Månadssammanställning

advertisement
Månadssammanställning
63 Regionservice
Sammanfattning
Ekonomi
Ackumulerat utfall är -13,7 Mkr vilket är en avvikelse mot budget motsvarande -25,6 Mkr. Beräknad prognos är -14,8 Mkr (mars -27,5)
vilket är en avvikelse mot budget motsvarande 61,8 Mkr.
Medarbetare
Antalet medarbetare har ökat jämfört med april-16 beroende på införandet av servicevärdar samt verksamhetsövergångar.
Ekonomi
Resultatutveckling (mkr)
Resultat per område
Ekonomi (mkr) motpart 1-3
Totalt resultat
jan - apr
Helår 2017
Helår
Utfall Budget diff.
Budget Prognos Bud.avvik
-13,7
11,8
-25,6
47,0
-14,8
-61,8
Resultat (mkr) motpart 1-4
Division FM
Division Kund
HK
Utfall Budget
-20,3
9,5
2,6
-0,2
4,0
2,5
diff.
Budget Prognos Bud.avvik
-29,8
37,9
-25,9
-63,8
2,8
0,0
1,5
1,5
1,5
9,1
9,6
0,5
Resultaträkning (mkr)
Resultatavvikelsen mot budget motsvarande 25,6 Mkr består till största delen av underskott inom Lokalvård (-16,8 Mkr) samt Måltider (-9,3 Mkr). Jämfört med förra
året har externa kostnader för Lokalvården ökat med 2,5 Mkr och med 5,5 Mkr för Måltider. Av kostnaden för Måltider utgör 3 Mkr ökade kostnader för inköp av
livsmedel. För att dämpa kostnadsutvecklingen inom Måltider pågår arbete med att se över måltidsstandard, svinn mm. För GSF HR är resultatet lägre jämfört med
budget, beroende till största delen på att intäkterna för rekrytering är lägre samt att införandet av förmånsportalen har blivit fördröjt vilket medför att
personalkostnaderna är högre än budget. Den lägre intäkten inom GSF HR balanseras av en högre intäkt inom Skåneteknik där investerings- och
energioptimeringsprojekt kommit i gång tidigare jämfört med förra året. Parkeringsintäkterna är högre än budgeterat och lämnar ett överskott på 3 Mkr per april.
Den ackumulerade bruttokostnaden per april 2017 är 52,7 Mkr högre än motsvarande period 2016, vilket motsvarar en ökning med 9,1%. De största förklaringsposterna
till detta är att Servicevärdarna infördes successivt under 2016 (+ 17 Mkr per april), efterfrågan på Skånetekniks tjänster har varit högre i början av året 2017 (+ 15 Mkr)
och kostnaderna inom Måltider har ökat (+ 5,5 Mkr). Övriga förklaringsposter är ökning av införandet av logistikkoncept under 2016, dubbelbemanning bevakning samt
uppstart av RPC (Rättspsykiatriskt centrum, Trelleborg).
1704 Regionservice månadsrapport
1 av 2
Prognos
Prognosen beräknas bli -14,8 Mkr vilket är 61,8 Mkr lägre jämfört med budget.
Det är en förbättring med 12,7 Mkr jämfört med prognosen som lämnades i mars.
Den urspunliga prognosen (-79,5 Mkr) som lämnades i januari bestod av 53,8 Mkr
ej godkända kostnadsökningar i samband med budgetarbetet 2017, kostnader
motsvarande 14,2 Mkr som uppstått under senare delen av 2016 och en
bedömning att 11,5 Mkr av resultatkravet ej skulle nås. I samband med arbetet
med budget i balans, generell kostnadsrestriktivitet och ej tillsatta vakanta tjänster
har den ursprungliga prognosen förbättras motsvarande 17,7 Mkr.
Åtgärder för ekonomi i balans
Handlingsplan för att nå en ekonomi i balans redovisades vid servicenämndens
sammanträde 2017-04-20. Åtgärdsplaner är framtagna där man har identifierat fem
fokusområden; interna jämförelser, lokalvård, måltider, HR-direktiv samt generella
besparingar. Inom respektive område pågår ett arbete med att identifiera möjlig
besparingspotential samt att ta fram verkställandeplaner. Återrapportering sker till
nämnden och regiondirektören månatligen i samband med den löpande
månadsrapporteringen. Målsättningen är en kostnadsreduktion motsvarande 55 Mkr
under 2017 i förhållande till den prognos som lämnades i mars.
Medarbetare samt inhyrd personal
Antal anställda utveckling per månad
Obs! 2016 inkluderar Division AM och Stora Bygg som nu tillhör Regionfastigheter
Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro
AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid.
Personal huvudgrupp
Sjuk dgr
Avvikelse
Använd AOH
Avvikelse
1701-03 1601-03
#
%
1701-03 1601-03
#
%
Ledning / Administration
453,4
413,5
39,8
9,6%
4,82
4,82
0,00
0,0%
Undersköterska / Skötare
0,7
5,6
-5,0
-88,2% 0,00
2,86
-2,86
-100,0%
Övrig personal
1 290,6
1 031,3
259,2 25,1%
7,59
8,43
-0,84
-10,0%
Övrig Vård / Rehab / Social 0,6
0,4
0,2
61,5%
3,00
0,00
3,00
na
Summa
1 745,2
1 450,8
294,3
20,3%
6,87
7,11
-0,25
Använd AOH
Anställd
Sjuk
TjLedigLön
TjLedigEjlön
Komp
Sem
MerÖtid
TimLön
Använd
Avvikelse volymer (jmf förg. år)
#
%
308,3
19,1%
-19,5
15,2%
0,2
-3,0%
-30,7
38,0%
-0,3
6,5%
-16,9
20,3%
-2,5
-10,0%
55,7
48,8%
294,3
20,3%
-3,45%
Ökningen av antalet anställda mellan åren beror främst på verksamhetsövergångar i Lund och Trelleborg, införande av servicevärdar inom SUS Malmö samt öppnandet
av RPC i Trelleborg. Observera att diagramet över antalet anställda är inklusive Division AM och Division Stora bygg för 2016. Övriga tabeller är exklusive Division AM
och Division Stora bygg för 2016.
Anställda AOH visar en ökning med 9,7 från februari till mars. Använda AOH har ökat med 30,6 AOH. Den ökningen beror på att Regionservice under mars månad har
haft mindre frånvaro beräknat i AOH, dvs högre resursutnyttjande. I mars månad har mindre timavlönade och mertid/övertid använts. Ökningen har framförallt skett
inom servicemedarbetarna i Lund där man har höjt sysselsättningsgraden för de med deltidssysselsättningsgrad, med upp till heltid. Inom lokalvården har man dels
tillsatt vakanser och vikariat för att täcka frånvaro, dels tillsatt med anledning av ökat antal smittstädningar. Vad gäller sjukfrånvaron har den minskat jämfört med
föregående år, dock ser man en tillfälligt liten ökning av korttidssjukfrånvaron.
1704 Regionservice månadsrapport
2 av 2
Download