05_kvinnojouren_ansokan_verksamhetsstöd_tjskr

advertisement
Tjänsteskrivelse
1 (2)
2008-09-11
Dnr SÄN 2008/43
Social- och äldrenämnden
Ansökan om verksamhetsstöd till Kvinnojouren i Nacka och
Värmdö för 2008
Förslag till beslut
Social- och äldrenämnden beviljar Kvinnojouren i Nacka Värmdö ett verksamhetsbidrag för
år 2008 med fyra kronor per invånare och avslår ansökan om en höjning av beloppet med
ytterligare 1 kr. Beloppet uppgår till 340 000 kr vilket motsvarat en ökning 3,3 %.
Ärende
Nacka/Värmdö Kvinnojour har inkommit med en ansökan till Social- och äldrenämnden om
ett verksamhetsbidrag med 5 kronor per kommuninvånare. En höjning med 1 krona från
bidragsår 2007. Kvinnojourens motivering till den begärda höjningen är att lokalerna har
stora underhållsbehov. Kvinnojouren hyr tre lokaler, var av två från Nacka kommuns
fastighetskontor. Fastighetskontorets hyra är 963 kronor per kvadratmeter, vilket innebär en
årshyra på 402 000 kronor. Enligt fastighetskontoret står det i hyreskontraktet att det är
Kvinnojouren som ska stå för det inre underhållet av lokalerna.
Nacka/Värmdö Kvinnojour ansökte även i år om bidrag med 5 kronor per invånare ifrån
Värmdö kommun. Värmdö kommun beviljade ansökan med 129 000 kronor för år 2008.
Värmdö har ett fastpris som inte är relaterat till antalet invånare.
Kvinnojouren i Nacka/Värmdö är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.
Föreningen började sin verksamhet 1995. Föreningen har under året haft ca 70 medlemmar
var ca 15 medlemmar har arbetat som volontärer i Kvinnojourens verksamhet. Volontärerna
bemannar jouren måndagar och onsdagar kl. 18.00 – 21.00. De ansvarar också för
föreningens jourtelefon under årets alla helger. Kvinnojourens representationskostnad som
är 30 000 kronor går till att bjuda volontärerna och anställd personal på en årligen teater eller
middag som tack för sitt stora engagemang. Kvinnojouren erbjuder skyddat boende,
krisbearbetning, råd och stöd samt kontakter med socialtjänst, polis, skola, advokater och
sjukvård. Sedan några år tillbaka har de en deltidsanställd som hjälper kvinnorna att hitta ett
nytt boende.
Planering och utveckling inom socialtjänsten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
Granitvägen 15
131 81 Nacka
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 81 92
070-431 81 92
08-718 75 55
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
Nacka kommun
2 (2)
Kvinnojouren startade en barnverksamhet 2005. De har idag en kvinna anställd på 75 %,
som ansvarar för barnverksamheten. Barnen som bor på Kvinnojouren samt barn boende i
Nacka erbjuds stödsamtal och krissamtal utifrån sina behov. Barnverksamheten utvecklar
metoder för att hjälpa barn som har bevittnat våld bearbeta sina upplevelser. Barnen som bor
på Kvinnojouren går kvar i sina hemskolor.
Nacka/Värmdö Kvinnojouren ansökte 2006 hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att
under två års tid utveckla barnverksamheten och erbjuda samtalsstöd till kvinnor.
Socialnämnden beslutade att stödja verksamheten ekonomiskt.
Kommunerna Nacka och Värmdö ansökte 2007 om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för
att fortsätta vidareutveckling av Kvinnojourens barnverksamhet och deras samtalsgrupper
för kvinnor som har eller har haft en relation där våld och hot förekommer. Kvinnor från
Nacka/Värmdö, som inte haft skyddsbehov, har vid t.ex. skilsmässor och vårdnadstvister
erhållit stöd genom Kvinnojouren.
Misshandlade kvinnor med barn som får skyddat boende saknar oftast ett socialt nätverk.
Kvinnojouren stödjer och hjälper kvinnor som utsatts för våld och är ett viktigt komplement
till det stöd socialtjänsten kan erbjuda.
Tillgång till Kvinnojouren gör att alternativa kostnader blir lägre både för de kvinnor som
har egen försörjning och de som får ekonomiskt bistånd av socialtjänsten. Flertalet av
kvinnorna har inte ekonomi att klara ett boende på Hotelljouren eller liknande, utan att
erhålla ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.
Under år 2007 har Kvinnojourens verksamhet bedrivits av anställd personal – en heltidsanställd verksamhetsledare och en 75 % anställd förskollärare. Därutöver har konsulttjänster
i varierande grad nyttjats. Kvinnojouren köper konsulttjänsterna för bland annat krissamtal
och stöd för kvinnor i olika situationer t ex advokat kontakt och polisförhör. De köper även
konsulttjänster för handledning av personal, lokalvård, reparationer, datakonsult och stöd vid
anskaffning av bostäder för boende kvinnor.
Kvinnojouren finansierar sin verksamhet via hyresintäkter från 11 olika
kommuner/kommundelar. De har erhållit verksamhetsstöd från Nacka och Värmdö
kommun. Dygnskostnaden för boendet har höjts och beläggningen har varit hög vilket har
gett goda intäkter under verksamhetsåret. År 2007 visar att den ekonomiska situationen är
stabil.
För 2008 har Nacka/Värmdö Kvinnojouren, ansökt om 5 kr/invånare totalt 421 500 kronor.
Bedömningen är att Kvinnojouren utför ett mycket värdefullt arbete för personer som utsatts
för våld i nära relationer. Kvinnojourens arbete kan bedrivas med en ersättning om 4 kronor
per invånare eftersom befolkningsökningen medför att det blir en nettoökning motsvarande
3,3 % mot föregående år.
Annica Blomsten
IFO chef
Bilagor:
Ansökan
Verksamhetsberättelsen
Budget 2007
Carina Kennard
planerare och utvecklare
Download