Lokal instruktion för läkemedelshantering

advertisement
NLL
Lokal instruktion för
läkemedelshantering
[Ange dokumentets underrubrik]
Namn
[Välj datum]
Beskriv detaljerat under de punkter som är relevant för din enhet. Grunden är de länsövergripande rutiner som finns i Handbok för läkemedelshantering. Endast det som
lokalt måste specificeras för att arbetssättet ska vara säkert ur arbetsmiljö- och/eller
patient-säkerhetssynpunkt samt om något på er enhet avviker från det som står i
Handbok för läkemedelshantering, behöver finnas med i denna lokala rutin.
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 1 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
1 INNEHÅLL
2
3
Ledningssystem/Ansvar........................................................................................................................................3
2.1
Ansvar..................................................................................................................................................................3
2.2
Behöriga beställare av läkemedel inkl rollfördelning beställningsportalen ..........................3
2.3
Behöriga till läkemedelsrum ......................................................................................................................3
2.4
Ansvarig för kontroll av akutvagn ...........................................................................................................3
2.5
Signaturlista för sjuksköterskor ...............................................................................................................3
2.6
Medicinska gaser.............................................................................................................................................3
2.7
Delegering ..........................................................................................................................................................4
2.8
Apotekets ansvar ............................................................................................................................................4
2.9
Samtliga sjuksköterskor ..............................................................................................................................4
2.10
Kvalitetsgranskning .......................................................................................................................................4
2.11
Avvikelser ..........................................................................................................................................................4
Ordination ...................................................................................................................................................................4
3.1
Hur ordinationer ges och vilka ordinationshandlingar som används ......................................4
3.2
Generella direktiv ...........................................................................................................................................5
3.3
Behandlingsschema .......................................................................................................................................5
3.4
Spädningsschema ...........................................................................................................................................5
3.5
Vaccination ........................................................................................................................................................5
3.6
Förteckning över läkemedel som kan ordineras i mängd versam substans per
läkemedelsdos (ex insulin som ordineras i E) ..................................................................................................5
4
3.7
Ordination av Insulin ....................................................................................................................................5
3.8
Ordination av Waran .....................................................................................................................................6
Inskrivning och utskrivning på vårdenheten................................................................................................6
4.1
Datadriftstopp ..................................................................................................................................................6
4.2
Patientens medhavda/egna läkemedel .................................................................................................6
4.3
Överflyttning till annan klinik/Sjukhus .................................................................................................6
1
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
5
6
7
8
Sida 2 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
Läkemedelssortiment och Rekvisition ............................................................................................................7
5.1
Sortiment............................................................................................................................................................7
5.2
Beställning av basläkemedel/Skötsel av Läkemedelsförråd, SaLF ............................................7
5.3
Beställning av läkemedel utanför bassortimentet ............................................................................7
5.4
Bunkern ..............................................................................................................................................................8
5.5
Vätskevagn ........................................................................................................................................................8
Förvaring .....................................................................................................................................................................8
6.1
Skötsel av läkemedelsförråd ......................................................................................................................8
6.2
Förteckningar över läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrummet .............................8
6.3
Patientens egna läkemedel .........................................................................................................................9
6.4
Medicinska gaser.............................................................................................................................................9
6.5
Läkemedelsvagnar .........................................................................................................................................9
6.6
Vätskevagn ........................................................................................................................................................9
6.7
Läkemedelsavfall ............................................................................................................................................9
6.8
Returer till apoteket, Indragning, reklamation ..................................................................................9
6.9
Narkotika......................................................................................................................................................... 10
Iordningställande .................................................................................................................................................. 10
7.1
Rutiner för iordningställande ................................................................................................................. 10
7.2
Rutin för tillredning av läkemedel med toxiskeffekt .................................................................... 10
7.3
Förutsättningar för byte av ordinerat läkemedel utan föregående läkarkontakt ............ 11
7.4
Bruten hanteringskedja ............................................................................................................................ 11
Administrering/överlämnande ....................................................................................................................... 11
8.1
Administrering.............................................................................................................................................. 11
8.2
Läkemedel i sond ......................................................................................................................................... 11
8.3
Biverkningar .................................................................................................................................................. 11
2
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 3 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
2 LEDNINGSSYSTEM/ANSVAR
Se Handbok för läkemedelshantering kap 2-3.
