3B, 4E, 5C
(För poäng krävs alla rätt)
45. Johan, 25 år, har varit på rundresa i Indien i 6 veckor. Han har haft mycket magproblem med omväxlande
lös och hård avföring, illamående, uppkördhet i buken och har gått ner 7 kg i vikt. Han har provat diverse
okända antibiotikakurer utan effekt. Du ordinerar en allmän faecesodling som dock besvaras negativ. Du
misstänker nu en parasitinfektion.
Vilka två parasiter är mest troliga etiologiska agens och bör dessa behandlas – i så fall med vad?
Svar: Svar: Entamoeba histolytica och Giardia intestinalis. Ja, metronidazol (Flagyl)
(För poäng krävs alla rätt)
Sidan 20 av 31
[Infektion 1]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
46. Kombinera nedanstående likvorfynd med troligaste etiologiska agens:
1.
2.
3.
4.
Poly
90
0
150
3000
Mono
350
3
700
500
Sp-glukos
3,7
4,0
0,5
0,3
B-glukos
5,5
6,0
5,5
6,0
[1 p]
Sp-protein
0,8
0,3
1,5
2,3
A. Pneumokocker B. Herpes simplex typ II C. Listeria monocytogenes D. Inget, normal likvor
Svar: Svar: 1B, 2D, 3C, 4A.
(För poäng krävs alla rätt)
47. En 79-årig man med tablettbehandlad diabetes mellitus söker med 2 dygns anamnes på värk till vänster
i pannan och hyperestesi. Idag har tillkommit rodnad med ett flertal blåsor.
[2 p]
(a) Diagnos?
Svar: Svar: Herpes zoster (bältros). 1 poäng
(b) Behandling?
Svar: Svar: Ja, aciklovir. 1 poäng
48. En 30-årig tidigare helt frisk man har semester med familjen i en hyrd sommarstuga mitt ute i skogen.
Han inkommer den 7 augusti med feber kring 38,5◦ , lätt illamående och ganska svår huvudvärk sedan
2-3 dagar. Enligt hustrun har han inkomstdagen haft vissa talsvårigheter och möjligen betett sig lite
konstigt. I status finner du en vaken men somnolent man (RLS 2), svarar enstavigt och inte helt adekvat
på frågor, ej säkert nackstyv, och somatiskt status för övrigt u.a. Lab: Hb 128, CRP 53, vita 8,0. Du
misstänker en CNS-infektion.
[1 p]
Vilka två etiologiska agens är mest sannolika med tanke på anamnes och dina kliniska fynd? OBS
endast de två första rättas
Svar: Svar: Herpes simplex typ I, TBE.
(För poäng krävs alla rätt)
49. I Sverige erbjuds idag alla barn och ungdomar vaccination mot 9 olika smittämnen/sjukdomar enligt det
allmänna vaccinationsprogrammet. Nämn sju av dessa. OBS endast de sju första rättas
Svar: Svar: Difteri, tetanus, pertussis, polio, Hib, pneumkocker, morbilli, rubella, parotit.
Sidan 21 av 31
[Infektion 1]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
(7 rätt, 1 poäng)
50. Du har fått provsvar från faecesundersökning från fyra patienter. Samtliga patienter är friska för övrigt,
afebrila, har 2-4 diarréer/dag men är ej allmänpåverkade och får i sig peroral vätska utan problem. Vilka
provsvar bör föranleda antibiotikabehandling och i så fall vilken behandling vill du förorda?
[1 p]
A: Shigella dysenteriae B: Campylobacter jejunii C: Salmonella typhimurium D: Clostridium difficile
Svar: Svar: A: Ciprofloxacin, B: Ingen, C: Ingen, D: Ingen
(För poäng krävs alla rätt)
51. Gustav, 14 år har insjuknat med misstänkt halsfluss och av allmänläkare fått utskrivet Kåvepenin 1g
x 3. Han har nu tagit penicillin i 6 dagar, men har fortfarande halsont, hög slängande feber upp mot
40◦ och har svårt att äta och dricka pga svalgsmärtorna. Du finner en påverkad pojke med grötigt tal,
kraftiga beläggningar på tonsillerna och förstorade lymfkörtlar på flera lokalisationer.
(a) Vilken diagnos är troligast och vilken mikroorganism är Gustav troligen infekterad med?
