Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
15402
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Handläggning av TIA-patienter
Giltigt fr o m
2017-05-15
Version
5
Innehållsansvarig: Claes Gustafsson, Överläkare, Läkare (clagu1)
Godkänd av: Görel Nergelius, Chefläkare, Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (gorne1)
Denna rutin gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Syfte
Säkra omhändertagandet av patienter med misstänkt eller verifierad TIA.
Ansvar
Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.
Arbetsbeskrivning
Nedanstående rutin bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård och de regionala
riktlinjerna för akut utredning och behandling av TIA samt skyndsam karotiskirurgi vid symtomgivande
karotisstenos.
Högrisk-TIA är de med ett ABCD2-score på 4 eller mer, (se nedan under akutmottagning). Risken för
stroke för dessa är 4-8 ggr högre inom 2 dagar än vid ABCD2-score 0-3.
Definition
TIA definieras som akut påkomna inom max 24 timmar övergående neurologiska bortfallssymtom av
misstänkt vaskulär genes. 85% av symtomen varar kortare än 15 min.
Symtom från den främre cirkulationen kan vara:

Plötslig förlamning i ansiktshalva med snedhet i munnen.

Plötslig förlamning i ena sidans arm o/e ben.

Plötslig känselnedsättning och domning inom ena sidans kropps- o/e ansiktshalva.

Plötslig synnedsättning i ena synfältet för båda ögonen, hemianopsi.

Plötslig svårighet att tala och förstå, dysfasi.

Plötslig synstörning/synnedsättning på det ena ögat, amaurosis fugax.
Symtom från den bakre cirkulationen hjärnstam, lillhjärna kan vara:

Bilaterala motoriska/sensoriska symtom.

Cerebellär dystaxi.

Nystagmus, horisontell sidoväxlande (grovvågig vid blick åt ena hållet, finvågig åt det andra),
vertikal nystagmus.

Dysfagi.

Kranialnervssymtom, perifer facialispares, dubbelseende, tungdeviation etc.

Icke rotatorisk yrsel (i sällsynta fall rotatorisk yrsel ofta associerad med illamående,
kräkningar och ibland även med andra symtom från bakre cirkulationen som ataxi eller
dubbelseende.
Många symtom kan inte ensamma tolkas som TIA. Ex på dessa är yrsel, svimning, förvirring,
dropattacker, dubbelseende eller sväljningssvårigheter.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
15402
Giltigt fr.o.m
2017-05-15
Version
5
RUTIN
Handläggning av TIA-patienter
Differentialdiagnoser:
Epilepsi, (särskilt om patienten kommer in med flera episoder av likadana ”TIA” symtom) expansiva
processer, toxisk el metabolisk påverkan som hypo-hyperglykemi, elektrolytstörning, läkemedel, svåra
infektioner, svåra hjärtarytmier, migrän med aura, transitorisk global amnesi, lokala ögonsjukdomar
som retinal migrän, glaukom, perifer pares diskbråck, MS (m.fl. neurologiska sjukdomar).
Vårdnivå
Patienter med misstänkt TIA inom senaste 7 dagarna skall utredas inneliggande. Vid längre anamnes
kan man överväga poliklinisk utredning. För äldre multisjuka patienter i särskilt boende bedöms
medicinsk vinst med inläggning i relation till patientens allmänna tillstånd.
På akutmottagningen

METTS triagering. Informera patienten om att omedelbart berätta om nya symtom kommer.

Anamnes, status,

Ange ABCD2-score (Ålder: 1p = >60år, Blodtryck: 1p = >140/90 , Klinik: 1p = talsvårigheter
utan svaghet, 2p = svaghet i ena sidan kan vara med andra symtom, Symtomduration: 1p =
symtom 10-59 min, 2p = symtom > 60 min, 0p = symtom < 10 min. Diabetes: 1p = diabetes
känd el nyupptäckt, 0p = ingen diabetes, max 7 poäng.

EKG, p-glukos.

Remiss DT hjärna (ansvarsnummer Östra S 15060 strokeenheten, Sahlgrenska 64960
Mölndal 14760). Akut. Ange ABCD2-score. Gäller ej vid amaurosis fugax där DT hjärna ej
behöver utföras.

Gärna remiss halskärlsdoppler på de med misstänkt karotis -TIA senaste 7 dagarna.
På avdelningen

Lab: blod-, el-, leverstatus, PK, APT-tid, CRP, SR, p-glukos (HbA1c om diabetes), lipider.
Vilo-EKG dag 1 + v.b. Längd, vikt.

Kompletterande anamnes, status.

DT hjärna akut om ej beställt från akutmottagningen. Gäller ej vid amaurosis fugax där DT
hjärna ej behöver utföras.