2.1 ANSVAR
Nedanstående namngivna personer har tilldelats och mottagit det ansvar som finns
beskrivet under flik 2.
E NHETSCHEF :
L ÄKEMEDELSANSVARIG LÄKARE :
L ÄKEMEDELSANSVARIG SJUKSKÖTERSKA :
NARKOTIKAANSVARIG SJUKSKÖTERSKA :
G ASANSVARIG SJUKSKÖTERSKA :
Se flik 3 för uppgifter om nedanstående 2.2-2.4
2.2 BEHÖRIGA BESTÄLLARE AV LÄKEMEDEL INKL ROLLFÖRDELNING
BESTÄLLNINGSPORTALEN
2.3 BEHÖRIGA TILL LÄKEMEDELSRUM
Ex Samtliga sjuksköterskor på avdelningen/mottagningen har behörighet till läkemedelsrum och
läkemedelsvagnar. alt namnge.
2.4 ANSVARIG FÖR KONTROLL AV AKUTVAGN
2.5 SIGNATURLISTA FÖR SJUKSKÖTERSKOR
Finns i läkemedelsrummet i/på …….. och ska fyllas i av samtliga sjuksköterskor inkl.
nyanställda och vikarier. Kopia finns i pärm för läkemedelshantering under flik 4.
2.6 MEDICINSKA GASER
Räknas som läkemedel och hanteras som sådana. Lokal rutin utifrån mall i den länsövergripande
gashandboken, se flik 5.
3
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 4 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
2.7 DELEGERING
Skriv här om/hur delegering används på er enhet inkl var underskrivna delegeringar
förvaras. (ej aktuellt inom slutenvården)
2.8 APOTEKETS ANSVAR
Eftersom vi köper tjänsten Skötsel av Läkemedelsförråd sköter sjukhusapotekets personal
beställning och uppackning av läkemedel i bassortimentet. Vi får leveranser X ggr per vecka (ev
veckodag/ar). Vid extra åtgång av något läkemedel från bassortimentet måste apoteket
kontaktas så att läkemedlet fylls på. Apoteket sköter även hållbarhetskontroll av bassortimentet
samt initierar årlig revision av bassortimentet. Mottagande samt uppackning av narkotika och
införsel i narkotikajournal gör vi dock själva (kommer med grön apoteksback). Vår kontaktperson
på apoteket är:
2.9 SAMTLIGA SJUKSKÖTERSKOR
Har ett eget ansvar att ta del av ”Handbok för läkemedelshantering” som är grunden för
läkemedelshanteringen inom NLL.
2.10 KVALITETSGRANSKNING
Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen sker via en elektronisk checklista som
läkemedelshanteringsgruppen skickar ut en gång per år. Vår kontaktperson i
läkemedelshanteringsgruppen är:
Protokollet samt åtgärdsplan förvaras under flik 6.
2.11 AVVIKELSER
Avvikelser registreras i synergi. Ange avvikelseansvarig och rutin för dokumentation och
uppföljning på er enhet. Ex. Dessa analyseras av enhetschef tillsammans med
avdelningspersonalen. Relevanta åtgärder sätts in för att förebygga uppkomst av nya avvikelser.
3 ORDINATION
Se Handbok för läkemedelshantering kap 4.
3.1 HUR ORDINATIONER GES OCH VILKA ORDINATIONSHANDLINGAR SOM ANVÄNDS
Ex1 Ordinationer skrivs i LM/LMB, Waranlista, blodsockerlista, OP-journal, cytodos samt muntligt
av ansvarig läkare.
Ex2 Ordination ges i cytodos, muntligt, enligt behandlingsschema (Vaccination hur?) osv
4
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 5 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
Ex1 Ordinationer dokumenteras och signeras av ansvarig läkare i LMB. Muntliga ordinationer
dokumenteras och signeras i LMB i efterhand eller i rapportfunktionen i VD7 av ansvarig
sjuksköterska och skall kontrasigneras av ansvarig läkare.
Ex2 Kommentar till ordinationer görs som läkemedelsnotat i patientjournalen under sökord
”Kommentar Läkemedel” (kommLM), val klm01 ”Läkemedelsnotat (LM/LMB)”
3.2 GENERELLA DIREKTIV
Fastställt, aktuellt dokument för ordination enligt generella direktiv, se flik 7, finns även
tillgängligt för sjuksköterskorna på/i …………………. i läkemedelsrummet.
3.3 BEHANDLINGSSCHEMA
Behandlingsschema för………… finns i/på ………………
3.4 SPÄDNINGSSCHEMA
Spädningsschema anges i ordinationsmallar i LMB. För …………………finns spädningsschema även
i pappersform i läkemedelsrummet i/på………..
3.5 VACCINATION
Ex 1 Vaccin ska ordineras i LMB och signeras i VD7 samt dokumenteras med batchnummer i
Svevac.
Se Inera http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Svevac/
Ex2 Vaccinationer ordineras av ansvarig läkare, och dokumenteras i ………..samt i Svevac av
ansvarig sjuksköterska på mottagningen.
Se Inera http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Svevac/
3.6 FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDEL SOM KAN ORDINERAS I MÄNGD VERSAM SUBSTANS
PER LÄKEMEDELSDOS (EX INSULIN SOM ORDINERAS I E)
3.7 ORDINATION AV INSULIN
Insulin skrivs in i läkemedelsbehandling (LMB) som övriga läkemedel. På ordinationsanvisning
står det att ordinationen sker enligt separat blodsockerlista. I läkemedelslistan i LMB läggs
insulinet upp och i rutan Kortdos skrivs x(antalet doser patienten skall ha) ex x2, i rutan Enhet
skrivs E. Dosändringar skrivs på separat blodsockerlista och signeras där och i
administreringslistan (VD7)
5
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 6 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
3.8 ORDINATION AV WARAN
Patient som redan behandlas med Tablett Waran: Waranlista dras ut från Journalia och
ordinationerna skrivs på listan. I läkemedelsbehandling i LMB läggs T.Waran upp och i rutan
Kortdos skrivs x1, i rutan Enhet skrivs st. Ändra administrationsklockslag i tidsaxeln så att
patienten får sitt Waran på kvällen. På ordinationsanvisning står att ordinationen sker enligt
separat Waranlista. Sjuksköterskan läser ordinationen på Waranlistan och signerar i
administreringslistan (VD7). Antalet tabletter skrivs in i Givet på signeringslistan och signeras.
Patient som ska påbörja behandling med Tablett. Waran: Förtryckt Waranlista märks med
patientetikett och ordinationerna skrivs på denna lista. För övrigt samma förfarande som ovan.
När patienten blir utskriven tar utskrivande läkare/sjuksköterska ner Waranlistan till Waransjuksköterskan på medicinmottagningen.
4 INSKRIVNING OCH UTSKRIVNING PÅ VÅRDENHETEN
Se Handbok för läkemedelshantering kap 5.
I viss mån har ”lokala” rutiner utarbetats för användningen av de obligatoriska sökorden
kommLM, klm01 Läkemedelsnotat, klm03 Läkemedelsgenomgång samt klm04
Läkemedelsberättelse – ta reda på vad som gäller på din enhet. Kopia av rutinen
förvaras under flik 8.
4.1 DATADRIFTSTOPP
Läkemedelslista från lmb ska skrivas ut och förvaras i patientpärm inför ev datadriftstopp. Se
separat rutin under flik 9.
4.2 PATIENTENS MEDHAVDA/EGNA LÄKEMEDEL
Beskriv förvaring, användning och dokumentation. T ex Generellt ska patientens egna medhavda
läkemedel inte användas. Om patienten har med sig läkemedel ska dessa låsas in i patientens
skåp/alt avsedd, avskild plats i läkemedelsrummet. Bedömer man att patienten själv kan hantera
sina läkemedel ska det framgå skriftligen i journalen. Vanliga undantag då vi använder
patienternas egna läkemedel är ögondroppar och inhalatorer samt om vi ej kan få tag i läkemedlet
inom rimlig tid.
4.3 ÖVERFLYTTNING TILL ANNAN KLINIK/SJUKHUS
6
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 7 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
Vid överflyttning till annan klinik/annat sjukhus ska läkemedelslista från lmb skrivas ut och de
läkemedel som är givna innan transport ska även signeras på pappersläkemedelslistan och
skickas med patienten.
5 LÄKEMEDELSSORTIMENT OCH REKVISITION
Se Handbok för läkemedelshantering kap 6-7.
5.1 SORTIMENT
Utskrivet fastställt bassortiment samt ev beredskapslager finns under flik 10. Aktuellt sortiment
finns även elektroniskt som mallar i Beställningsportalen.
5.2 BESTÄLLNING AV BASLÄKEMEDEL/SKÖTSEL AV LÄKEMEDELSFÖRRÅD, SALF
Alt 1 Eftersom vi köper tjänsten Skötsel av Läkemedelsförråd sköter sjukhuspotekets personal
beställning och uppackning av läkemedel i bassortimentet. Vi får leveranser X ggr per vecka (ev
veckodag/ar). Vid extra åtgång av något läkemedel från bassortimentet måste apoteket
kontaktas så att läkemedlet fylls på.
Alt 2 Sjuksköterskor på XX-mottagningen rekvirerar basläkemedel via Beställningsportalen XX
vid behov samt regelbunden genomgång varje …dag.
5.3 BESTÄLLNING AV LÄKEMEDEL UTANFÖR BASSORTIMENTET
Beställning av sällanläkemedel sker endast om det inte finns att tillgå i ”Bunkern” = gemensamt
rum för sällanläkemedel på Sunderby sjukhus, eller annan avdelnings bassortiment.
Beställning/attest/inleverans av läkemedel sker via e-handel i Beställningsportalen. Om
inte apoteket har läkemedlet i lager och vi behöver det inom en snar framtid bör de
kontaktas för att vi ska få information om när det finns tillgängligt (ledtid=0 betyder
lagervara på sjukhusapoteket Sunderbyn).
Extemporetillverkade läkemedel t ex cytostatika, TPN och ej standardiserade
blandningar i smärtpumpar beställs via cytodose alt blankett Cytostatikabeställning
respektive blankett läkemedelsrekvisition, se länk i beställningsportalen eller handbok
för läkemedelshantering.
I nödfall (datadriftstopp, fel i beställningsportalen mm) rekvireras läkemedel enligt
reservrutin, se Handbok för läkemedelshantering kapitel 7. Ett antal utskrivna
7
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 8 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
pappersrekvisitioner ska alltid finnas utskrivna inför ev datadriftstopp - förvaras under
flik 11.
Sjukhusapoteket levererar läkemedel tillhörande basen i grå låda som packas upp av
apotekspersonal. Läkemedel och narkotika beställda utöver basen levereras i grön låda.
Mottagande och kvittens av läkemedelsleveranser sker enligt Handbok för
läkemedelshantering kap 7. Om inte inleverans görs i samband med uppackning av
varorna, bocka av på rekvisitionen och ange datum för leverans. Följesedel sätts sedan
in i avsedd pärm. Dessa gås igenom varje ange veckodag och inleveranser görs.
5.4 BUNKERN
Sällanläkemedelsförråd/Bunkern finns på plan 2, rum. SITHS kort med personlig kod gäller för
behörighet till förrådet. För lån från andra enheter, se Handbok för läkemedelshantering 7.7.
Rekvisition från serviceförråd – gäller endast PÄS, KX, KA.
