Ansvar - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
15510
Dokumentserie
Giltigt fr o m
2017-01-19
RUTIN
Läkemedelshantering på Operation 1 barn
Version
3
Innehållsansvarig: Kersti Arnelid, Anestesisjuksköt, Operation 1 barn (kerar4)
Godkänd av: Eira Stokland, Verksamhetschef, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Radiologi Fysiologi (eirst)
Denna rutin gäller för: Operation 1 barn
Revideringar i denna version
Denna rutin ersätter ett tidigare PM.
Syfte
Kvalitetssäkring av läkemedelshanteringen på Operation 1 barn.
Arbetsbeskrivning
Läkemedelshanteringen på Operation 1 barn sker i enlighet med Rutin-Läkemedelshantering SU
samt Läkemedelshantering VGR och våra lokala föreskrifter som detta dokument beskriver.
Dokumenten finns på nätet samt i pappersformat i pärmen läkemedelshantering som förvaras i
läkemedelsrummet på Operation 1 barn.
Läkemedelsansvarig sjuksköterska samt dennes ersättare














Rekvisition av läkemedel.
Kontroll av leverans från apoteket. Denna uppgift sköts ofta av tjänstgörande sjuksköterska,
beroende av tidpunkten för leverans från apoteket.
Registrering av hemkommen narkotika. Denna uppgift sköts ofta av tjänstgörande
sjuksköterska, beroende på tidpunkten för leverans från apoteket
Se till att läkemedelsförrådet hålls i god ordning.
Kontroll av läkemedels hållbarhet görs två gånger per vecka i samband med
läkemedelsbeställning.
Kontroll och registrering av kylskåpstemperatur görs dagligen.
Kontroll och registrering av temperatur i läkemedelsrum görs en gång/vecka.
Vidta åtgärder föranledda av indragningsskrivelser och meddelanden från apoteket.
Se till att bassortimentet hålls aktuellt.
Vara kontaktperson gentemot apoteket.
Medverka i kvalitetsrevision.
Medverka vid uppdatering av skriftliga instruktioner gällande läkemedel.
Att efter genomgången Svevacutbildning administrera samt registrera vaccinationer.
Sektionsledare anestesi ansvarar för kontroll av nycklar till läkemedelsförrådet.
Ordination
Ordination av läkemedel görs av narkosläkare i samband med den preoperativa bedömningen och
dokumenteras skriftligt i anestesijournal.
Administrering av ordinerat läkemedel görs självständigt av anestesisjuksköterska eller anestesiläkare
enligt rutin i Barium: Anestesimedel till barn. Dosering sker i viktsenheter och baseras på patientens
vikt och ingreppets art.
Läkemedel för injektion används alltid ospädda förutom till patienter som väger under 1kg. Vid
spädning av läkemedel för injektion görs detta alltid i förhållandet 1:10. och i samråd med ansvarig
narkosläkare.
Läkemedel för infusion späds enligt de spädningsföreskrifter som finns i Bariums medicinska
styrdokument.
Rekvisition
Ansvaret för läkemedelsrekvisition, se organisation och ansvar.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
15510
Giltigt fr.o.m
2017-01-19
Version
3
RUTIN
Läkemedelshantering på Operation 1 barn
Avdelningens läkemedel beställs via Hamlet från sjukhusapoteket VGR av sjuksköterskor med
behörighet.
Följesedlar förvaras i pärmar i läkemedelsrummet.
Förvaring
Läkemedelsskåp: Läkemedlen är indelade enligt ATC-ordning.
Läkemedelsskåp: För förvaring av blodersättningsmedel samt Mannitol.
Gasskåp: Här förvaras narkosgaser för inhalation. Skåpet är försett med utsug.
Kylskåp: Här förvars läkemedel som kräver kylförvaring max +8 grader C.
Olåst skåp: Förvaring utvärtes salvor/krämer/gel samt läkemedelsklassade preparat som Xylocaingel
och Visipaque.
Narkosbord: Finns på varje operationssal samt på UVA.
Uthusvagnar: Finns två stycken. En finns placerad på CT-lab den andra på ett av
förberedelserummen.
Brandfarliga vätskor förvaras i plåtskåp i ett av sköljrummen.
Vätskevagnar: Finns tre stycken. Två av vätskevagnarna förvaras i beredningsrummet, den tredje
finns i tvätthallen. På läkemedelsvagnarna förvaras läkemedelsklassade preparat som: Tribonat,
Plegisol och Sodium Bicarbonate 8,4 %.
Akutställ:
Det finns tio akutställ. Ett på varje operationssal, två i kylskåpet, ett i medicinskåpet på MR och ett i
varje uthusvagn.
Innehållsförteckning:
Adrenalin, Atracurium, Atropin, Bricanyl, Calcium glukonat, Celocurin, Fenylefrin, Furix, Glukos 30 %,
Midazolam, Natriumklorid, Neostigmin, Nexodal, Robinul, Solu-Cortef, Stesolid, Teofyllamin, Xylocard
Akut (larm) väskor: Finns två stycken. Dessa iordningställs dagligen av anestesisjuksköterska som
är placerad på UVA. Väskorna förvaras i läkemedelsrummet. Innehållsförteckning finns i båda
väskorna.