MR kan användas för komplettering vid osäkerhet om symtom från främre el bakre
cirkulationen ffa vid längre symtomduration

Halskärlsdoppler skall utföras så snart som möjligt (skriv remiss direkt) på alla
operabla patienter med symtom från främre cirkulationen som samtycker till ev.
operation. Om beslut då om halskärlsdoppler överförs patienten till avd 135 för doppler.
Undersökningen bör ske inom 24 tim från inkomst.
Helger kontaktas om pat. på Mölndal eller Östra neurologbakjour så snart som möjligt
(doppler kan enbart ske mellan 11-15) vid misstanke om karotis TIA. Om beslut då om
halskärlsdoppler överförs patienten till avd 135 för inskrivning där och dopplerundersökning.
Vid stenos kvarstannar patienten på avd. 135 för vidare utredning. Om ingen signifikant
stenos föreligger återtransporteras pat. till Östra eller Mölndal.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
15402
Giltigt fr.o.m
2017-05-15
Version
5
RUTIN
Handläggning av TIA-patienter

Vid karotisstenos se handläggning nedan!

MR-angiografi kan utföras där dopplerfynden inte är entydiga för komplettering.

NIHSS x 8 första dygnet på alla. Därefter nytt ställningstagande av ansvarig läkare. Får pat.
nya symtom skall omedelbart läkare kontaktas för ställningstagande till ev. trombolys eller
annan åtgärd.

Puls, blodtryck x 4 första dygnet. Därefter x 2 eller enligt annan läkarordination.

Telemetri under 24 timmar. Holter EKG övervägs om inte tillgång finns till telemetri.

UCG kan utföras på äldre patienter med misstänkt bakomliggande hjärtsjukdom där utfallet
kan påverka behandlingen.

TEE utföres på alla yngre patienter patienter utan kardiovaskulära riskfaktorer.
Frågeställning: PFO eller annan kardiell embolikälla.

Sjukgymnast- och arbetsterapeutbedömning bör utföras på alla.

Logopedbedömning utföres vb.
Behandling
Allmän
 Sekundär profylax påbörjas snarast efter DT hjärna med laddningsdos T Trombyl 75mg, 4 st
följt av T Trombyl 75mgx1 samt K Persantin Depot 200mg 1 tn med dosökning till 1x2 efter
några dagar.
Alternativ behandling är T Klopidogrel 75mg x 1.
Vid anamnes på eller under vårdtiden nyupptäckt förmaksflimmer skall peroral
antikoagulantiabehandling påbörjas om inte kontraindikation föreligger.
Simvastatin/Atorvastatin behandling insättes på samtliga första kvällen oavsett lipidnivå.
Omprövas efter svar på lipiderna. Behandla alla med total kolesterol > 4,5 o/e LDL > 2,5 eller
tecken på atheroskleros oavsett lipidnivå.

Blodtrycksbehandling med på sikt mål BT < 140/90 och vid diabetes o/e njursjukdom <
130/80.

Vid rökning skall pat. informeras om effekterna av rökning och under vårdtiden erbjudas
nikotinplåster.

Vid övervikt genomgång av kostvanor.

Genomgång av fysisk aktivitet. Vid behov FaR.
Vid karotisstenos

Om doppler halskärl visar en symtomgivande signifikant karotisstenos (≥70% enl ECST)
kontaktas omedelbart karotisansvarig neurolog på Sahlgrenska, vardagar genom remiss
karotisteam på fax 7412963 alternativt neurologbakjour via vx jourtid. I samråd med denna/e
beslutas om vidare utredning:
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
15402
Giltigt fr.o.m
2017-05-15
Version
5
RUTIN
Handläggning av TIA-patienter
Operationsindikationer
 Patient vill opereras.

Symtomgivande karotisstenos 80-99% om operation kan ske inom 6 månader från
symtomdebut.

Symtomgivande karotisstenos 70-79% om operation kan ske inom 2-3 veckor från
symtomdebut.
Kontraindikationer
 Patientens förväntade överlevnad är lägre än c:a 2 år.

Samtidig somatisk sjukdom som medför oacceptabel operationsrisk.

Måttlig- stor hjärninfarkt (>3-3,5cm)
Vårdtid
TIA patient skall vårdas inneliggande fram till att värdering av riskfaktorer, DT och halskärlsdoppler är
utförd. Ev. UCG el TEE kan ske halvakut polikliniskt.
Utskrivning

Recept på nyinsatta mediciner för minst 3 månader.

Sjukskrivning?

FaR utfärdas i första hand av sjukgymnast och i andra hand av annan legitimerad personal.
Kopia på FaR med epikris till PAL.

Om rökare, hänvisning till rökavvänjningsmottagning.

Bilkörning bedöms individuellt. Vid uttalade symtom körförbud upp till 1 mån med omprövning
i samband med återbesök. Se rutin-körkort.

Dykförbud

Uppföljning kan ske med antingen sjuksköterskebesök efter en månad och läkarbesök efter
tre månader eller läkarbesök efter en månad.
Uppföljning och utvärdering
Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning och utvärdering. Avvikelser hanteras enligt SU:s riktlinjer
för MedControl Pro
Granskare/Arbetsgrupp
Delprocessgrupp TIA, Stroke/TIA-processen, Claes Gustafsson processansvarig Stroke/TIA
processen. Verksamhetschef Åsa Lundgren Nilsson, Maria Taube Telemo och Maria Taranger.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards