Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande

advertisement
Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling
för
Henkelstorps förskola.
Hofterup 2014-02-07
Vision för vår förskola
Inget barn utsätts för kränkande behandling eller diskriminering p.g.a etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Alla barn är
vårt gemensamma ansvar.
Alla visar respekt för varandra, alla känner sig trygga och tar avstånd och agerar från våld hot
och/eller kränkande behandling.
Vi vill att alla barn skall känna leklust och få utlopp för vetgirighet under sin vistelse hos oss.
Att få leka på lika villkor, skratta, gråta att vara någons kompis i en trygg miljö.
Mål
Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och barn, mellan
personal och barn och mellan personal och föräldrar. Lagen syftar till att värna och främja
allas lika värde, förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder samt annan kränkande behandling.
Tendenser till kränkningar och eller trakasserier skall aktivt bekämpas i enlighet med FN;s
barnkonvention och vår reviderade läroplan, lpfö98, samt lagen om likabehandling och
skollagen.
Alla som arbetar i förskolan skall:
 Visa respekt för den enskilda individen, barn-barn, vuxna-barn, vuxna-vuxna och i det
vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
 Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper.
 Aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma.
 Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från vuxna i
förskolan.
Kartläggning och nulägesanalys
Riskplatser inomhus där kränkning och diskriminering kan förekomma
Barnens åsikter/ enkät
Riskplatser utomhus där kränkning och diskriminering kan förekomma.
Barnens åsikter/ enkät
Handlingsplan: personal rör sig runt på hela området
Varje avdelning har en kompissymbol.Vi vill att symbolen är en naturlig
del i vår vardag, där barnen själva tillsammans med personalen kan prata om hur
man bör vara mot varandra.
Förebyggande arbete
Vi som pedagoger är viktiga förebilder.
Vi synliggör varje enskildas barns utveckling genom:







Dagliga samtal
Utvecklingssamtal
Barnobservationer
Barnintervjuer
Barnpärm
Fotodokumentation
Uppföljning och utvärdering
I våra pedagogiska samtal finns en möjlighet till att lyfta diskussioner kring
personalens förhållningssätt i förhållande till lagstiftningen.
Allas lika värde genomsyras också genom t.ex. litteratur, teater, rollspel, musik och skapande
verksamhet.
Metoder för att undvika kränkning










Vi visar stark tro på barnets möjligheter.
Vi behandlar barn och varandra som vi själva vill bli behandlade.
Vi pratar med varandra inte om varandra.
Vi tror att alla barn har en stark drivkraft att göra gott.
Vi uppmuntrar positivt beteende hos barnen.
Vid problem reflekterar vi tillsammans och visar att det finns många lösningar på
problemet.
Vi lär barnen ta konsekvenser av det som händer.
Vi gör barnen delaktiga i verksamheten och problemlösningen.
Vi upprättar gemensamma regler tillsammans med barnen.
Dagliga observationer görs kring barnens välmående.
Kränkning barn-barn:
Upptäckande personal ingriper direkt genom att:
Steg 1. Fokusera på att det kränkta barnet omedelbart skall känna sig tryggt.
Arbetslaget diskuterar den aktuella situationen med berörda som uppstått samt
kartlägga hur den har uppstått.
Steg 2. Vid allvarlig incident såsom allvarligt våld eller allvarlig psykisk kränkning eller om man anser att det är systematisk kränkning tar barnansvarig direktkontakt med föräldrar samt förskolechef samma dag.
Vi bestämmer tid för ett möte där vi tillsammans gör upp gemensamma åtgärder.
Anteckningar sker kontinuerligt så att allt kan följas upp.
Uppföljningssamtal(så många som krävs) och utvärdering sker tillsammans med barn,
föräldrar, arbetslag och förskolechef.
Vid behov kontaktas även förskoleteamet.
Kränkning vuxen-barn:
Om vi ser att någon vuxen (personal eller förälder) gör fel skall vi säga ifrån.
Lyssna in situationen.
Berätta om det olämpliga
Ta den vuxne åt sidan och fråga hur den tänkte.
Gemensamt komma fram till en lösning.
Incidentrapport skrivs.
Anmälan till polis, sociala myndigheter eller arbetsmiljöverket sker om händelsen
enligt lagens definition innehåller en kriminell handling.
Anmälan görs av förskolechefen.
Långsiktiga åtgärder, uppföljning/utvärdering
Det förebyggande arbetet ligger till grund för att få ett gott klimat på förskolan.
På avdelningsmöten ses rutinerna över för åtgärder vid alla former av kränkningar
Åtgärdsprogram blir en naturlig del att hjälpa och stötta de barn som behöver utveckla sin
sociala kompetens.
Samtal när kränkningar ej upphör (förskolechef, föräldrar, förskoleteamet och berörd
avdelningspersonal).
Kontakt tas med sociala myndigheter när hemmet behöver ytterligare stöd.
Kvalitetssäkring
Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling förankras hos all personal.
Personal och ledning håller sig ajour med forskning, undersökningar och metoder inom
området.
I arbetslagen sker regelbundna diskussioner. Observationer och kartläggningar i
barngruppen ligger till grund för dessa diskussioner. I vår årliga kvalitetsrapport skall
likabehandlingsplanen utvärderas och revideras.
I början av varje läsår skall ny likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling arbetats
fram.
Delaktighet och ansvar
Pedagogerna går igenom planen vid varje termin.
Representanter från personalgruppen konsulteras i arbetet med planen och granskar planen.
På första föräldramötet på hösten informeras föräldrarna om planen. Föräldrarna har ansvar att
ta del av den information som ges på föräldramötet om handlingsplanen.
Uppföljning och utvärdering.
Avdelningspersonalen gör kontinuerligt uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.
Förskolechef, alternativt personal från förskoleteamet kan delta
Kontinuerlig avstämning görs med berörda barn och föräldrar.
Arbetet kan utgå ifrån följande frågor:
Beskrivning:
Vad är målet?
Vilka åtgärder har satts in?
Vad har genomförts hittills?
Hur har det gått? Resultat så långt?
Analys:
Varför blev det som det blev?
Var det något som inte fungerade?
Värdering:
Ska insatserna fortsätta?
Stämmer det vi gjort med handlingsprogrammet?
Reflektion:
Ska insatserna kompletteras eller förändras?
Vilka slutsatser kan vi dra?
Vilka lärdomar har vi fått?
Aktion/Handlande:
Vem gör vad och när?
Framtagande av planen.
Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling har utarbetats i rektorsgruppen för
förskolor i Kävlinge kommun.
Varje förskola tar fram sin egen plan anpassad efter sin verksamhet.
Bilaga 1:
Utredningsdokument för …………………..förskola.
Utredningsdokument gällande misstanke om kränkande behandling.
Berört barn:_______________________________________________________
Datum och
händelse:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
Samtal:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___
Genomfört av:________________________________________________________
Information till föräldrar kontaktade av:____________________________________
Eventuell
kommentar:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________
Åtgärder:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________Uppföljning datum och
ansvarig:_________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards