Psykiatriverktyg 14

advertisement
Långsiktighet, samordning och
helhetssyn
 SKL:s långsiktiga
gemensamma
handlingsplan Psykisk
hälsa 2012-2016
 Regeringens PRIO-plan
psykisk ohälsa 2012-2016
2014-02-18
Samordning för Psykisk
(o)hälsa
1
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013
Grundkrav och prestationer
 Digital inmatningsfunktion för grundkrav och prestationsmål
2014
 Resultat 2013
http://prestationer.psykiskhalsa.skl.se/
 Grundkrav 2, barn och unga
 SAGA-mallen; ett Wordpresstema och skrivet i en öppen källkod,
som kommuner, län och landsting kan välja om de vill använda
för att presentera sin information för
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014
Grundkrav och prestationer
 Prestationsmål 1 & 2 Barn och unga
 De landsting som rapporterar till den nationella databasen
Väntetider i vården, enligt en nationellt överenskommen metod
för kvalitetssäkrad redovisning, med en svarsfrekvens som
motsvarar 95 procent inom de båda delområden som anges
nedan, får ta del av medel.
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014
Grundkrav och prestationer
 Prestationsmål 1 för personer med omfattande eller
komplicerad psykiatrisk problematik
 100 miljoner kronor fördelas till de landsting som dels har
registrerat minst 60 procent av patienterna (ny- och återbesök) i
relevant psykiatriskt kvalitetsregister
 Sammanställning över registreringsstatistik
 www.psykiatriregister.se/
Registreringar, totalt alla register
80000
70 537
70000
60000
47 946
50000
40000
50 541
39 988
30000
Ny
Uppf
Avslut
Bortf
20000
10000
0
2003
2014-02-18
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Samordning för Psykisk (o)hälsa
2010
2011
5
2012
2013
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014
Grundkrav och prestationer
 Inventering i kommunerna och nationell
sammanställning
 Det finns sedan tidigare en nationell
sammanställningsfunktion, ett verktyg, för kommuners
inventering av insatser riktade till personer med psykisk
funktionsnedsättning och deras behov.
Innehållet i överenskommelsen för 2014
1.
2.
Grundkrav:
Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen
Webbaserad information till barn och unga
Utvecklingsmedel till SKL
Prestationsbaserad
ersättning barn och unga
Prestationsbaserad
ersättning personer med
omfattande behov
Prestationsmål A 1-2
Förstärkt vårdgaranti:
Lt: 80+100 mkr
Prestationsmål B 1
Kvalitetsregister:
Lt: 100 mkr
Prestationsmål A 3-4
Rapportering av SIP:ar:
K: 100 mkr
Lt: 50 mkr
Prestationsmål B 2
Minska behovet av
tvångsåtgärder:
Lt: 50 mkr
Lt: 280+100=380 mkr
K: 100+150=250 mkr
Tot: 630 mkr
2014-02-18
Prestationsmål B 3
Inventeringar:
mkr
SamordningK:
för150
Psykisk
(o)hälsa
Barn och unga
Psynken: 33,5 mkr
Självskadeprojektet: ca 10 mkr
Personer med omfattande
behov
Utveckling av heldygnsvården,
integrerade arbetsformer,
inventeringar: ca 10,5 mkr
Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr
Övrigt
Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr
Samordningskansliet: 1,5 mkr
Prestationsmedel: 630,0 mkr
Utvecklingsmedel: 62,5 mkr
Tot: 692,5 mkr
7
2 miljoner barn
2-5%
behöver omfattande insatser
20-30 %
behöver särskilt stöd
i skolan, av första linjens
hälso- och sjukvård, socialtjänst
Alla behöver en bra skola,
bra föräldrar och uppväxtvillkor
Specialiserad nivå
Första linjen nivå
Generell nivå
Specialiserade
Tidiga insatser
Förebyggande
Generella insatser
(till alla)
Kommun
BUP
Ungdomsverksamhet
Fritidsgårdar
Elevhälsa
Primärvård
SiS
Tandvård
Socialtjänst
MHV
Öppenförskola
Ungdomsmott
BVC
Vuxenpsykiatri
HVB
Polis
Skola
Frivilligorganisationer
www.skl.se/psynk
Mera skyddsfaktorer
mindre riskfaktorer
Förstalinje med bra
bedömningsfunktion
Specialiserade insatser
Första linjens insatser
Tidiga insatser
Riktigt bra och effektiva
samlade insatser när det behövs
Riskgrupper
Hälsofränjande
Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!