Svar: Svar: Mononukleos. EBV
(1 poäng för diagnos + virusnamn)
(b) Nämn tre lab-prover (blodprov) som troligen är patologiska. OBS endast de tre första rättas
Svar: Svar: Monospot, EBV-serologi, leverstatus (ASAT, ALAT), vita (leukocytos, relativ lymfocytos, atypiska lymfocyter i diff)
(För poäng krävs alla rätt)
Sidan 22 av 31
[Infektion 1]
[2 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
5
Infektion 2
52. Ragnar, 78 år, opererades för 2 veckor sedan för coloncancer med hemicolektomi. Han har varit hemma
några dagar och mått lite illa och haft svårt att äta pga buksmärtor. Nu har han fallit ihop på toaletten
och inkommer till akutmottagningen med ambulans. Status: Kallsvettig, blek, somnolent RLS 2-3, uppspänd buk, misstänkt defense, sparsamt med tarmljud. Puls 148, BT 70/50, Sat 89%, andningsfrekvens
32.Temp 39,2◦ .
[2 p]
(a) Vad kallar du det tillstånd du anser Ragnar lider av?
Svar: Svar: Allvarlig (svår) sepsis alt. septisk shock
(1 poäng)
(b) Ange de tre viktigaste medicinska åtgärderna du vill ha insatta omedelbart. OBS endast de tre
första rättas
Svar: Svar: Syrgas, intravenös vätska, antibiotika
(För poäng krävs alla rätt)
53. I utredningen av en 35-årig kvinna från Kina som sökt dig pga långvarig trötthet har du bl a tagit
ett leverstatus: Bil 35, ALP 1,9, GT 1,2, ASAT 4,9, ALAT 5,4 Du vill utesluta att patienten har en
virushepatit och får följande provsvar:
• Anti-HAV IgG pos
• Anti-HAV IgM neg
• HBsAg neg
• HBeAg neg
• Anti-HBsAg pos
• Anti-HBcAg IgG pos
• Anti-HBcAg IgM neg
• HBV-DNA neg
• Anti-HCV pos
• HCV-RNA pos
Beskriv patientens hepatitstatus avseende hepatit A, B och C (akut, kronisk, genomgången och utläkt,
vaccinerad)
Svar: Svar: Hepatit A: Genomgången och utläkt eller vaccinerad, Hepatit B: Genomgången, utläkt,
Hepatit C: Kronisk
(För poäng krävs alla rätt)
Sidan 23 av 31
[Infektion 2]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
54. Inger, 46 år, tidigare frisk, har varit förkyld med halsont och snuva i ca 1 vecka. Insjuknar nu akut
med frossa, diffusa buksmärtor och ett par diarréer och kräkningar. Dessutom andningskorrelerade
hållsmärtor i höger thorax. Inkommer inom ett dygn efter symtomdebut. Status: Påverkat AT, RLS
2. Ej nackstyv. Saturation 91%. Andningsfrekvens 28. Puls 112. BT 120/80. Perkussionsdämpning basalt höger samt misstänkt bronkiellt andningsljud. Buk mjuk, men diffus ömhet under höger arcus.
[2 p]
(a) Troligaste diagnos?
Svar: Svar: Pneumoni (lobär höger underlob) 1 poäng
(b) Patienten läggs in.
Vilken empirisk antibiotikabehandling föreslår du?
Svar: Svar: Bensyl-pc. 1 poäng
55. 13. Familjen Svensson – 2 vuxna och 2 tonårsbarn - har varit på safari i Tanzania i 14 dagar och därefter
solat och badat 1 vecka på Zanzibar. Alla familjemedlemmar har varit lite lösa i magen under senare
halvan av semestern. Före resan fick samtliga på en privat vaccinationsmottagning vaccination mot gula
febern, hepatit A+B, Dukoral samt Klorokinfosfat som malariaprofylax. På flyget hem insjuknar 16-åriga
dottern med svår skakfrossa, huvudvärk och kommer direkt från Kastrup till infektionsmottagningen:
Status: Högfebril, temp 39,8◦ men frossan har försvunnit. Vitala parametrar u.a. frånsett puls 110.
Hudkostym u.a. Ej nackstyv. Lab: Hb 105, vita 2,9, trombocyter 63, CRP 98.
[2 p]
(a) Vilka två viktiga diagnoser måste du i första hand utesluta? OBS endast de två första rättas
Svar: Svar: Malaria (falciparum) och Tyfoidfeber (eller annan invasiv salmonellos)
(1 poäng för båda)
(b) Vilka två olika blodprover ordinerar du akut för att diagnostisera dessa två infektionssjukdomar?
OBS endast de två första rättas
Svar: Svar: Malariautstryk + tjock droppe (ev malaria snabbtest) samt blododling x 2.
(1 poäng för båda)
56. Lasse, 22-årig fotbollsspelare i division 2 har opererats för korsbandsskada. Han fick ingen peroperativ
antibiotikaprofylax. 10 dagar efter hemkomst får han snabbt stegrade smärtor från det opererade knät
och känner sig frusen. Status: Op-såret välläkt, men knät är värmeökat, ömmande och du palperar en
kraftig hydrops. Du gör en artrocentes och får ut 60 ml lättflytande rödaktig ledvätska.