5.5 VÄTSKEVAGN
Bytes enligt fastställt schema. Om ökat behov, ta kontakt med driftsentreprenör/transport. Vår
vagn byts varje …dag.
6 FÖRVARING
Se Handbok för läkemedelshantering kap 9.
6.1 SKÖTSEL AV LÄKEMEDELSFÖRRÅD
Samtliga sjuksköterskor/alt. nattsköterskor ansvarar för:
- att temperaturkontroll av kylskåp/läkemedelsrum utförs och dokumenteras.
- att läkemedelsrummet/läkemedelsskåpet är städat och rent.
- att påfyllning av läkemedelstillbehör (som t.ex. sprutor, infusionsaggregat mm) görs
vid behov.
Skötsel av förråd görs enligt rutin i handbok för läkemedelshantering och dokumenteras
på avsedd blankett, flik 12.
6.2 FÖRTECKNINGAR ÖVER LÄKEMEDEL SOM FÖRVARAS UTANFÖR LÄKEMEDELSRUMMET
Se flik 13.
8
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 9 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
Läkemedel för………..förvaras i/på ……………..i ……….. Förteckning över läkemedel som
förvaras i ……………..finns i/på ……………. Efter att läkemedel används från
………….kontrolleras innehållet av tjänstgörande sjuksköterska.
Förteckning över läkemedel som förvaras i akut ……………..finns i/på ……………. Efter att
läkemedel används från akut………….kontrolleras innehållet av tjänstgörande
sjuksköterska.
6.3 PATIENTENS EGNA LÄKEMEDEL
Om patienten har egna läkemedel med sig förvaras dessa i låst läkemedels………
(alternativt på avsedd, avskild plats/skåp/låda i läkemedelsrummet).
6.4 MEDICINSKA GASER
Gasflaskor förvaras i …………….Efter användning kontrolleras kvarvarande innehåll av
berörd personal och fylls på av Bravida tel ….. Medicinska gaser förvaras i …
6.5 LÄKEMEDELSVAGNAR
Läkemedelsvagnar ska vara låsta och förvaras på/i…………….
OBS! Viktigt att inte fylla på med så många tabletter åt gången pga risk för onödig
kassation.
6.6 VÄTSKEVAGN
Vätskevagnen förvaras i så att inte obehöriga kommer åt dem till exempel i läkemedelsrum.
6.7 LÄKEMEDELSAVFALL
Se rutin via länken Avfall och miljö i kap 9 Handbok för läkemedelshantering höger spalt.
Direktlänk till rutin: Vårdens farliga avfall
Vi förvarar vårt stora kassationskärl i sköljrummet. Observera att de små kassationskärlen med
tabletter och flytande läkemedelsavfall i läkemedelsrummet töms i denna då den börjar bli full
så den direkt kan lockas och skickas iväg för vidare transport.
6.8 RETURER TILL APOTEKET, INDRAGNING, REKLAMATION
Vid alla typer av returer till apoteket – fyll i blankett flik 14. Indragningar av läkemedel åtgärdas
enligt meddelande från apoteket och sparas sedan i pärmen under flik 15.
9
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 10 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
6.9 NARKOTIKA
Se Handbok för läkemedelshantering kap 10, inkl bilaga 7 och 8
Hantering och lån mellan avdelningar för narkotiska preparat ska ske enligt Handbok
för läkemedelshantering kap 10. Använd bilaga 7 för Inventering och kontroll samt
bilaga 8 vid avvikelser i narkotikasaldot. Vi inventerar och kontrollerar narkotikasaldot
1 gång i månaden/Den första fredagen varje månad.
Förteckning över narkotiska läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrummet, se flik
13.
Observera att all narkotika, både inom och utanför bassortimentet, kommer i gröna
apoteksbackar som vi själva tar emot, packar upp och för in i förbrukningsjournalen.
7 IORDNINGSTÄLLANDE
Se Handbok för läkemedelshantering kap 11.