Kultur
Fritid
Hälso- och sjukvård
Arbete
Socialtjänst
Förskola – skola
Familj – Vänner- Samhälle
www.skl.se/psynk
Utvecklingsarbeten
 En nationell elevhälsodatabas med möjlighet att aggregera och
analysera data från skolsköterskornas hälsosamtal på nationell
nivå. Placeras tillsammans med väntetidsdatabasen.
Kommunerna använder valfritt system.
Nationell nivå – avidentifierad data
men med historik
Landsting
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Utvecklingsarbeten
 DigiLys - ett redskap för
analys av den pedagogiska
verksamheten och hur den
lyckas med elevernas
kunskapsutveckling. Med
hjälp av färgkartorna blir det
tydligt om eleverna utvecklar
sig i den takt de ska och om
undervisningen och skolan
tillgodoser elevernas behov.
Skolfam
 Film till barn:
http://www.kineodev.se/skolfam/Barn/story.html
Skolfam
 Webbutbildning
http://www.kineodev.se/skolfam/Skolfamteam/story.html
Utvecklingsarbeten
 En webbaserad utbildning om samordnad individuell plan (SIP).
http://www.skl.se/psynk/webbutbildning/sip-utbildning
Behov: ett verktyg för SIP
Utreds just nu
Första linjen - mäta
 www.sdqwebb.se
Filmade seminarier i webb-tv arkiv
Digital checklista för politiker
Pyramidverktyg som ger en grafisk
bild av verksamheter
Simuleringsprogram för tidiga
insatser/sociala investeringar
Psynk – psykisk hälsa barn och unga
Filmade seminarier i
webb-tv arkiv
Digital checklista för
politiker
Pyramidverktyg som
ger en grafisk bild av
verksamheter och är
filtreringsbart
Simuleringsprogram för
tidiga
insatser/sociala
investeringar
Plattform för nätbaserad
behandling
 Projektledare: Anette Cederberg
Stöd och behandling på nätet
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått i
uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga pågående
aktiviteter inom psykisk eHälsa samt föreslå lämpliga
satsningar inom området för 2013 och 2014.
Till plattformen
 BUP-divisionen, Stockholms Läns Landsting
 Hemuppgiften - Stöd och träning på mobiltelefon
Metodutvecklingsprojekt för ökad compliance med fokus på den
egna träningen.
 C-GAS - Webbutbildning för behandlare.
Webbaserad utbildning och träningssimulator av CGASskattning för behandlare inom barn-och ungdomspsykiatri.
 BIP - Internetförmedlad KBT för barn.
 Interaktiva tjänster (SLL + Hi)
 Hur interaktiva e-tjänster kan användas för att stödja personer
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
 Inera/UMO
Internetbaserade information för stöd och behandling till unga
 Ungdomar.se
Internetbaserade former för stöd och behandling för unga +
attitydförändring:
http://ungdomar.se/article/psynligt-ska-krossa-foerdomar-ompsykisk-ohaelsa
 Akademiska Uppsala, IMR-app
 iPad-applikation för för behandlare som använder IMR, Illness
Management and Recovery-modellen (ett psykosocialt program
för att främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom).
 Akademiska + BUP Uppsala
 Internetbaserad vård och service bland annat med hjälp av
hemsidor, appar och Quickr
 My Compass
 Översättning av webbaserat, modulbaserat, interaktivt
självhjälpsprogram med mobilpåminnelser. Programmet är
gjort för personer över 18 år och tar 6-8 veckor att genomföra.
 Screeningprogram för stress hos unga.
Till plattformen
Download