(a) Nämn de tre viktigaste proverna du vill ha analyserade på ledvätskan. OBS endast de tre första
rättas
Svar: Svar: Odling, ledsocker, ledvita. Även direktmikroskopi, laktat ok.
(För poäng krävs alla rätt)
Sidan 24 av 31
[Infektion 2]
[2 p]
Fråga 56 fortsätter. . .
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
(b) Vilken mikrobiologisk etiologi är troligast och vilken empirisk antibiotikabehandling ger du?
Svar: Svar: S.aureus. Kloxacillin.
(1 poäng för 2 rätt.)
Sidan 25 av 31
[Infektion 2]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
6
Reumatologi
57. En 65-årig kvinna med reumatoid artrit sedan ca 5 år med symtom från bl.a händer, fötter och knän
kommer till mottagningen pga under loppet av några timmar successivt ökande värk och svullnad av
vänster underben. Besvären liknar inte de ”vanliga” ledbesvären.
[1 p]
Vilka två differentialdiagnoser måste övervägas avseende hennes nytillkomna symtom? OBS endast de
två första rättas
Svar: Djup ventrombos och rupturerad Bakercysta
(båda diagnoserna måste anges)
58. En 70-årig man med reumatoid artrit söker på vårdcentralen där du arbetar med symtom i form av
stickningar i höger hand, främst radialt, och värk i handledsnivå. Symtomen har debuterat under loppet
av några veckor och är värst på morgonen.
[2 p]
(a) Vilken är den troligaste orsaken till patientens nytillkomna symtom?
Svar: Karpaltunnelsyndrom (1 p)
(b) Vilka är de två lämpligaste behandlingsalternativen för det tillstånd som mannen drabbats av? OBS
endast de två första rättas
Svar: Kortisoninjektion i karpaltunneln eller kirurgisk karpaltunnelklyvning.
(båda alternativen krävs)
59. En 25-årig man söker för tredje gången under loppet av 2 månader pga hosta, snuva och ansiktssmärtor.
Man har tolkat hans symtom som ÖLI med bihåleinflammation men han har inte blivit bättre efter
avslutad andra antibiotikakur. Snarare har besvären tilltagit och snuvan har blivit blodig. Patienten har
också blivit trött och förlorat aptiten.
[1 p]
Vilken sjukdom måste du misstänka?
Svar: Wegeners granulomatos (granulomatos med polyangit) (1p)
60. En kvinna i 50-årsåldern insjuknar med reumatoid artrit. Hon utvecklar under första sjukdomsåret
s.k. reumatiska noduli och har en högaktiv sjukdom med uttalad inflammationsreaktion som svarar
dåligt på antireumatisk behandling. Efter 3 år är sjukdomen fortfarande inte under kontroll och hon
har kvarstående CRP-stegring. Denna patient har ökad risk för extraartikulära komplikationer till sin
reumatoid artrit. Hon har också ökad risk för förtidig död. Inverkan av den inflammatoriska ledsjukdomen
på ett organsystem är huvudorsak till den ökade mortaliteten vid reumatoid artrit.
Sidan 26 av 31
[Reumatologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
Vilket organsystem avses?
Svar: Hjärtkärlsystemet, kardiovaskulära systemet och kärlsystemet är godkända svar, men inte
enbart hjärtat (1p)
61. En 32-årig kvinna som nyligen varit i Spanien söker i september pga ledvärk, trötthet och hudutslag i
ansiktet. SR är 25 mm, CRP 4 mg/l, Hb 120 g/l, Leukocyter 2, 3 × 109 /l, med lymfocyter i underkant.
På urinstickan 3+ för hämaturi (ingen aktuell menstruation).
[1 p]
Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: SLE (1p)
62. En 80-årig kvinna söker med rörelsesmärta och stelhet i skulderparti och höftregion som tilltagit under
loppet av några veckor. Hon känner sig trött, är subfebril och har tappat aptiten. SR är 80 mm.
[1 p]
Vilken diagnos bör du misstänka i första hand?
Svar: Polymyalgia rheumatica (1 p)
63. En 60-årig överläkare med god aptit och smak för fina viner insjuknar efter ett större kalas med en
mycket snabbt påkommande svullnad, rodnad och smärta i en armbåge. Man finner vid undersökning
på akutmottagningen en smärtpåverkad man med en obrukbar höger armbåge som han knappt tillåter
att man undersöker. Den är dock tydligt röd och svullen.
[2 p]
(a) Vilken diagnos bör du misstänka i första hand?