7.1 RUTINER FÖR IORDNINGSTÄLLANDE
(ex. dosett, medicinmugg, direktiv märkning)
Ex 1 Tabletter för varje dostillfälle delas i medicinmugg vid läkemedelsvagnen utanför
patientens sal. Medicinmuggen skall märkas med patientidentitet, datum och klockslag.
Ex 2 Tabletter delas i medicinmugg från kl 20.00 medicinen till och med kl 14.00 medicinen
följande dag. Medicinmuggen ska vara märkt med patientidentitet, datum och klockslag.
Delning och krossning av tabletter eller tömning av kapslar kan innebära stora risker
och bör därför undvikas. Se särskilt dokument: ”Sväljes hela” där denna information
framgår. Dokumentet hittar du på www.apoteket.se som dessutom förvaras i plastficka
på läkemedelsvagnarna.
7.2 RUTIN FÖR TILLREDNING AV LÄKEMEDEL MED TOXISKEFFEKT
Vid tillredning av antibiotika på avdelningen bör slutet system användas i den mån det
går.
10
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 11 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
För mer information om tillredning av läkemedel med toxisk effekt se Handbok för
läkemedelshantering - bilaga 11 ”Praktisk hantering av läkemedel med risk för toxisk
effekt – gäller inte hantering av cytostatika.”
Se även Handbok för läkemedelshantering bilaga 5 - ”Tillredning och hantering av sterila
läkemedel vid sjukvårdsinrättning.”
7.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYTE AV ORDINERAT LÄKEMEDEL UTAN FÖREGÅENDE
LÄKARKONTAKT
Om ordinerat läkemedel inte finns att tillgå kan annat läkemedel användas förutsatt att
det är utbytbart enligt Läkemedelsverkets utbyteslista, se www.lakemedelsverket.se.
Byte av läkemedel får inte ske om läkare uttryckligen angett att patienten måste ha ett
speciellt läkemedel, vilket anges i LMB i ordinationsanvisningen.
Läkemedel som inte finns upptagna i Läkemedelsverkets utbyteslista, men som
innehåller samma verksamma substans får inte bytas ut utan godkännande från läkare.
7.4 BRUTEN HANTERINGSKEDJA
Normalt ska den som iordningsställt ett läkemedel också administrera det. Hos oss kan
det vara aktuellt att frångå detta i följande situationer som riskbedömts av enhetschef och
läkemedelsansvarig sjuksköterska:
8 ADMINISTRERING /ÖVERLÄMNANDE
Se Handbok för läkemedelshantering kap 12.
8.1 ADMINISTRERING
Överlämnande av läkemedel till patient ska göras av den legitimerade sjuksköterskan
som iordningställt läkemedlet. Vid överlämnandet ska alla läkemedel signeras i VD7.
Ingen delegeringsmöjlighet finns inom slutenvården.
8.2 LÄKEMEDEL I SOND
Läkemedel i sond: vid administrering av läkemedel i sond, se Handbok för
läkemedelshantering kap 12. Enteral läkemedelshantering- läkemedelsverket.se och
”Sväljes hela” från www.apoteket.se.
8.3 BIVERKNINGAR
11
Handbok för läkemedelshantering
Bil.1 Lokal instruktion
Verksamhet: Norrbottens läns landsting
Sida 12 (12)
Upprättat av:
Godkänt av:
Giltigt fr o m
Dokument-ID:
Version:
Dokumenttyp:
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelshanteringsgruppen
2013-10-14
[Dokument-Id
Värde]
1.0
Arbetsinstrukti
oner
Vid rond tas misstänkta biverkningar upp och man beslutar då tillsammans om och vem
som ska rapportera till Läkemedelsverket. Då batchnummer ska anges för alla
läkemedel som finns med på Läkemedelsverkets lista över biologiska läkemedel där
detta ska anges, se www.lakemedelsverket.se, måste skriftlig förteckning föras över
dessa läkemedel då vi i dagsläget inte har någon sökfunktion för batchnr i
journalsystemet. Se flik 16.
12
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards