Studiedag Lpp Arbetslag 7 (Mobina, Helena, Martin och Flora) Del 2

advertisement
Studiedag Lpp
Arbetslag 7
(Mobina, Helena, Martin och Flora)
Del 2:
Uppdrag:
Arbete arbetslagsvis
a) Koppla upp en dator mot en Smartboard, visa era Lpp (som ligger på Arken från
förmiddagens arbete), berätta kort hur ni tänkt.
b) Klipp och klistra!
Klipp in förmågorna från era Lpp i mallen nedan.
c) Diskussion:
1. Vilka tränade förmågor är gemensamma i de olika ämnena i olika årskurser?
…
2. Är vissa förmågor viktigare än andra? Varför?
Ja vissa förmågor är viktigare än andra, som tex, att kunna läsa, förstå och tolka en uppgift,
(läsförståelse)detta är viktigt inom flera ämnen. Att kunna läsa en text, förstå texten för att
utifrån egen tolkning utföra arbetet.
d) Att gå vidare
1. Hur ska ni i arbetslaget arbeta vidare med Lpp? Konkret planering:
Hur? Utifrån våra diskussioner och synpunkter, ta hänsyn till förändringar för att LPPn ska vara
tydlig samt användas som ett redskap inte endast som ett dokument.
När? Detta ska arbetas vidare på arbetslagsmöten när en ny LPP görs, för att få synpunkter från
arbetslaget ev. stöta och blöta.
Vilka grupperingar? Vad behöver ni för hjälp för att komma vidare? ??? Ej hunnit diskutera
2. Hur kan det gemensamma arbetet med Lpp vara ett stöd för dig som pedagog i ditt
planeringsarbete?
3. Hur kan vi ta tillvara varje pedagogs arbete med Lpp för att säkerställa att vi följer Lgr-11 och
genomför vårt pedagogiska uppdrag? (Minnesanteckning)
Studiedag Lpp:
Minnesanteckningar från studiedagen:
Del 1
Uppgift b) Centrala förmågor i detta avsnitt, varför?
Del 2
Uppgift a2) Är vissa förmågor viktigare än andra? Varför?)
d)1.
2.
SV
Förmågor
Åk 7
SO
NO
MA
formulera
och lösa
problem med
hjälp av
matematik
samt värdera
strategier och
metoder
använda och
analysera
matematiska
begrepp och
samband
mellan
begrepp
välja och
använda
lämpliga
matematiska
metoder för
att göra
beräkningar
och lösa
rutinuppgifter
föra och följa
matematiska
resonemang
och
EN
BL
HKK
SL
ID
TE
MSPR
ML
MU
Åk 8
Formulera sig
och
kommunicera
i tal och skrift
Urskilja
språkliga
strukturer
och följa
språkliga
normer
Anpassa
språket efter
olika syften,
mottagare
och
sammanhang
Eleverna ska
analysera
kristendomen
samt olika
tolkningar och
bruk inom
denna.
Analysera hur
kristendomen
påverkar och
påverkas av
förhållanden
och skeenden i
samhället
Reflektera över
livsfrågor och
sin egen och
andras
identitet
Resonera och
argumentera
kring moraliska
frågeställningar
och
värderingar
utifrån etiska
begrepp och
modeller och,
Söka
information
om
kristendomen
och värdera
källornas
relevans och
trovärdighet.
Åk 9
Download