Svar: Gikt (1p)
(b) Nämn två behandlingsalternativ som kan övervägas i det akuta skedet för denna patienten? OBS
endast de två första rättas
(2 alternativ krävs för rätt svar)
Svar: NSAID, colchicin, prednisolon, ia kortisoninjektion
64. En 56-årig kvinna med reumatoid artrit kontrolleras på reumatologmottagningen och behandlas med
methotrexat, salazopyrin och klorokin. Trots denna behandling, som pågått i 6 månader, har hon betydande besvär och är helt sjukskriven. Vid undersökning finner du mer än tio svullna och ömma leder
och vid röntgenundersökning finner du att hon har nytillkomna usurer i flera leder i händer och fötter.
Du överväger att byta behandling.
Sidan 27 av 31
[Reumatologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
Vilken behandling är lämpligast i detta läge?
Svar: TNF-hämmare (1 p)
65. Patienten är en 67-årig kvinna, utan tidigare sjukvårdskontakter på grund av besvär från rörelseapparaten,
som söker på grund av värk i höger knä.
[1 p]
Rangordna nedanstående tillstånd utifrån hur vanliga förklaringar de är till ovanstående situation. Börja
med det vanligaste.
A=Gikt, B=Reumatoid artrit, C=Artros, D=SLE
(helt rätt ordningsföljd krävs)
Svar: C, A, B, D.
66. Vilken undersökning är nödvändig för korrekt diagnos och uteslutande av andra orsaker vid misstanke
om inflammatorisk myopati?
[1 p]
Svar: Muskelbiopsi (1p)
67. Nämn en hudmanifestation som kan drabba patienter med inflammatorisk myopati, och var den brukar
vara lokaliserad! OBS Ange enbart ett alternativ - enbart det första rättas.
[1 p]
Svar: Heliotropt erytem kring ögonen, Gottrons papler på fingrarna, ”V-sign” på halsen, ”Shawl
–sign” på axlarna etc. (1p)
68. En 25-årig man söker på grund av värk i ryggen sedan 6 månader. Han vaknar varje natt av smärta som
strålar ned i skinkorna, och känner sig stel och orörlig på morgnarna. På kvällarna kan han däremot
spela långa och hårda squashmatcher utan problem.
Vilken diagnos är mest sannolik?
Svar: Spondylartrit (1p)
Sidan 28 av 31
[Reumatologi]
[1 p]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
7
Dermatologi
69. 35-årig kvinna som söker då hon sedan fem
månader tillbaka har noterat ett tilltagande utslag
med klåda på armen
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
[2 p]
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
[2 p]
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
[2 p]
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Allergisk kontaktallergi
(b) Hur verifieras diagnosen?
Svar: Epikutantestning
70. 4 12 årig flicka kliande hudförändringar över stora
delar av kroppen
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Atopiskt eksem
(b) Förslag till lokalbehandling?
Svar: Mild/medelstark kortisonkräm
71. En 17-årig man kommer till STI mottagningen med
utslag genitalt. Kliar inte.
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Kondylom
(b) På vårdcentralen, vilken behandling ger du patienten?
Svar: Wartec
Sidan 29 av 31
[Dermatologi]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
72. En 76- årig kvinna söker för kliande utslag sedan någon månad. Klådan är särskilt besvärlig vid
sänggåendet. Har av inremitterande läkare behandlats med mild steroid utan effekt. Patientens make som kommer till mottagningen tillsammans med
patienten börjar nu också få klåda.
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
[2 p]
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
[2 p]
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
[2 p]
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Skabb
(b) Behandling?
Svar: Tenutex
73. 59-årig man med en pigmentfläck som de senaste 4
månaderna har växt och ändrat färg .
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Malignt melanom
(b) Lämplig behandling?
Svar: Excision för PAD
74. Kvinna i 23-årsåldern som sedan några veckor har
utvecklat en lättblödande hudförändring i ansiktet.
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Granuloma pyogenicum = g. telangiectaticum
(b) Lämplig behandling?
Svar: Excision
Sidan 30 av 31
[Dermatologi]
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
75. En 68-årig kvinna söker på vårdcentralen i samband med tidningsartikel om ”Melanoma Monday” , då hon är orolig för en mörkpigmenterat
hudförändring.
Färgbild borttagen här av sekretessskäl
(a) Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Seborroisk keratos
(b) Behandling?
Svar: Ingen. Ev. kyrretage eller frysbehandling
Sidan 31 av 31
[2 p]
Färgbilder till frågor
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
22
27a
23
27c
24
27d
24
29b
Färgbilder till frågor
34
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
Färgbilder till Hudfrågor
Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012
Bilderna utelämnade i den web- publicerade versionen
O B S ! — — — Å t e r l ä m n a s
Download