I väskorna finns följande läkemedel:
Adrenalin, Alfentanyl, Atracurium, Atropin, Celocurin, Fentanyl, Ketanest, Midazolam, Natriumklorid,
Propofol, Pentocur, Sterilt vatten,
Nycklar till läkemedelsförråd:
Hämtas dagligen ut ur nyckelskåp av tjänstgörande sjuksköterskor. Med nyckel öppnas följande
förråd: Kylskåp, gasskåp, uthusvagnar, läkemedelsvagn på UVA, narkosbord på salar samt MR:s
läkemedelsskåp.
Inventering av medicinskåpsnycklar görs av sektionsledare på anestesi.
Med ID-kort och personlig kod öppnas läkemedelsskåpet.
På jourtid öppnas läkemedelsskåpet med ID-kort utan kod.
På grund av personella resurser lånas nyckel och ID-kort tillfälligt ut till undersköterskor på jourtid.
Narkotikaklassade läkemedel
Narkotikaklassade preparat registreras vid ankomst från RGL i läkemedelsförrådets
förbrukningsjournal. Härifrån skrivs narkotikaklassade läkemedel in i de förbrukningsjournaler som
finns i narkosborden på operationssalarna. Varje ampull som förbrukas registreras med datum,
patientens namn samt den anestesisköterska/läkare som står för uttaget.
Större ampuller kan fördelas till flera patienter. Ampullen skrivs då ut till respektive sal, dras upp i
spruta som proppas, märks med tid, datum och signatur.
Förrådet av narkotikaklassade läkemedel kontrolleras dagligen av UVA-placerad narkossköterska.
Narkotikaklassade läkemedel som förvaras i narkosborden kontrollräknas och dokumenteras dagligen
av salsplacerad narkossköterska.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
15510
Giltigt fr.o.m
2017-01-19
Version
3
RUTIN
Läkemedelshantering på Operation 1 barn
Övergripande kontroll av registrering och förbrukning görs regelbundet av anestesisköterska med
ansvar för narkotikakontroll eller dennes ersättare. Sedan den 4/1 2010 registreras kontrollen i ett för
avdelningen utarbetat kontrollsystem där avvikelser tydliggörs.
Medicinska gaser
Syrgasflaskor på Operation 1 barn förvaras i läkemedelsrummet. Narkosundersköterska kontaktar
vaktmästare när dessa behöver bytas ut (< 50 Bar). För rutiner och utbildning vad gäller
reservförsörjning av medicinsk gas ansvarar narkossjuksköterska med medicinsk tekniskt uppdrag.
I läkemedelsrummet förvaras även gasflaskor med Argon samt medicinsk koldioxid.
Operationssjuksköterska med medicinskt tekniskt uppdrag eller dennes ersättare, ansvarar för utbyte
och kontroll av dessa.
Kasserade läkemedel
Kontrolläkemedel: Kassation av utgångna kontrolläkemedel signeras och kontrasigneras.
Öppnade men inte förbrukade ampuller kasseras utan vidare åtgärd.
Övriga läkemedel: Kasseras i kärl märkt Läkemedelsavfall.
Överlämnande/Administrering
Iordningställande och överräckande: Iordningställande av läkemedel till flera patienter samtidigt
görs i begränsad omfattning. Varje läkemedelsspruta märks med förtryckta läkemedelsetiketter som
dateras och signeras.
Vid överlämnande av läkemedel är den som iordningsställt och signerat sprutan ansvarig för att rätt
läkemedel finns i sprutan.
Den som administrerar läkemedel, som iordningställts av annan person med formell kompetens,
ansvarar för kontrollen av sprutmärkningen.
Läkemedel för användning till flera patienter kasseras om de tagits in och öppnats på operationssal.
Oöppnade ampuller och flaskor återförs till läkemedelsförrådet. Vid iordningställande av läkemedel till
flera patienter samtidigt görs detta i läkemedelsrummet.
Handräckning: Undersköterska får biträda operationssjuksköterska/kirurg vid uppdragning av
läkemedel som måste ske under sterila former. Kirurgen har då det fulla ansvaret för att rätt
läkemedel och rätt dos administreras. Dos kan vid behov diskuteras med ansvarig narkosläkare.
Operationssjuksköterskan ansvarar för dokumentation av given dos.
Ansvar
Ansvaret för läkemedelshantering är fördelat enligt följande:
Verksamhetschef
Ansvarar för att delegera uppdrag till namngivna personer inom verksamheten.
Kontrollerar och följer upp att arbetsuppgifterna sköts på ett patientsäkert sätt enligt verksamhetetens
målsättning.
Sektionschef
Ansvarar för att ändamålsenliga läkemedel för avdelningen väljs ut.
Ansvarar för uppföljning av läkemedelskostnader.
Ansvarar för att gällande författningar och lokala instruktioner följs.
I övrigt hänvisas till Uppdragsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare.
Vårdenhetschef
Ansvarar för att fungerande rutiner enligt allmänna författningar om läkemedelshantering är kända
och tillämpas.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
15510
Giltigt fr.o.m
2017-01-19
Version
3
RUTIN
Läkemedelshantering på Operation 1 barn
Ansvarar för att personalen fortlöpande får information och utbildning gällande läkemedelshantering.
Uppföljning, utvärdering och revision
VC ansvarar för innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga
orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Angela Hanson, Sektionschef, Operation 1 barn
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards